รหัสวิชาชื่อ นามสกุลโรงเรียนพิมพ์
1ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6นางสาวเบญญาภา กสิโสภา อนุบาลศรีสะเกษ
2ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6MR.Hu Shengjia สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6นางสาวกรณ์ภัสสรณ์ วงษ์เศษ อนุบาลศรีสะเกษ
4ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6นายณรินทร์ ชินศรี อนุบาลศรีสะเกษ
5ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6นางสาวเกศยาวี สีปวน อนุบาลศรีสะเกษ
6ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6MissTian Wei wei อนุบาลศรีสะเกษ
7ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6นางสาวศิรินทรา พรมลิ อนุบาลศรีสะเกษ
8ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6นางสาววีรยา วีสี ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
9ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6นายภาณุวัฒน์ พิมพ์สวัสดิ์ ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 3
10ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6นางสาวกัญญาภัค ประสมกล้า อนุบาลศรีสะเกษ
11ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6นางสาวกัญจน์ชญา พุทธา อนุบาลศรีสะเกษ
12ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6นางสาววีรรณภร วรรณทวี อนุบาลศรีสะเกษ
13ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3นางสิริภัทรชา กลิ่นหอม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
14ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3นางวิมล เสียงหวาน เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
15ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3นางสาวกฤศวรรณ จันทร์เพ็ชร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
16ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3นางรัชนี ศิลาขาว รัตนบุรี สุรินทร์
17ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3นางสิริภรณ์ อยู่ประเสริฐ สิรินธร สุรินทร์
18ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3นางสาวพัชรินทร์ เสียงวังเวง สิรินธร สุรินทร์
19ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3นางสาวภัทราวรรณ ผากา สิรินธร สุรินทร์
20ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3นางสาวจารุวรรณ วงค์กลาง สิรินธร สุรินทร์
21ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3นายสมชาย จันทร์สมุทร์ เคียวนำ ศรีสะเกษ
22ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3นางสาววาทินี สุรนารถ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
23ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3นางน้องปู สาลีวงศ์ เบญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
24ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3นางสาวสาวิตรี วังตะเคน เบญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
25ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3นางสาววีรยา วีสี ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
26ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3MissZhao Ying ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 3
27ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3MissXie YuFeng สิรินธร สุรินทร์
28ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6นางสิริภัทรชา กลิ่นหอม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
29ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6นางสาวสุรีภรณ์ รักษาวงศ์ วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
30ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6นางสาวนีรบล อนุกูล เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
31ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6นางสุภาวดี ปฎิโย กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
32ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6นายพิชญาพงษ์ พันธ์จันทร์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
33ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6นางสาวนิรชา ศรีบุรี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
34ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6นางสาวพรรษ์นลัท กาญจนาภา บึงบูรณ์ ศรีสะเกษ
35ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6MissLiu Mengqi ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2 อุบลราชธานี
36ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6นางสาวคัทลียา ปรีชม เบ็ญจะมะมหาราช ศรีสะเกษ
37ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6นายอิสระ คำนนท์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
38ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6นางสิริภรณ์ อยู่ประเสริฐ สิรินธร สุรินทร์
39ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6นางสาวพัชรินทร์ เสียงวังเวง สิรินธร สุรินทร์
40ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6นางสาวภัทราวรรณ ผากา สิรินธร สุรินทร์
41ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6MissXie Yufeng สิรินธร สุรินทร์
42ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6นางสาวจารุวรรณ วงค์กลาง สิรินธร สุรินทร์
43ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6นางสิริภรณ์ อยู่ประเสริฐ สิรินธร สุรินทร์
44ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6นางสาวจารุวรรณ วงค์กลาง สิรินธร สุรินทร์
45ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6นางน้องปู สาวีวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช ศรีสะเกษ
46ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6นางสาวพิมพ์พรรณ พิมพาสวัสดิ์ ห้วยทับทัน
47ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6นางสาวนัยนา อภัยศรี ห้วยทับทัน