วิชา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน พิมพ์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางรัชนี ศิลาขาว รัตนบุรี สุรินทร์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางสิริภรณ์ อยู่ประเสริฐ สิรินธร สุรินทร์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางสาวพัชรินทร์ เสียงวังเวง สิรินธร สุรินทร์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางสาวภัทราวรรณ ผากา สิรินธร สุรินทร์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางสาวจารุวรรณ วงค์กลาง สิรินธร สุรินทร์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายสมชาย จันทร์สมุทร์ เคียวนำ ศรีสะเกษ
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางสาววาทินี สุรนารถ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางน้องปู สาลีวงศ์ เบญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางสาวสาวิตรี วังตะเคน เบญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางสาววีรยา วีสี ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 MissZhao Ying ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 3
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 MissXie YuFeng สิรินธร สุรินทร์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางสิริภัทรชา กลิ่นหอม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางสาวสุรีภรณ์ รักษาวงศ์ วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางสาวนีรบล อนุกูล เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
1 2 3 4