วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40126 เด็กหญิงธัญพร จรัสดำรงค์วัฒน์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 59 15 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40937 เด็กชายจิตติพัฒน์ แสงจันทร์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 59 15 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40922 เด็กหญิงธัญชนก ประพาฬ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 59 15 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40301 เด็กหญิงภัทรปภา คูณวงษ์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 57 19 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40122 เด็กชายปัณญ์ นิชานนท์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 57 19 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40340 เด็กชายปัณณวิชญ์ กาเมือง ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 57 19 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40711 เด็กชายเอกวัสส์ จีรุพันธ์ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 56 22 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40910 เด็กหญิงณัฐรินีย์ เมืองไทย ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 56 22 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40109 เด็กหญิงจิณัฐตา ศรีฐาน ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 56 22 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41017 เด็กหญิงชญานิศ สุ่มมาตย์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 56 22 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40238 เด็กหญิงปุญธีรา พงษ์เพชร ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 55 26 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40834 เด็กชายธนิก โพธิ์ทอง ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 55 26 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40517 เด็กชายภูรวิชช์ วันทรวง ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 55 26 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40525 เด็กชายณัฐเณศร์ ธนันท์จิระกุล ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 55 26 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40933 เด็กชายมฤคินทร์ รัตนประสพ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 54 30 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 241 ถัดไป »