วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 35402 นางสาวลฎาภา โสพิม ม.4 สตรีสิริเกศ 33 63 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 36537 นายศักรินทร์ ผิวงาม ม.5 สตรีสิริเกศ 33 64 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 37760 นายวรเมธ ดาวสุข ม.4 สตรีสิริเกศ 33 65 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 35302 นางสาวปารวีร์ มณฑาทิพย์ ม.4 สตรีสิริเกศ 33 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 34417 นางสาวทัศณี เขียวถมยา ม.6 สตรีสิริเกศ 33 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 34427 นางสาวเมยาวีร์ รินทร ม.5 สตรีสิริเกศ 32 68 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 35442 นางสาวพิมพรตา แก้วมา ม.4 สตรีสิริเกศ 31 69 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 37671 นางสาววชิรญาภรณ์ จำปาพันธุ์ ม.4 สตรีสิริเกศ 31 70 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 37663 นางสาวปัทมาพร บุตรมาลา ม.4 สตรีสิริเกศ 31 71 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 35428 นางสาวกรรฑิมาภรณ์ พิมพ์ทอง ม.4 สตรีสิริเกศ 29 72 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 37675 นายเทวาฤทธิ์ วงษ์ปลั่ง ม.4 สตรีสิริเกศ 28 73 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 35441 นางสาวพิชญธิดา ทองแพง ม.4 สตรีสิริเกศ 26 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 37676 นายธนภัทร สมพร ม.4 สตรีสิริเกศ 24 75 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 37128 นางสาวปิยพร คุ้มกระโทก ม.5 สตรีสิริเกศ 24 76 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 35409 นายคุณานนต์ คำเหลือ ม.4 สตรีสิริเกศ 20 77 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ถัดไป »