วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40614 เด็กชายอัฑฒกร อินตะนัย ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 54 30 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40120 เด็กหญิงกุลจิรา พิมพ์แก้ว ป.6 อนุบาลศรีประชานุกูล 54 30 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40234 เด็กชายภูสิงห์ ผาคำ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 53 33 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40205 เด็กชายศลาฆนันท์ เมธีพิสิษฐ์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 53 33 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40121 เด็กชายพรรษวุฒิ สุรนารถ ป.6 อุบาลศรีสะเกษ 53 33 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40938 เด็กชายกฤติน พุทธรักษา ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 53 33 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40835 เด็กหญิงจิดาภา ทองสูบ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 53 33 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40926 เด็กชายชุติเทพ ศรีวงศ์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 53 33 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41014 เด็กหญิงพุทธิวรรณ บำรุง ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 53 33 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41018 เด็กหญิงอรณิชชา เนตรน้อย ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 53 33 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40911 เด็กหญิงธัชชนันท์ ช่วงสกุล ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 53 33 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40130 เด็กหญิงสู่ขวัญ ศรีเสริม ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 52 42 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40138 เด็กหญิงกนกลดา สมพงษ์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 52 42 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40730 เด็กหญิงแพรวประภัสสร ศรีนาม ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 51 44 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41003 เด็กหญิงฐิตาภา เตียวพานิชย์กิจ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 51 44 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 241 ถัดไป »