วิชาเลขที่นั่งสอบชื่อ นามสกุลชั้นโรงเรียนคะแนนลำดับที่รางวัลพิมพ์
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640429เด็กชายเกื้อ เรืองเกียรติกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ71 1ชนะเลิศ
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640829เด็กชายรชต สัมพันธ์ประเสริฐ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ68 2รองชนะเลิศอันดับ 1
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640111เด็กชายวรัญญู ยุกต์วัฒนพงศ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ67 3รองชนะเลิศอันดับ 2
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640233เด็กหญิงศิรัชญากานต์ เลากิจวิรุฬห์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ67 3รองชนะเลิศอันดับ 2
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641016เด็กหญิงพลอยลพรรษ กุลสิงห์ทอง ป.6อนุบาลสุรินทร์65 5ชมเชย
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640540เด็กชายธัชกร ธรณ์ธันยทรัพย์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ64 6ชมเชย
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640924เด็กหญิงพรปวีณ์ อินทรวงษ์โชติ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ64 6ชมเชย
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640108เด็กหญิงจิรภิญญา นาคกระโทก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ63 8ชมเชย
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640909เด็กชายสถาปนา วงค์ละคร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ63 8ชมเชย
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640939เด็กหญิงปณัฏฎา รัตนวงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ63 8ชมเชย
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640912เด็กชายวรภพ เติบจันทึก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ62 11ชมเชย
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641004เด็กชายธนกฤต แก้วพูล ป.5อนุบาลศรีสะเกษ61 12ชมเชย
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640526เด็กหญิงอาภาสิริ รักไทยแสนทวี ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล60 13ชมเชย
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640105เด็กหญิงกุมุทมาส วราพุฒ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ60 13ชมเชย
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640416เด็กชายอรุษ พัทธวิภาส ป.6อนุบาลสุรินทร์59 15เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640126เด็กหญิงธัญพร จรัสดำรงค์วัฒน์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ59 15เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640937เด็กชายจิตติพัฒน์ แสงจันทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ59 15เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640922เด็กหญิงธัญชนก ประพาฬ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ59 15เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640301เด็กหญิงภัทรปภา คูณวงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ57 19เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640122เด็กชายปัณญ์ นิชานนท์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ57 19เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640340เด็กชายปัณณวิชญ์ กาเมือง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ57 19เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640711เด็กชายเอกวัสส์ จีรุพันธ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ56 22เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640910เด็กหญิงณัฐรินีย์ เมืองไทย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ56 22เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640109เด็กหญิงจิณัฐตา ศรีฐาน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ56 22เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641017เด็กหญิงชญานิศ สุ่มมาตย์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ56 22เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640238เด็กหญิงปุญธีรา พงษ์เพชร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ55 26เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640834เด็กชายธนิก โพธิ์ทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ55 26เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640517เด็กชายภูรวิชช์ วันทรวง ป.5อนุบาลศรีสะเกษ55 26เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640525เด็กชายณัฐเณศร์ ธนันท์จิระกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ55 26เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640933เด็กชายมฤคินทร์ รัตนประสพ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ54 30เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640614เด็กชายอัฑฒกร อินตะนัย ป.5อนุบาลศรีสะเกษ54 30เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640120เด็กหญิงกุลจิรา พิมพ์แก้ว ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล54 30เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640234เด็กชายภูสิงห์ ผาคำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ53 33เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640205เด็กชายศลาฆนันท์ เมธีพิสิษฐ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ53 33เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640121เด็กชายพรรษวุฒิ สุรนารถ ป.6อุบาลศรีสะเกษ53 33เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640938เด็กชายกฤติน พุทธรักษา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ53 33เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640835เด็กหญิงจิดาภา ทองสูบ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ53 33เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640926เด็กชายชุติเทพ ศรีวงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ53 33เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641014เด็กหญิงพุทธิวรรณ บำรุง ป.5อนุบาลศรีสะเกษ53 33เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641018เด็กหญิงอรณิชชา เนตรน้อย ป.5อนุบาลศรีสะเกษ53 33เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640911เด็กหญิงธัชชนันท์ ช่วงสกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ53 33เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640130เด็กหญิงสู่ขวัญ ศรีเสริม ป.5อนุบาลศรีสะเกษ52 42เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640138เด็กหญิงกนกลดา สมพงษ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ52 42เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640730เด็กหญิงแพรวประภัสสร ศรีนาม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ51 44เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641003เด็กหญิงฐิตาภา เตียวพานิชย์กิจ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ51 44เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640236เด็กชายณัฐชนน ศรีสุธรรม ป.5อนุบาลศรีสะเกษ51 44เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640917เด็กหญิงณัฐณิชา จันทะนนตรี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ51 44เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640113เด็กชายธีรพล สันธนาคร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ50 48เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640312เด็กหญิงวรรณิษา ยะถา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ50 48เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640932เด็กหญิงพรกมล ดั่งเกษี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ50 48เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640114เด็กหญิงทิพากร จินาพันธ์ ป.4มารีวิทยา50 48เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640940เด็กชายณฐภัทร ทองตันวรภัทร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ50 48เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641020เด็กหญิงบูญญาภา ศรีสวัสดิ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ50 48เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640213เด็กชายธนกร ทองโรจน์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ50 48เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640232เด็กหญิงอรไพลิน จีรุพันธ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ50 48เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640529เด็กชายภูมิธเนศ พันธ์ขาว ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย50 48เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640936เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ บุญเชิด ป.6อนุบาลศรีสะเกษ50 48เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640327เด็กหญิงรภัสสรณ์ ทองจันทร์ ป.6อนุบาลกันทรารมย์50 48เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640514เด็กชายกิตติทัศน์ อุดเมืองเพีย ป.6บ้านหลัก49 59เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640328เด็กหญิงกัญญวีร์ น้อยแก้ว ป.6อนุบาลกันทรารมย์49 59เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640304เด็กหญิงกำไร สีดาทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ49 59เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640103เด็กชายกันตินันท์ พบลาภ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ49 59เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640231เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เทพาคำ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ49 59เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640329เด็กชายพุทธวัตน์ ทองจันทร์ ป.6อนุบาลกันทรารมย์48 64เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640934เด็กหญิงทิตฐิตาภรณ์ นามวงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ48 64เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640913เด็กชายธนเดช นามแก้ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ48 64เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640534เด็กหญิงณัฐริกา หงษ์จันทร์ ป.6บ้านเหล็ก48 64เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640729เด็กชายธนกร สมมุติ ป.5บ้านสร้างหว้า48 64เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640923เด็กหญิงปภาวี จำรูญอิสระกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ48 64เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640930เด็กชายประวีร์ บัวชุม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ48 64เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640825เด็กชายภูริต จงไกรจักร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ48 64เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640908เด็กหญิงจิรภิญญานันท์ ปัดถา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ48 64เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641019เด็กชายพงษ์ปกรณ์ เขตสกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ48 64เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640201เด็กชายภคิน มหาชานนท์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ47 74เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640827เด็กหญิงปุณยนุช ไสว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ47 74เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640822เด็กชายภงศ์พิศิษฏ์ โสพันธ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ47 74เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640823เด็กชายปุญญกร แก้วภักดี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ47 74เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640107เด็กชายณัชธฤต ทองไชย ป.5อนุบาลศรีสะเกษ47 74เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640733เด็กหญิงวรกานต์ หลาวทอง ป.5อนุบาลศรีสะเกษ47 74เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640919เด็กชายวุฒิภัทร ชิณวงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ47 74เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640134เด็กหญิงชรัณรัตน์ กสิโสภา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ46 81เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640430เด็กหญิงทัตชญา ไวทยะเสวี ป.5อนุบาลศรีสะเกษ46 81เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640839เด็กหญิงศุภรดา อรุณโรจน์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ46 81เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640820เด็กชายกรณัฐ ปิดพยันต์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ45 84เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640110เด็กหญิงเบญญาภา ประสงค์สุข ป.6อยุบาลศรีสะเกษ45 84เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640311เด็กหญิงฐริณญาร์ เกษศิลา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ45 84เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640535เด็กหญิงวนัชพร คำมา ป.6บ้านเหล็ก45 84เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640225เด็กหญิงธนพร ตีนกันยา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ45 84เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640831เด็กชายธิติพัทธ์ วอนอก ป.5อนุบาลศรีสะเกษ45 84เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640539เด็กชายภูผา ลาเต ป.5อนุบาลศรีสะเกษ45 84เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640112เด็กชายณชพล วงษ์สามารถ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ45 84เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640925เด็กชายคุณานนท์ พันธ์ภักดี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ45 84เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640531เด็กชายกัณภัทร แหวนเงิน ป.6บ้านเหล็ก44 93เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640715เด็กหญิงปิยะดา ป้องกัน ป.4อนุบาลศรีสะเกษ44 93เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640131เด็กหญิงกนกอร คำภิรมย์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ44 93เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640240เด็กหญิงหทัยกานจน์ แผ่นศิลา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ44 93เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640830เด็กชายกวินภพ แข่งขัน ป.5สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ44 93เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640738เด็กชายชนันธร ธรสาธิตกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ44 93เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640824เด็กชายพุฒิกุล กระจ่างจิตยศกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ44 93เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640315เด็กชายจารุพัฒน์ ทราบรัมย์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ44 93เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640519เด็กชายณรงค์เดช ด่านไธสงค์ ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)44 93เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640904เด็กชายวิศวะ สอาดศรี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ44 93เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640439เด็กหญิงวนิดา สิงจานุสงค์ ป.5อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)43 103เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640317เด็กหญิงประทุมมา รักชาติ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ43 103เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640916เด็กหญิงชญาดา สีหะวงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ43 103เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640929เด็กหญิงจิราพร สุขศรี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ43 103เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641007เด็กชายสรรวริศ ศรีอุฬารวัฒน์ ป.4สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ43 103เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640206เด็กชายปพนธีฑ์ สุขศรี ป.5อนุบาลศรีสะเกษ43 103เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640615เด็กชายภัทรณัฏฐ์ ยะสมศรี ป.4บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง43 103เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640812เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ธรรมสา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ43 103เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640914เด็กชายอนาวินทร์ คำล้าน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ43 103เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640422เด็กชายสิรภัค ตรีภูริเดช ป.6อนุบาลศรีสะเกษ43 103เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640927เด็กชายธีธัช จอมเกล้า ป.6อนุบาลศรีสะเกษ43 103เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641015เด็กชายณธกร อุ้มอุราน ป.5อนุบาลศรีสะเกษ43 103เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640212เด็กหญิงธัญญามาศ สุขเกษม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ42 115เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640706เด็กชายปัณณทัต ศัพทานนท์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ42 115เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641012เด็กชายณัฐพล ดอนเซล ป.6บ้านละลม42 115เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640237เด็กชายอชิระ ขานภูเขียว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อนุบาลศรีสะเกษ41 118เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640728เด็กหญิงพิชานันท์ โอชารส ป.5บ้านสร้างหว้า41 118เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640139เด็กหญิงจิดาภา รังษี ป.6จะกงวิทยา41 118เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640322เด็กชายเกื้อชาติ บุญประดิษฐ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ41 118เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640220เด็กหญิงพีรดา ราษฎร์เจริญ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ41 118เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640320เด็กชายศุภกร เกษตรภิบาล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ41 118เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640818เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พิมพัก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ41 118เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640918เด็กชายกิตติพัฒน์ ไชยมณี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ41 118เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640308เด็กหญิงฐิตาภัทร คำหล้า ป.5อนุบาลศรีสะเกษ40 126เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640239เด็กหญิงชัชวัล จันทา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ40 126เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640901เด็กชายเสฎฐวุฒิ คิงคำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ40 126เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640817เด็กชายปฏิรักษ์ ศุภนาม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ40 126เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640318เด็กชายณัฐพัชร์ คุณสวรรค์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ40 126เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640306เด็กหญิงณัฐวรรณ สุภเลิศ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ39 131เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640425เด็กหญิงไอลดา นามสา ป.6บ้านหนองบัวตาคง39 131เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640533เด็กชายอิทธิพล คำมา ป.6บ้านเหล็ก39 131เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640229เด็กชายรณกร พิพัฒน์เยาว์กุล ป.5อนุบาลศรีสะเกษ39 131เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640305เด็กหญิงการดาวดี ชมภูพื้น ป.6อนุบาลศรีสะเกษ39 131เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640516เด็กหญิงกุลจรินทร์ บุตรมิมุสา ป.6มารีวิทยา39 131เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640527เด็กหญิงพิชชา คำลอย ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล39 131เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640314เด็กชายภูริพัฒน์ วงษ์ศรีมี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ39 131เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640921เด็กหญิงกัลย์สุดา โสภาพันธ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ39 131เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640512เด็กหญิงเกศรา อินตะนัย ป.5บ้านหลัก38 140เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640735เด็กชายกษม ประทุมเทศ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ38 140เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640907เด็กหญิงปัทมพร จุมนอก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ38 140เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640303เด็กหญิงแอนเจลีน่า มาริสา มูลเลอร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ38 140เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640532เด็กชายวิเชษฐ์ เปลี่ยนประเสริฐ ป.6บ้านเหล็ก38 140เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640722เด็กหญิงชัญญาภา ยินดี ป.4อนุบาลศรีสะเกษ38 140เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640833เด็กหญิงภัทรวดี พาที ป.5อนุบาลศรีสะเกษ38 140เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640336เด็กหญิงปรียากรณ์ สิงหพรพงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ38 140เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640931เด็กหญิงพรรณรมณ ชาลี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ38 140เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640210เด็กหญิงวันทนีย์ ตั้งวิริยะวรกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ38 140เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640316เด็กหญิงนารา ธนพิพัฒน์พงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ38 140เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640840เด็กชายวชิรวิชญ์ จันครา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ38 140เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640505เด็กหญิงโสรญา ปานแก้ว ป.6อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)38 140เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640819เด็กหญิงกัญญ์ชิสา สุริโย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ38 140เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640606เด็กหญิงอารดา โนนใหญ่ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 154เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640836เด็กหญิงศลิษารัตน์ บุญยืน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 154เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640712เด็กชายกีรติกร สิงห์ภักดี ป.4อนุบาลศรีสะเกษ37 154เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640802เด็กหญิงฌารีณา นามวิชา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 154เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640140เด็กชายอัครพนธ์ ทองทั่ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 154เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640216เด็กหญิงชญานิน โสดาลี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 154เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640230เด็กหญิงสุชานันท์ เหล่าพิพัฒน์กุล ป.5อนุบาลศรีสะเกษ37 154เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640807เด็กหญิงฉัตรสุดา พงษ์ธนู ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 154เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640101เด็กหญิงจิราพร สุขโพธิ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ37 154เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640307เด็กหญิงสุชานันท์ ภูติโส ป.5อนุบาลศรีสะเกษ37 154เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640218เด็กชายปัณณวิชญ์ สายุทธ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 154เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640828เด็กหญิงสิริกฤตา ชนานุวัฒณ์ ป.6บ้านเหล็ก37 154เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641009เด็กหญิงนภัสนันท์ มะลิพันธ์ ป.6บ้านละลม37 154เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641028เด็กชายบัญญพนต์ ศรีสุภาพ ป.6บ้านหมากเขียบ37 154เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640132เด็กหญิงจิตกมน แก้วปัตโชติ ป.6อนุบาลวัดพระโต37 154เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640513เด็กหญิงสิรินทิพย์ วงษ์ขันธ์ ป.5บ้านหลัก36 169เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640740เด็กหญิงมัลลิกา หอมวัน ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย36 169เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640915เด็กหญิงอธิชา แสวงผล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ36 169เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641032เด็กชายกนกพล บุญรินทร์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ36 169เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640522เด็กหญิงเมธาวี ไชยฤทธิ์ ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)36 169เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640708เด็กหญิงตรีลักษณ์ ตันเสถียร ป.4อนุบาลศรีสะเกษ36 169เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640528เด็กชายภัทรพงศ์ มนทอง ป.4อนุบาลศรีประชานุกูล36 169เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640610เด็กชายภูรี สุขจิต ป.6อนุบาลศรีสะเกษ36 169เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640724เด็กหญิงกนกพร ขันทอง ป.6บ้านสร้างหว้า36 169เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641001เด็กหญิงสิริอาภา วงค์ละคร ป.4อนุบาลศรีสะเกษ36 169เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640605เด็กหญิงสุธีธิดา ป้องสอน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ36 169เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640920เด็กหญิงพิมพิชชา ศรีวรสาร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ36 169เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640324เด็กหญิงวชิรญา บุญสร้อย ป.6อนุบาลกันทรารมย์35 181เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640208เด็กชายอาณาจักร พันธ์จันทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ35 181เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640427เด็กหญิงนภิสา วิยาสิงห์ ป.6บ้านหนองบัวตาคง35 181เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640726เด็กหญิงวีรดา โสรส ป.6บ้านสร้างหว้า35 181เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640521เด็กหญิงพรทิพา จงราช ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)35 181เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640136เด็กหญิงณัฐธันยา กระแสโสม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ35 181เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640325เด็กหญิงพีรดา ประยูรเจริญ ป.6อนุบาลกันทรารมย์35 181เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640326เด็กหญิงศศินัดดา สุนีพัฒน์ ป.6อนุบาลกันทรารมย์35 181เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640334เด็กชายภาณุวิชญ์ สุดใจ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ35 181เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640423เด็กหญิงลักษณา ศรีริสิน ป.4อนุบาลอุทุมพรพิสัย35 181เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640515เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สว่างภพ ป.6บ้านหลัก35 181เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641011เด็กชายพลกฤษ พันแก่น ป.6บ้านละลม35 181เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640435เด็กชายชวณากร สุโพธิ์ ป.4อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)35 181เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640507เด็กหญิงธัญพร ประทุมวัน ป.6อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)35 181เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640838เด็กชายญาธิป จันดาปราบ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ35 181เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641024เด็กหญิงพิชญาภา ศิริการ ป.6บ้านหมากเขียบ35 181เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640801เด็กชายพิพัฒน์ธนพงศ์ เมืองจันทร์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ35 181เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641030เด็กหญิงธวัลรัตน์ คุ้มใหญ่โต ป.5อนุบาลศรีสะเกษ35 181เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640137เด็กชายศุภกฤต สระโสม ป.5อนุบาลศรีสะเกษ34 199เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640639เด็กหญิงเกศทิพย์ มีสุข ป.6บ้านตาอุด34 199เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640426เด็กหญิงขวัญชนก รื่นเริง ป.6บ้านหนองบัวตาคง34 199เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641006เด็กหญิงฉัตรญาดา ปั้นแหยม ป.4สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ34 199เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640309เด็กหญิงโรสรินทร์ วิลาศคัมภีร์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ34 199เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640701เด็กหญิงรักษิณา วันทาวงศ์ ป.6บ้านตาอุด34 199เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640428เด็กหญิงอภิญญา นรดี ป.5บ้านหนองบัวตาคง34 199เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640816เด็กหญิงเมธาวี ทองคำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ34 199เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640809เด็กชายทัศกร สุขกมล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ34 199เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640226เด็กหญิงสิริวรรณภา เมตตาบารีธรรม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ33 208เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640815เด็กหญิงณัฐวลัญช์ โสตทิพย์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ33 208เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640223เด็กหญิงกมลชนก กาวสูงเนิน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ33 208เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640323เด็กหญิงอันนา ดวงปากดี ป.6อนุบาลกันทรารมย์33 208เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640808เด็กหญิงธนิสร บุญสุข ป.6อนุบาลศรีสะเกษ33 208เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640837เด็กชายสุธินันท์ ทองเพชร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ33 208เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640637เด็กหญิงณัฐปภัสร์ บุญตา ป.6บ้านตาอุด33 208เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640826เด็กชายอนันดา เรืองทา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ33 208เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640906เด็กหญิงชัญญา เต้นปักษี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ33 208เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641027เด็กชายชัชนันท์ อโนพันธ์ ป.6บ้านหมากเขียบ33 208เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640431เด็กหญิงพิมชญา บุตรเสมียน ป.4อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)33 208เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640703เด็กชายสิริภัทท์ ศรีมาศ ป.6บ้านตาอุด33 208เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640716เด็กหญิงปณิตา เพิ่มทรัพย์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ33 208เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640319เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา โพธิ์เบี้ยว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ33 208เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640607เด็กหญิงภัทรวดี ร่วมทวี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ33 208เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640128เด็กหญิงศศิกาญจน์ โพธิ์ศรี ป.4เมืองโพนทราย32 223เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640302เด็กหญิงณัฐธยาน์ บุญพร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ32 223เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640119เด็กหญิงศิริญากรณ์ อ่อนโส ป.6หนองม่วงหนองแวง32 223เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640636เด็กชายวิทยา ชะฎาทอง ป.5บ้านเหล็ก32 223เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640640เด็กหญิงศศิวิมลวรรณ ดาวงษ์ ป.6บ้านตาอุด32 223เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640102เด็กหญิงวชิรญาณ์ พรวาปี ป.4อนุบาลศรีสะเกษ32 223เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640638เด็กหญิงศิริวรรณ มาตจรัญ ป.6บ้านตาอุด32 223เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640717เด็กหญิงพัชราภรณ์ จินดารัตน์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ32 223เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640903เด็กชายภูมิพัฒน์ บัวสิริพงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ32 223เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640611เด็กชายกิตติทัศน์ พรมโพธิน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ32 223เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640530เด็กหญิงทวิภรณ์ รักยิ่ง ป.6บ้านสร้างหว้า31 233เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640127เด็กหญิงปัณณพร อ่อนหวาน ป.5บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)31 233เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640123เด็กชายสิงหา เจตินัย ป.6อนุบาลวัดพระโต31 233เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640125เด็กชายวัฒนชัย เจตินัย ป.5บ้านน้ำคำ31 233เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640313เด็กชายกันตพงศ์ เข็มทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ31 233เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640333เด็กหญิงพิณฟ้า กุศลคุ้ม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ31 233เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641022เด็กหญิงวิมนลักษณ์ ธัญญรักษ์ ป.6บ้านหมากเขียบ31 233เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640227เด็กชายภานุวิชญ์ สายรัตน์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ31 233เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640520เด็กหญิงธัญชนก ทองเปรม ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)31 233เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640509เด็กหญิงชนากานต์ รักษาวงศ์ ป.6อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)30 242เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640129เด็กหญิงกมลลักษณ์ โพธิ์ศรี ป.4เมืองโพนทราย30 242เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640727เด็กหญิงกรรณิการณ์ โกบสันเทียะ ป.5บ้านสร้างหว้า30 242เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640734เด็กชายกฤติธี เนตรจันทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ30 242เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640224เด็กหญิงชนินาถ จำปาต้น ป.6อนุบาลศรีสะเกษ30 242เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640630เด็กชายธนภัทร ศิริบัติ ป.6อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)30 242เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640810เด็กชายภูวิศ ปัญญาทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ30 242เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640811เด็กหญิงกุลปรียา ทาโสม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ30 242เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640508เด็กหญิงรมิตา อินแสวง ป.6อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)30 242เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640616เด็กชายจักรพล คงทน ป.6บ้านบักดอง30 242เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641010เด็กหญิงกมลทิพย์ ในทอง ป.6บ้านละลม30 242เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641025เด็กหญิงกฤชอร ไชยสนาม ป.6บ้านหมากเขียบ30 242เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640438เด็กหญิงสุธีธิดา พวงพลอย ป.5อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)29 254เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640617เด็กชายพีรณัฐ บุญเฟรือง ป.6บ้านบักดอง29 254เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640619เด็กหญิงศุภัชชา เทียนทอง ป.6บ้านบักดอง29 254เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640432เด็กหญิงฐิติวรดา สมทิพย์ ป.4อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)29 254เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640538เด็กชายปราบดา สมภาค ป.4อนุบาลศรีสะเกษ29 254เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640621เด็กหญิงจันทกานต์ คงทน ป.5บ้านบักดอง29 254เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640721เด็กหญิงจิรัชยา พลกะสินธุ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ29 254เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640804เด็กชายวัชรพงศ์ อินทุสถิตยกุล ป.4อนุบาลศรีสะเกษ29 254เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641026เด็กหญิงกชพร อัมภรัตน์ ป.6บ้านหมากเขียบ29 254เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640339เด็กชายคับคุณ โยธิคาร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ29 254เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640510เด็กหญิงกัญญาภัทร นามขันธ์ ป.6อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)29 254เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640209เด็กชายชนะษิต บุญนำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ29 254เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641023เด็กชายกิตติพัฒน์ ทุมมี ป.6บ้านหมากเขียบ28 266เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640106เด็กชายสกลวัฒน์ เรืองศรี ป.6อนุบาลวัดพระโต228 266เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640215เด็กชายเจตน์ สมร่าง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ28 266เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640506เด็กหญิงอภิญญา แก่นจันทร์ ป.6อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)28 266เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640702เด็กหญิงตรีชาดา บุญตา ป.6บ้านตาอุด28 266เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641008เด็กชายปภพพน นามวงศ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ28 266เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641013เด็กชายวัฒนา ท้าวลา ป.6บ้านละลม28 266เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640117เด็กชายวัชรินทร์ โพธิ์คง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อนุบาลศรีสะเกษ28 266เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640511เด็กชายธนวินท์ สมคณะ ป.5บ้านหลัก28 266เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640219เด็กชายศุภสิทธิ์ ปักษ๊ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ28 266เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640603เด็กชายเจษฎาภรณ์ แสงวน ป.6บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง28 266เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640604เด็กชายพศิน โพธิสาร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ28 266เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640609เด็กหญิงนรัฐฐา เชิดชูสุวรรณ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ28 266เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640821เด็กชายสุพุทธรักษ์ พันธุ์มาลัย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ28 266เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640504เด็กหญิงอารียา ภาสตโรจน์ ป.6อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)28 266เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640618เด็กหญิงศิรประภา พานจันทร์ ป.6บ้านบักดอง27 281เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640310เด็กชายนะพัษฐ์ พิทักษ์โคชญากุล ป.4อนุบาลศรีสะเกษ27 281เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640222เด็กชายไชยวัฒน์ เทือกขันตี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ27 281เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640335เด็กหญิงกานต์ธิดา มูลศิริ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ27 281เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640625เด็กหญิงสมัชชา หาดคำ ป.5บ้านบักดอง27 281เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641029เด็กชายจารุวัฒน์ ชัยบุตดี ป.6บ้านหมากเขียบ27 281เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640720เด็กชายปุณณวัฒน์ พิพัฒน์รุ่งเรืองกิจ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ27 281เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640635เด็กหญิงกัญญาณัฐ วันโสภา ป.4บ้านเหล็ก27 281เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640737เด็กหญิงวิลาสินี หนองกก ป.4อนุบาลศรีสะเกษ26 289เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640503เด็กหญิงนภาพร อินทรากอง ป.6อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)26 289เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640633เด็กหญิงอริยาภรณ์ ดวงใจ ป.4บ้านเหล็ก26 289เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-641021เด็กหญิงอรุณรัศม์ รถทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ26 289เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640714เด็กหญิงสุกิตติยาพร พันธุ์มาลัย ป.4อนุบาลศรีสะเกษ26 289เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640731เด็กหญิงธัญพร กุลธีร์วัฒน์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ26 289เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640440เด็กหญิงณัตินี โนนสูง ป.5อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)26 289เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640628เด็กหญิงสโรชินี โพธิ์พันธ์ ป.5อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)25 296เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640321เด็กหญิงกุลิสรา ศิริบูรณ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ25 296เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640501เด็กหญิงพรสุดา อโนพันธ์ ป.5อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)25 296เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640523เด็กหญิงวิชญาพร โนนสูง ป.5บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)25 296เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640719เด็กชายวชิรวิทย์ เรียนไธสง ป.4อนุบาลศรีสะเกษ25 296เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640502เด็กหญิงยศยา ดาสันทัด ป.5อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)25 296เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640612เด็กชายพุฒิพงศ์ พรมศรี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ25 296เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640133เด็กหญิงจิตลดา แก้วปัตโชติ ป.4อนุบาลวัดพระโต24 303เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640437เด็กหญิงนาตยา บุญรา ป.5อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)24 303เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640736เด็กหญิงรัชชธิดา ไชยบุตร ป.4อนุบาลศรีสะเกษ24 303เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640902เด็กหญิงธัญญ์พิชชา มูลทาดี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ24 303เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640228เด็กชายชิตพล ประมวล ป.4 บ้านดอนหลี่23 307เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640433เด็กหญิงหนึ่งธิดา พรมบัวภา ป.4อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)23 307เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640620เด็กหญิงปาณิตา บุญพา ป.6บ้านบักดอง23 307เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640632เด็กหญิงพรนภัส พันธมาศ ป.4บ้านเหล็ก23 307เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640813เด็กหญิงกานต์พิชชา นามวงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ23 307เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640434เด็กชายโชคชัย สารคูณ ป.4อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)23 307เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640537เด็กหญิงบุณรดา ธนะศรี ป.4อนุบาลศรีสะเกษ23 307เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640629เด็กหญิงวรรัตน์ หินกล้า ป.5อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)23 307เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640624เด็กหญิงพาขวัญ แก้วมนตรี ป.5บ้านบักดอง22 315เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640601เด็กหญิงกุสุมา ใจสุระ ป.6บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง22 315เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640803เด็กชายจิระศักดิ์ ดวงศรี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ22 315เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640602เด็กหญิงกลรัตน์ ใจซื่อ ป.6บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง21 318เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640627เด็กหญิงปาริฉัตร พิมพ์สุทธิ์ ป.5อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)21 318เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640814เด็กชายปกรณ์ เจียรพสุอนันต์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ21 318เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640124เด็กชายจิระชัย เจตินัย ป.4อนุบาลวัดพระโต21 318เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640631เด็กหญิงอภิญญา ไชยรักษ์ ป.4อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)20 322เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640634เด็กหญิงกรกนก ตาทอง ป.4บ้านเหล็ก19 323เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640332เด็กหญิงกาญจน์ณัฏฐา จักรวรรณพร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ18 324เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-640235เด็กชายรณกร นครไชย์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ15 325เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401024เด็กชายกีรติ กะนะหาวงศ์ ป.4อนุบาลอุบลราชธานี92 1ชนะเลิศ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401089เด็กชายธัชกร ธรณ์ธันยทรัพย์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ90 2รองชนะเลิศ อันดับ 1
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401095เด็กชายธีร์ธัญนนท์ สมบูรณ์ ป.4อนุบาลอุบลราชธานี87 3รองชนะเลิศ อันดับ 2
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401005เด็กหญิงกฤชอร พัฒนศุภวานิช ป.4อนุบาลสุรินทร์81 4ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401192เด็กชายศุภากร พัฒนศุภวานิช ป.4อนุบาลสุรินทร์79 5ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401201เด็กหญิงสิริกร ไชยวัฒนนันทน์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ78 6ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401060เด็กหญิงณัฏฐา วาภพ ป.4อนุบาลอุบลราชธานี77 7ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401065เด็กชายณัฐธีร์ กองไพบูลย์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ76 8ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401124เด็กหญิงปิยะดา ป้องกัน ป.4อนุบาลศรีสะเกษ74 9ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401216เด็กหญิงอักษรสิริ พลศักดิ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ70 10ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401056เด็กหญิงณัชชา เมธาชัยศิษฎ์ ป.4อนุบาลสุรินทร์68 11รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401149เด็กชายพุฒิภัชร ยางเดี่ยว ป.4มูลนิธิศรีอุบลรัตนาราม66 12รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401158เด็กชายภาคิน กุลศิโรรัตน์ ป.3อนุบาลอุบลราชธานี66 12รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401140เด็กชายพัฒน์ธันย์ พะวงษ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ65 14รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401219เด็กชายอาณาจักร จันทะเสน ป.4อนุบาลศรีสะเกษ60 15รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401132เด็กหญิงพชิรา ถาวรยุติการต์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ60 16รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401185เด็กหญิงวิชุดา ขันทะวัตร์ ป.3อนุบาลอุบลราชธานี59 17รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401097เด็กชายนณัฐ ไตรสนธิ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ58 18รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401029เด็กชายจักรภัทร นาคกระโทก ป.3มารีวิทยา57 19รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401081เด็กหญิงทิพากร จินาพันธ์ ป.4มารีวิทยา57 20รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401040เด็กหญิงชลิดา ศรีศิลปกร ป.4อนุบาลศรีสะเกษ56 21รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401020เด็กหญิงกานต์พิชชา ใสยเวช ป.3อนุบาลศรีสะเกษ55 22รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401198เด็กหญิงสิรภัทร สุวรรณ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ55 23รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401045เด็กชายชินโชติ บุตรวงศ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ54 24รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401173เด็กชายฤทธิพร โนนใหญ่ ป.3อนุบาลศรีสะเกษ53 25รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401031เด็กชายจิรภัทร หลวงศรี ป.3อนุบาลศรีสะเกษ52 26รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401130เด็กชายพงษ์พิชญ์ ศรีโพนดวน ป.4อนุบาลศรีสะเกษ52 26รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401146เด็กหญิงพิมพ์พลอย จันทร์หอม ป.4อนุบาลศรีสะเกษ52 26รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401162เด็กชายภูพสุธา อร่ามเรือง ป.4อนุบาลศรีสะเกษ52 26รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401221เด็กชายเอกบุรินทร์ สีหะวงษ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ52 26รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401222เด็กชายเอกวัสส์ จีรุพันธ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ52 31รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401224เด็กหญิงชัญญา รัตนะโสภา ป.4อนุบาลศรีสะเกษ51 32รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401214เด็กชายอนาวินทร์ คันศร ป.4อนุบาลศรีสะเกษ51 33รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401163เด็กหญิงภูริชญา วงศ์ษา ป.4อนุบาลน้ำเพชร50 34รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401033เด็กหญิงจิรัชญา มีป้อม ป.3อนุบาลศรีสะเกษ50 35รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401184เด็กชายวัชรินทร์ โพธิ์คง ป.3อนุบาลศรีสะเกษ50 35รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401148เด็กชายพีรนัฐ บุตรโคษา ป.3อนุบาลศรีสะเกษ49 37เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401160เด็กหญิงภิพัชร์อร ผางภูเขียว แซ่จึง ป.3อนุบาลศรีสะเกษ49 37เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401199เด็กชายสิรวิชญ์ ตั้งกุลบริบูรณ์ ป.3อนุบาลศรีสะเกษ49 37เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401066เด็กชายณัฐนนท์ เบิกบานดี ป.4อนุบาลศรีสะเกษ48 40เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401111เด็กชายปกรณ์ นามวงศ์ ป.3อนุบาลศรีสะเกษ48 40เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401135เด็กชายพรพิพัฒน์ พัฒนศุภวานิช ป.2อนุบาลสุรินทร์48 40เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401183เด็กชายวัชรพงษ์ อินทุสถิตยกุล ป.4อนุบาลศรีสะเกษ48 40เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401168เด็กชายรชต ด่านสมบูรณ์ ป.3อนุบาลศรีสะเกษ48 44เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401038เด็กชายชนะศึก แพทย์กระโทก ป.4อนุบาลศรีสะเกษ47 45เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401113เด็กหญิงปณิตา เพิ่มทรัพย์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ47 45เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401122เด็กชายปัณณวิชญ์ เบ็ญจศาสตร์ ป.3อนุบาลศรีสะเกษ47 45เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401215เด็กหญิงอริญรดา โพธิ์นิล ป.4อนุบาลศรีสะเกษ47 45เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401202เด็กหญิงสิริอาภา วงค์ละคร ป.4อนุบาลศรีสะเกษ46 49เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401191เด็กชายศุฐปกร อินทรบุตร ป.3อนุบาลศรีสะเกษ46 50เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401014เด็กชายกัณฑ์อเนก เพ็งพา ป.4อนุบาลศรีสะเกษ45 51เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401150เด็กชายภคพล ยวงจันทร์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ45 51เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401207เด็กชายอชิระ ขานภูเขียว ป.3อนุบาลศรีสะเกษ45 51เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401137เด็กหญิงพอเพียง วิโรจน์กูลทอง ป.3อนุบาลศรีสะเกษ44 54เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401190เด็กชายศักดิ์นันท์ แสงเทพ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ44 54เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401003เด็กหญิงกมลชนก ยศพล ป.4อนุบาลศรีสะเกษ44 56เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401070เด็กหญิงณัฐรินีย์ จรรยาสุทธิวงศ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ44 56เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401008เด็กหญิงกัญชริญา เสาเวียง ป.3อนุบาลศรีสะเกษ43 58เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401015เด็กหญิงกันต์สินี ในทอง ป.4อนุบาลศรีสะเกษ43 58เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401032เด็กหญิงจิระการณ์ สิทธิคำ ป.3อนุบาลศรีสะเกษ43 58เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401039เด็กหญิงชลณดา สีหะวงษ์ ป.4อนุบาลน้ำเพชร43 58เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401071เด็กหญิงณัฐิดา นาคนาคา ป.4อนุบาลศรีสะเกษ43 58เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401167เด็กชายยศกร ภูมลี ป.3อนุบาลศรีสะเกษ43 58เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401100เด็กชายนราวิชญ์ นินดำ ป.4เทศบาลท่าตูม42 64เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401187เด็กชายวีรภัทร ศรีสะอาด ป.3อนุบาลศรีสะเกษ42 64เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401223เด็กหญิงเอมิกา ชาลี ป.4อนุบาลน้ำเพชร42 64เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401018เด็กหญิงกัลยกร กาแก้ว ป.4อนุบาลน้ำเพชร42 67เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401164เด็กหญิงภูริชญา ไชยโชติ ป.3อนุบาลศรีสะเกษ41 68เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401193เด็กชายเศรษฐา ไชยมณี ป.3อนุบาลศรีสะเกษ41 68เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401028เด็กหญิงจรรยาพร ชาติมนตรี ป.4อนุบาลน้ำเพชร41 70เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401121เด็กชายปัณณธร บุษบงก์ ป.3อนุบาลน้ำเพชร41 70เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401177เด็กหญิงวชิรญาณ์ พรวาปี ป.4อนุบาลศรีสะเกษ41 70เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401180เด็กชายวรเมธ จันสมุทร ป.4บ้านศาลา41 70เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401083เด็กชายทีปกร จันดาปราบ ป.3อนุบาลศรีสะเกษ40 74เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401147เด็กชายพีรณัฐ เกษากิจ ป.3อนุบาลศรีสะเกษ40 74เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401188เด็กหญิงศรุดา นามวงค์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ40 74เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401010เด็กหญิงกัญญาณัฐ จำปาเรือง ป.3อนุบาลศรีสะเกษ40 77เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401052เด็กชายณปราชญ์ โสภะสุนทร ป.4อนุบาลศรีสะเกษ40 77เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401047เด็กหญิงชาคริยา บัตรมาตย์ ป.4อนุบาลน้ำเพชร39 79เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401109เด็กหญิงบุญรักษา ศาตะสมิต ป.4เทศบาลท่าตูม39 79เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401115เด็กหญิงปมณฑ์ภัสส์ เสนาง ป.4อนุบาลศรีสะเกษ39 79เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401138เด็กหญิงพัชญ์ทิตา ศุภเลิศ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ39 79เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401210เด็กชายอธิป เล็กกุล ป.3อนุบาลศรีสะเกษ39 79เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401043เด็กหญิงชัญญาภา ยินดี ป.4อนุบาลศรีสะเกษ38 84เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401072เด็กหญิงณิชกานต์ จิริวิภากร ป.4อนุบาลศรีสะเกษ38 84เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401088เด็กหญิงธนาพร หอมหวล ป.4อนุบาลน้ำเพชร38 84เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401142เด็กหญิงพิชญทัฬห์ ปั้นนาค ป.4อนุบาลศรีสะเกษ38 84เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401171เด็กชายรัชกฤช เอกศิริ ป.4อนุบาลน้ำเพชร38 84เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401204เด็กหญิงสุพรรษา คำนึง ป.4อนุบาลน้ำเพชร38 84เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401016เด็กหญิงกันตสิริ ทรงพระ ป.4เทศบาลท่าตูม37 90เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401161เด็กชายภูตะวัน บุญคง ป.4เทศบาลท่าตูม37 90เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401050เด็กชายณคุณ เสนาะ ป.3มารีวิทยา36 92เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401053เด็กชายณภัทร์ สมรูป ป.4เทศบาลท่าตูม36 92เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401073เด็กหญิงณิชาพร วิลาพันธ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ36 92เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401209เด็กหญิงอธิชนันท์ ศรีโพนทอง ป.4เทศบาลท่าตูม36 92เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401217เด็กชายอัคคเดช วรรณะ ป.4เทศบาลท่าตูม36 92เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401102เด็กหญิงนันณภัชสรณ์ ยอดใส ป.3อนุบาลศรีสะเกษ35 97เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401139เด็กชายพัชรพล เล่ห์กล ป.4เทศบาลท่าตูม35 97เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401189เด็กหญิงศศิพิมพ์ ไชยพิมพ์ ป.3อนุบาลศรีสะเกษ35 97เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401006เด็กชายกฤตบุญ เสนาเทพ ป.3อนุบาลศรีสะเกษ34 100เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401007เด็กชายกฤษนัย อำไพ ป.4อนุบาลน้ำเพชร34 100เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401041เด็กชายชวัลวิทย์ สิทธิโชคสกุลชัย ป.3อนุบาลศรีสะเกษ34 100เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401049เด็กชายฐนกฤต เจตินัย ป.4อนุบาลวัดพระโต34 100เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401059เด็กหญิงณัฏฐมน บุญมี ป.4เทศบาลท่าตูม34 100เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401131เด็กหญิงพชมณ เสนคราม ป.4บ้านสวาย-สนวน34 100เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401004เด็กชายกมลภพ เนตรจันทร์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ33 106เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401019เด็กหญิงกาญจน์ธิญา พรหมบุตร ป.4เทศบาลท่าตูม33 106เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401058เด็กชายณัฏฐพล จอมคำ ป.3บ้านสำโรงพลัน32 108เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401087เด็กหญิงธนัญพรรธน์ ทองงาม ป.3อนุบาลศรีสะเกษ32 108เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401127เด็กหญิงปุณณดา พรหมมานนท์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ32 108เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401128เด็กชายปุณณวัฒน์ พิพัฒน์รุ่งเรืองกิจ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ32 108เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401017เด็กหญิงกัลชนา มาลีหวล ป.4เทศบาลท่าตูม31 112เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401084เด็กหญิงธนภรณ์ รัตนะวัน ป.4จินดาวิทยาคาร 2 (บ้านหนองศาลา)31 112เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401092เด็กหญิงธัญพร กุลธีร์วัฒน์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ31 112เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401120เด็กชายปัญณ์ คงยืน ป.4เทศบาลท่าตูม31 112เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401134เด็กหญิงพนัชกร ระยับศรี ป.4มารีวิทยา31 112เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401186เด็กชายวินทกร กมลฉ่ำ ป.3อนุบาลศรีสะเกษ31 112เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401218เด็กชายอัครินทร์ มาลาคำ ป.4เทศบาลท่าตูม31 112เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401037เด็กชายชนมภูมิ ธนูศิลป์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ30 119เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401042เด็กชายชวัลวิทย์ ไวทยะเสวี ป.4อนุบาลศรีสะเกษ30 119เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401061เด็กชายณัฐกิตติ์ ศรีวงศ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ30 119เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401103เด็กชายนันทกร เลขะรุจิธร ป.4อนุบาลน้ำเพชร30 119เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401129เด็กชายปุณณ์วัฒน์ สูงสุด ป.4อนุบาลศรีสะเกษ30 119เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401175เด็กหญิงลักษณา ศรีริสิน ป.4อนุบาลอุทุมพรพิสัย30 119เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401051เด็กชายณฐวัฒน์ ผมพันธ์ ป.3อนุบาลศรีสะเกษ29 125เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401086เด็กชายธนวัฒฐ์ ตวนบุตร ป.3บ้านสวาย-สนวน29 125เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401206เด็กหญิงสุวิชาดา มาพร ป.4บ้านปราสาทเยอ29 125เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401025เด็กหญิงกุลจิรา งามวิลัย ป.4บ้านหมากเขียบ28 128เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401034เด็กหญิงจิรัชญา สิมมา ป.4เทศบาลท่าตูม28 128เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401105เด็กหญิงน้ำหวาน ยอดแก้ว ป.4จินดาวิทยาคาร 2 (บ้านหนองศาลา)28 128เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401194เด็กหญิงสรัลชนา เมืองแก้ว ป.4เทศบาลท่าตูม28 128เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401211เด็กชายอธิษฐ์ มะเดื่อ ป.4อนุบาลน้ำเพชร28 128เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401021เด็กชายกิจอนันต์ ชูเชิด ป.4เทศบาลท่าตูม27 133เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401076เด็กหญิงดาวิกา เทพบุดดี ป.4เทศบาลท่าตูม27 133เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401077เด็กชายตนุภัทร ทองเชื้อ ป.4อนุบาลอุทุมพรพิสัย27 133เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401110เด็กหญิงบุณวดา ธนะศรี ป.4อนุบาลศรีสะเกษ27 133เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401154เด็กชายภัทรกิตติ ศรีหล้า ป.4อนุบาลน้ำเพชร27 133เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401196เด็กชายสิทธิชาติ หลาวทอง ป.4อนุบาลอุทุมพรพิสัย27 133เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401013เด็กหญิงกัญธิมา พรหมบุตร ป.4เทศบาลท่าตูม26 139เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401082เด็กหญิงทิพารัตน์ สร้อยจิต ป.3เทศบาลท่าตูม26 139เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401085เด็กชายธนภัทร สิทธิโท ป.4อนุบาลน้ำเพชร26 139เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401108เด็กชายบุญญฤทธิ์ สารพันธุ์ ป.4อนุบาลน้ำเพชร26 139เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401125เด็กชายปิยะวัฒน์ สมบรรณ ป.4บ้านหมากเขียบ26 139เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401144เด็กชายพิภพภัทร พิทักษา ป.3อนุบาลศรีสะเกษ26 139เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401145เด็กหญิงพิมพ์ชญามาศ พันธ์ขาว ป.3อนุบาลอุทุมพรพิสัย26 139เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401174เด็กหญิงลลิตา แต้มงาม ป.4อนุบาลน้ำเพชร26 139เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401159เด็กหญิงภิญญามาศ พวงศรี ป.4อนุบาลน้ำเพชร25 147เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401181เด็กหญิงวรัทยา อสิพงษ์ ป.4บ้านโก25 147เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401026เด็กหญิงเขมิกา สารรักษ์ ป.3อนุบาลน้ำเพชร24 149เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401063เด็กหญิงณัฐธยาน์ ไพบูลย์ ป.3อนุบาลศรีสะเกษ24 149เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401098เด็กหญิงนมิดา ศิริเมล์ ป.3บ้านหมากเขียบ24 149เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401107เด็กชายบารมี ราชโยธา ป.3บ้านหมากเขียบ24 149เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401116เด็กชายปราบดา สมภาค ป.4อนุบาลศรีสะเกษ24 149เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401133เด็กชายพณณกร คงทรัพย์ ป.3เทศบาลท่าตูม24 149เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401169เด็กหญิงร่มเย็น อยู่เย็น ป.3อนุบาลศรีสะเกษ24 149เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401178เด็กชายวชิรปกรณ์ แก่นแก้ว ป.4เทศบาลท่าตูม24 149เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401117เด็กหญิงปริชญา พวงแก้ว ป.4อนุบาลน้ำเพชร23 157เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401213เด็กหญิงอนันตญา พันธ์ขาว ป.3มารีวิทยา23 157เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401022เด็กชายกิตติคุณ เงาปัดชา ป.4อนุบาลน้ำเพชร22 159เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401046เด็กหญิงชุติญา พิมสอน ป.3มารีวิทยา22 159เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401099เด็กชายนรภัทร คูณวงษ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ22 159เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401123เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ ทรงพระ ป.3เทศบาลท่าตูม22 159เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401152เด็กชายภควัต สมาคม ป.4อนุบาลศรีสะเกษ22 159เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401182เด็กหญิงวริศรา ซ้อนศรี ป.4เทศบาลท่าตูม22 159เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401009เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วเกิด ป.4เทศบาลท่าตูม20 165เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401044เด็กชายชิตพล ประมวล ป.4บ้านดอนหลี่20 165เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401106เด็กหญิงนิชานันท์ วิทูรย์สินธุ์ ป.4อนุบาลน้ำเพชร20 165เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401119เด็กชายปัญญ บุตรไชย ป.3อนุบาลศรีสะเกษ20 165เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401153เด็กชายภพนิพิฐ แผ่นศิลา ป.4อนุบาลน้ำเพชร20 165เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401156เด็กหญิงภัทราวดี สีหะวงษ์ ป.4อนุบาลน้ำเพชร20 165เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401166เด็กหญิงมนรดา ประจัญบาล ป.4บ้านปราสาทเยอ20 165เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401200เด็กชายสิรวิชญ์ รัตนวัน ป.4จินดาวิทยาคาร 2 (บ้านหนองศาลา)20 165เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401001เด็กหญิงกชกร สุรวรกานต์ ป.4เทศบาลท่าตูม18 173เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401023เด็กชายกิตธิพัฒน์ พรหมบุตร ป.4เทศบาลท่าตูม18 173เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401035เด็กหญิงจิรัชยา บุญอินทร์ ป.4จินดาวิทยาคาร 2 (บ้านหนองศาลา)18 173เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401068เด็กชายณัฐพัชร์ หรรษาวงค์ ป.3อนุบาลศรีสะเกษ18 173เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401096เด็กชายธีระชัย ศรียะนัย ป.3บ้านหมากเขียบ18 173เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401104เด็กหญิงนันท์นภัส วงษ์สุนทร ป.3อนุบาลทองอุ่น18 173เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401141เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ไชยโคตร ป.3มารีวิทยา18 173เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401170เด็กหญิงรมิดา ภูจอมนาค ป.4เทศบาลท่าตูม18 173เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401212เด็กชายอนพัทย์ ไพบูลย์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ18 173เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401011เด็กหญิงกัญญาภัค นามวงค์ ป.3อนุบาลอุทุมพรพิสัย16 182เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401036เด็กหญิงเจริญพร รินโยธา ป.4เทศบาลท่าตูม16 182เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401057เด็กชายณัชฐปกรณ์ ทรงกลด ป.3บ้านท่าคอยนาง16 182เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401101เด็กหญิงนริศรา ทองดีนอก ป.4เทศบาลท่าตูม16 182เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401114เด็กหญิงปพิชญ์ชญาพร บุญพบ ป.4อนุบาลน้ำเพชร16 182เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401118เด็กชายปวรวิช กลำเงิน ป.3บ้านสวาย-สนวน16 182เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401136เด็กหญิงพรพิมล สิทธิโท ป.3บ้านหมากเขียบ16 182เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401155เด็กหญิงภัทรวดี บุญจันทร์ ป.4อนุบาลน้ำเพชร16 182เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401197เด็กชายสิรภัทร ชาลี ป.4อนุบาลน้ำเพชร16 182เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401203เด็กหญิงสุณัฎฐา ชัยพร ป.4เทศบาลท่าตูม16 182เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401205เด็กชายสุรเชษฐ์ แก้วภักดี ป.3บ้านแสนแก้วหนองคูไซ16 182เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401012เด็กหญิงกัญณฐา เพี้ยบุญมาก ป.3มารีวิทยา14 193เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401075เด็กหญิงดวงพร การบรรจง ป.3บ้านหมากเขียบ14 193เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401093เด็กหญิงธันย์ชนก นาจำปา ป.3อนุบาลศรีสะเกษ14 193เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401172เด็กชายฤทธิชัย ศรีสง่า ป.3บ้านหมากเขียบ14 193เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401062เด็กหญิงณัฐธภา พันขด ป.3บ้านหมากเขียบ12 197เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401064เด็กหญิงณัฐธิดา วรรณา ป.3อนุบาลศรีสะเกษ12 197เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401067เด็กหญิงณัฐนิชา สุธารส ป.3บ้านหมากเขียบ12 197เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401069เด็กชายณัฐภัทร นามวงค์ ป.3อนุบาลศรีสะเกษ12 197เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401078เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ดาวเรือง ป.4บ้านส้มป่อยวิทยาเสริม12 197เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401220เด็กชายอิศรานุวัฒน์ โตตุ่นหมื่นไวย์ ป.4เทศบาลท่าตูม12 197เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401055เด็กหญิงณสิริ บำรุงเพชร ป.3อนุบาลศรีสะเกษ11 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401090เด็กหญิงธัญชิดา ธิวาพัฒน์ ป.4บ้านหมากเขียบ10 204เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401179เด็กชายวชิราวุธ ฝ่ายเทศ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ10 204เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-401002เด็กหญิงกนิษฐา มณีวงษ์ ป.4อนุบาลน้ำเพชร8 206เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602359เด็กชายวรัญญู ยุกต์วัฒนพงศ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ93 1ชนะเลิศ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602069เด็กหญิงจิณัฐตา ศรีฐาน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ92 2รองชนะเลิศอันดับ 1
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602248เด็กชายปิติ ขันทะวัตร์ ป.6อนุบาลอุบลราชธานี87 3รองชนะเลิศอันดับ 2
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602076เด็กหญิงจิรภิญญา นาคกระโทก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ86 4ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602041เด็กหญิงกานต์พิชชา ไชยช่วย ป.5อนุบาลยโสธร84 5ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602266เด็กหญิงพรปวีณ์ อินทรวงษ์โชติ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ83 6ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602338เด็กชายรชต สัมพันธ์ประเสริฐ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ83 6ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602074เด็กชายจิตติพัฒน์ แสงจันทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ82 8ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602367เด็กหญิงวารุรินทร์ สัจจะวรรณคุณ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ81 9ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602324เด็กชายภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ ป.6อนุบาลร้อยเอ็ด79 10ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602049เด็กหญิงกุมุทมาส วราพุฒ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ77 11รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602055เด็กชายเกื้อ เรืองเกียรติกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ76 12รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602190เด็กชายธีธัช จอมเกล้า ป.6อนุบาลศรีสะเกษ73 13รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602422เด็กหญิงอมลรัตน์ อนันตสมบูรณ์ ป.6อนุบาลสุรินทร์72 14รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602404เด็กหญิงสู่ขวัญ ศรีเสริม ป.5อนุบาลศรีสะเกษ72 15รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602424เด็กหญิงอรณิชชา เนตรน้อย ป.5อนุบาลศรีสะเกษ72 15รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602430เด็กชายอรุษ พัทธวิภาส ป.6อนุบาลสุรินทร์70 17รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602237เด็กชายปัณญ์ นิชานนท์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ68 18รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602355เด็กชายวรภพ เติบจันทึก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ67 19รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602318เด็กชายภูรวิชช์ วันทรวง ป.5อนุบาลศรีสะเกษ66 20รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602087เด็กหญิงชญานิศ สุ่มมาตย์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ64 21รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602241เด็กชายปัณณวิชญ์ กาเมือง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ64 21รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602370เด็กชายวุฒิภัทร ชิณวงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ64 23รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602096เด็กชายชวิน ทิศาปาโมกข์พิพัฒน์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ63 24รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602219เด็กหญิงปณัฏฎา รัตนวงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ61 25รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602123เด็กหญิงณัชชา เมธาชัยศิษฎ์ ป.4อนุบาลสุรินทร์60 26รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602418เด็กชายอภิวิชย์ ชิณกธรรม ป.6อนุบาลอุบลราชธานี60 27รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602192เด็กชายธีรกานต์ พิมพ์สาร ป.6เทศบาลท่าตูม59 28รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602009เด็กชายกรณัฐ ปิดพยันต์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ58 29รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602027เด็กชายก้องกิดากร อินทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ58 30รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602085เด็กหญิงชญาดา เติมวินิจกุล ป.5อนุบาลศรีสะเกษ58 30รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602115เด็กชายณฐภัทร ทองตันวรภัทร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ58 30รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602013เด็กหญิงกฤชอร พัฒนศุภวานิช ป.4อนุบาลสุรินทร์57 33รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602207เด็กชายนิติธร ทานกระโทก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ57 33รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602186เด็กหญิงธัญพร จรัสดำรงค์วัฒน์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ57 35รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602383เด็กชายศุภากร พัฒนศุภวานิช ป.4อนุบาลสุรินทร์56 36รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602299เด็กหญิงแพรวประภัสสร ศรีนาม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ56 37รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602308เด็กหญิงภัทรปภา คูณวงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ55 38รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602264เด็กชายพชร วันสุดล ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล55 39รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602151เด็กหญิงณิชาพัชร์ อารีย์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ54 40รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602382เด็กหญิงศิริชญากานต์ เลากิจวิรุฬห์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ54 40รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602145เด็กหญิงณัฐรินีย์ เมืองไทย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ54 42รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602176เด็กชายธนิก โพธิ์ทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ53 43รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602210เด็กชายบดินทร์ เหลาคม ป.6เทศบาลท่าตูม53 43รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602391เด็กหญิงสิรินันต์ โอษะคลัง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ53 43รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602006เด็กหญิงกนกลดา สมพงษ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ53 46รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602025เด็กชายกวินภพ แข่งขัน ป.5สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ52 47รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602385เด็กชายสถาปนา วงค์ละคร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ52 47รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602224เด็กหญิงปภาดา ไนยะกูล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ52 49รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602168เด็กชายธนเดช นามแก้ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ51 50รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602300เด็กชายโพธิ์พัชระ คงสวัสดิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ50 51รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602343เด็กหญิงรักษา สังข์ศักดา ป.6เทศบาลท่าตูม50 51รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602438เด็กชายอินทัช โพธิ์ชะอุ่ม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ50 51รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602435เด็กหญิงอาภาสิริ รักไทยแสนทวี ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล49 54เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602068เด็กหญิงจิณห์นิภาห์ เจ็งตระกูล ป.5อนุบาลศรีสะเกษ48 55เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602134เด็กชายณัฐชนน ศรีสุธรรม ป.5อนุบาลศรีสะเกษ48 55เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602211เด็กชายบวรวิทย์ ขันธุลา ป.6เทศบาลท่าตูม48 55เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602070เด็กหญิงจิดาภา รัตนะโสภา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ48 58เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602032เด็กหญิงกัญญ์วรรธ อิฐรัตน์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ47 59เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602007เด็กหญิงกนกอร คำภิรมย์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ46 60เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602062เด็กชายคับคุณ โยธิคาร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ46 60เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602114เด็กชายณชพล พูลทา ป.6อนุบาลวัดพระโต46 60เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602259เด็กหญิงเปมิกา นาคผ่อง ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย46 60เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602386เด็กชายสหมงคล เสงี่ยม ป.6เทศบาลท่าตูม46 60เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602138เด็กหญิงณัฐณิชา จันทะนนตรี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ46 65เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602183เด็กหญิงธัญชนก ประพาฬ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ46 65เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602445เด็กหญิงชญานิศา คำตัน ป.5อนุบาลศรีสะเกษ45 67เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602082เด็กหญิงจิราพร สุขศรี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ45 68เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602229เด็กชายประวีร์ บัวชุม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ45 68เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602255เด็กหญิงปุญธีรา พงษ์เพชร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ45 68เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602166เด็กชายธนดล มครนันท์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ44 71เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602390เด็กชายสิรภัค ตรีภูริเดช ป.6อนุบาลศรีสะเกษ44 71เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602047เด็กชายกีรติ กะนะหาวงศ์ ป.4อนุบาลอุบลราชธานี44 73เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602160เด็กหญิงทิตฐิตาภรณ์ นามวงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ44 73เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602197เด็กหญิงนภชนก อรรคบุตร ป.5อนุบาลศรีสะเกษ44 73เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602231เด็กชายปราณนต์ วงศ์วรรณกิจ ป.6มารีวิทยา44 73เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602254เด็กหญิงปุญญาดา วรฉัตร ป.5เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา44 73เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602008เด็กหญิงกมลวรรณ เนาวบุตร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ43 78เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602181เด็กหญิงธัชชนันท์ ช่วงสกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ43 78เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602220เด็กชายปพนธีฑ์ สุขศรี ป.5อนุบาลศรีสะเกษ43 78เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602381เด็กชายศิริ สุวรรณศิริ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ43 78เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602394เด็กหญิงสิริรัตน์ ตุลาดิลก ป.5อนุบาลศรีสะเกษ43 78เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602408เด็กชายอณาวิล พรหมบุตร ป.6เทศบาลท่าตูม43 78เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602071เด็กหญิงจิดาภา ทองสูบ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ42 84เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602281เด็กหญิงพิชชานันท์ อัครเกศสกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ42 84เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602415เด็กชายอนุพันธ์ วงศ์ภักดี ป.6มารีวิทยา42 84เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602125เด็กชายณัชธฤต ทองไชย ป.5อนุบาลศรีสะเกษ41 87เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602157เด็กชายทนุธรรม ขันตี ป.5อนุบาลศรีสะเกษ41 87เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602180เด็กชายธัชกร ธรณ์ธันยทรัพย์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ41 87เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602235เด็กชายปัญญวัต เทียบสิทธิคุณ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ41 87เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602261เด็กชายพงศ์พิพัทธ์ ไพรสินธุ์ ป.6เทศบาลท่าตูม41 87เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602342เด็กหญิงรวินท์นิภา วราพุฒธนันท์กุล ป.6อนุบาลน้ำเพชร41 87เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602441เด็กหญิงไอลดา เปี่ยมจาด ป.6อนุบาลศรีสะเกษ41 87เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602019เด็กชายกฤษฎาพงษ์ บานไม่รู้โรย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ40 94เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602050เด็กหญิงกุลจิรา พิมพ์แก้ว ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล40 94เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602063เด็กชายคุณานนท์ พันธ์ภักดี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ40 94เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602209เด็กหญิงนุชรดา เลขาวิวัชกุล ป.5อนุบาลศรีสะเกษ40 94เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602295เด็กหญิงพุทธิวรรณ บำรุง ป.5อนุบาลศรีสะเกษ40 94เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602296เด็กหญิงพุริตา ทองนิมิตร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ40 94เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602399เด็กชายสุทธิพจน์ สืบสายพรหม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ40 94เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602139เด็กชายณัฐเณศร์ ธนันท์จิระกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ39 101เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602045เด็กชายกิตติพัฒน์ ไชยมณี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ39 102เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602215เด็กหญิงบุญญาภา ศรีสวัสดิ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ39 102เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602294เด็กชายพุทธวัตน์ ทองจันทร์ ป.6อนุบาลกันทรารมย์39 102เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602436เด็กหญิงอิงฟ้า รัตนปหาด ป.5อนุบาลศรีสะเกษ39 102เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602094เด็กชายชยานนท์ เถระพันธ์ ป.6มารีวิทยา38 106เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602036เด็กชายกันตินันท์ พบลาภ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ38 107เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602169เด็กหญิงธนพร เจนทำโรง ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย38 107เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602262เด็กชายพงศ์พิศิษฏ์ โสพันธ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ38 107เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602413เด็กชายอนันตโชค สีดาทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ38 107เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602285เด็กหญิงพิชญาวี ผิวอ่อน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 111เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602298เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศรีหะจันทร์ ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย37 111เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602316เด็กชายภูมิธเนศ พันธ์ขาว ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย36 113เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602317เด็กชายภูมิพัฒน์ บัวสิริพงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ36 113เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602018เด็กชายกฤติน พุทธรักษา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ36 115เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602118เด็กชายณธกร อุ้มอุราน ป.5อนุบาลศรีสะเกษ36 115เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602119เด็กชายณภัทร ผลบุญ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ36 115เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602132เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วพวง ป.5อนุบาลศรีสะเกษ36 115เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602195เด็กชายธีรวัชร์ อุดมกิจอารีย์ ป.6มารีวิทยา36 115เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602234เด็กชายปัณณ์ ศรีเมือง ป.5อนุบาลศรีสะเกษ36 115เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602330เด็กชายมาฆบุรณมี ศรีนามะ ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย36 115เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602406เด็กหญิงหทัยกานจน์ แผ่นศิลา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ36 115เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602419เด็กหญิงอภิสรา ตรีไตรสิทธิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ36 115เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602038เด็กหญิงกัลย์สุดา โสภาพันธ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ35 124เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602105เด็กชายชุติเทพ ศรีวงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ35 124เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602249เด็กหญิงปิยธิดา เถาว์รินทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ35 124เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602354เด็กชายวรธน บุญตนัย ป.5อนุบาลศรีสะเกษ35 124เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602432เด็กชายอัครพนธ์ พันธ์ขาว ป.5มารีวิทยา35 124เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602077เด็กหญิงจิรภิญญานันท์ ปัดถา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ34 129เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602146เด็กหญิงณัฐวรรณ สุภเลิศ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ34 129เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602257เด็กหญิงปุณยานุช กระดานพล ป.6มารีวิทยา34 129เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602304เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ธรรมสา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ34 129เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602315เด็กชายภูตะวัน โสมทอง ป.5อนุบาลน้ำเพชร34 129เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602350เด็กชายวชิราภรณ์ ราชบัญดิษฐ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ34 129เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602371เด็กชายวุฒิภัทร สิงห์พรชัยพานิช ป.6อนุบาลศรีสะเกษ34 129เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602392เด็กหญิงสิริยากรณ์ ชัยรัตน์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ34 129เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602022เด็กชายกวี เพี้ยบุญมาก ป.5มารีวิทยา33 137เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602165เด็กชายธนกฤต แก้วพูล ป.5อนุบาลศรีสะเกษ33 137เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602356เด็กหญิงวรรณนิภา จิตมั่น ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย33 137เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602407เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เทพาคำ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ33 137เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602411เด็กหญิงอธิชา แสวงผล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ33 137เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602414เด็กชายอนาวินทร์ คำล้าน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ33 137เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602035เด็กหญิงกัญญาพัชร พิกุลสด ป.6บ้านน้ำคำ32 143เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602030เด็กหญิงกัญญณัช บำรุงธนรัชต์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ32 144เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602046เด็กชายกิตติภูมิ ศรีศิลปกร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ32 144เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602057เด็กหญิงขวัญข้าว พิมพ์สิงห์ ป.5เทศบาลท่าตูม32 144เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602095เด็กชายชวัลวิทย์ ลำดวน ป.5อนุบาลศรีสะเกษ32 144เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602153เด็กหญิงณิชาภา สรรพศรี ป.6บ้านละทาย32 144เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602213เด็กชายปุญญกร แก้วภักดี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ32 144เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602216เด็กหญิงเบญญาภา ประสงค์สุข ป.6อนุบาลศรีสะเกษ32 144เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602245เด็กชายปารมี ปุณณาจุติกา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ32 144เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602302เด็กหญิงภวรัญชน์ วันสุดล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ32 144เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602303เด็กหญิงภัคณัฏฐ์ พันธีรโรจน์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ32 144เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602311เด็กหญิงภัทรวดี พาที ป.5อนุบาลศรีสะเกษ32 144เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602323เด็กชายภูรี สุขจิตร ป.6.อนุบาลศรีสะเกษ32 144เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602084เด็กหญิงฉัตรสุดา พงษ์ธนู ป.6อนุบาลศรีสะเกษ31 156เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602214เด็กหญิงบุญญาพร บุญเหลือ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ31 156เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602384เด็กชายเศรษฐวิชย์ บุญเฟื่องฟู ป.6อนุบาลศรีสะเกษ31 156เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602247เด็กหญิงปาลิดา ปล้องอ้อย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ30 159เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602269เด็กหญิงพรรณรมณ ชาลี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ30 159เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602060เด็กชายคณิศร จันทรา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ30 161เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602091เด็กหญิงชนันณ์ชิฎา สังข์เกิด ป.5อนุบาลศรีสะเกษ30 161เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602102เด็กหญิงชัญญานุช มาพร ป.6บ้านปราสาทเยอ30 161เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602110เด็กหญิงญาณิดา แสวงสาย ป.5อนุบาลศรีสะเกษ30 161เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602143เด็กหญิงณัฐนรี กะการดี ป.5เทศบาลท่าตูม30 161เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602167เด็กชายธนดล นันทวงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ30 161เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602270เด็กชายพรรษวุฒิ สุรนารถ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ30 161เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602275เด็กหญิงพัชรี บุญศิริษานนท์ ป.6มารีวิทยา30 161เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602291เด็กชายพีรเดช ยาศรี ป.5อนุบาลศรีสะเกษ30 161เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602293เด็กชายพุฒิพงศ์ พรมศรี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ30 161เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602332เด็กหญิงมิซากิ ชิโอโนยะ ป.5ยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)30 161เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602437เด็กชายอิทธิพัทธ์ จันทะคุณ ป.6บ้านหมากเขียบ30 161เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602067เด็กหญิงจิณณพัต ศรีมาศ ป.6ขุขันธ์วิทยา29 173เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602335เด็กหญิงยลรดา อินทร์โสม ป.5อนุบาลดำรงราชานุสรณ์29 173เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602380เด็กหญิงศิรภัสสร วงษ์ทรัพย์ ป.5เทศบาลท่าตูม28 175เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602029เด็กหญิงกัญญ์ชิสา สุริโย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602033เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำเหมา ป.6มารีวิทยา28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602054เด็กหญิงกุลิสรา ศิริบูรณ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602099เด็กหญิงชัญญาณัฎฐ์ ทองชมภู ป.5มารีวิทยา28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602104เด็กชายชินดนัย คำตา ป.6วัดหลวงวิทยา28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602116เด็กหญิงณดา นกหงษ์ ป.5อนุบาลดำรงราชานุสรณ์28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602158เด็กหญิงทัตชญา ไวทยะเสวี ป.5อนุบาลศรีสะเกษ28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602161เด็กหญิงทิพย์ธิดา โพธิ์ศรี ป.6บ้านหนองโนวิทยา28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602162เด็กหญิงทิพากร จินาพันธ์ ป.4มารีวิทยา28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602170เด็กชายธนพล โสภาภูมิ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602171เด็กหญิงธนภัทร วันทา ป.5บ้านปราสาทเยอ28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602240เด็กชายปัณณรุจน์ เมธีพิสิษฐ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602274เด็กหญิงพัชราภา แซ่เฉิน ป.6มารีวิทยา28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602276เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ทรัพย์มันงาม ป.6มารีวิทยา28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602305เด็กหญิงภัทรชญา ศรีภักดี ป.6ทองขาวคำเขื่อนแก้ว28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602322เด็กชายภูริพัฒน์ วงษ์ศรีม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602360เด็กหญิงวราพร นระสิงห์ ป.6อนุบาลวัดพระโต28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602363เด็กหญิงวรินทร์ธิรา ทองยา ป.6เทศบาลท่าตูม28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602369เด็กหญิงวิรากานต์ วรรณแก้ว ป.5อนุบาลศรีสะเกษ28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602376เด็กหญิงศศินัดดา สุนีพัฒน์ ป.6อนุบาลกันทรารมย์28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602403เด็กหญิงสุวิชาดา เวียงจันดา ป.6มารีวิทยา28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602425เด็กหญิงอรณิชชา วะสุวัช ป6บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602433เด็กชายอัฑฒกร อินตะนัย ป.5อนุบาลศรีสะเกษ28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602444เด็กชายภคิน มหาชานนท์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ28 176เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602058เด็กชายขวัญชัย สมเผ่า ป.6อนุบาลศรีสะเกษ27 200เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602061เด็กชายคมกฤต เกษอินทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ27 200เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602065เด็กชายจารุวัฒน์ ทองใบ ป.5มารีวิทยา27 200เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602098เด็กหญิงชัญญา เต้นปักษี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ27 200เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602101เด็กหญิงชัญญานุช พรหมดี ป.5เมืองศรีสะเกษ27 200เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602120เด็กชายณภัทร รักผลดี ป.5บ้านหมากเขียบ27 200เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602199เด็กหญิงนรัฐฐา เชิดชูสุวรรณ ป.6.อนุบาลศรีสะเกษ27 200เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602326เด็กชายภูสิงห์ ผาคำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ27 200เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602401เด็กหญิงสุภาพร จันทร์พราว ป.6มารีวิทยา27 200เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602428เด็กชายอรรถวิทย์ อินทร์คำ ป.6วัดหลวงวิทยา27 200เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602003เด็กหญิงกนกนาถ เสาเวียง ป.5อนุบาลน้ำเพชร26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602005เด็กชายกนกพล บุญรินทร์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602023เด็กชายกวินภพ เล็กเจริญ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602109เด็กหญิงญชิดา พงษ์พิมาย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602126เด็กหญิงณัฎฐฎาพร ยงกุล ป.6บ้านหอยสะเดาพัฒนา26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602141เด็กหญิงณัฐธิดา ผมพันธ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602152เด็กหญิงณิชาภัทร คูณประไพสิทธิ์ ป.5มารีวิทยา26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602159เด็กหญิงทัศนันท์ บุญโย ป.5บ้านปราสาทเยอ26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602172เด็กชายธนาธิป นาจำปา ป.6บ้านหนองนาโพธิ์26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602184เด็กหญิงธัญชนก สุตะพันธ์ ป.6บ้านโพนเมือง26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602189เด็กหญิงธิดารัตน์ สายหลักคำ ป.6มารีวิทยา26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602193เด็กชายธีรพล สันธนาคร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602202เด็กหญิงนฤมล ป้องแก้ว ป.6อนุบาลน้ำเพชร26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602221เด็กหญิงปพิชญา ทองสังข์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602223เด็กชายปภังกร พุทธรักษา ป.5อนุบาลศรีสะเกษ26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602227เด็กหญิงประทุมมา รักชาติ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602278เด็กชายพัทธพล สาระทา ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602284เด็กหญิงพิชญาภา ศิริการ ป.6บ้านหมากเขียบ26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602321เด็กชายภูริพัฒน์ พรหมภา ป.5อนุบาลศรีสะเกษ26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602364เด็กหญิงวรินทร์ยาทิพย์ โพธิ์โสภา ป.5มารีวิทยา26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602366เด็กชายวัชรพงศ์ โยธี ป.5บ้านปราสาทเยอ26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602372เด็กหญิงศญมล เรืองกุล ป.5มารีวิทยา26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602426เด็กหญิงอรปรียา ใจดี ป.5บ้านหมากเขียบ26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602443เด็กหญิงศศิกานต์ ประทุมชัย ป.6หนองโนวิทยา26 210เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602113เด็กชายฐิวัช พันแสน ป.6.อนุบาลศรีสะเกษ25 234เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602344เด็กหญิงรัตนมณี วงค์สีลา ป.6มารีวิทยา25 234เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602389เด็กชายสิทธิพงษ์ นามแสง ป.6จินดาวิทยาคาร 2 (บ้านหนองศาลา)25 234เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602402เด็กหญิงสุวภัทร หนองหงอก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ25 234เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602014เด็กหญิงกฤชอร ไชยสนาม ป.6บ้านหมากเขียบ24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602015เด็กชายกฤตภัค ยอดใส ป.5อนุบาลศรีสะเกษ24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602026เด็กชายกษม ประทุมเทศ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602056เด็กชายเกื้อชาติ บุญประดิษฐ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602080เด็กหญิงจิรัชยา ประชุมพันธ์ ป.5อนุบาลทองขาว24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602103เด็กชายชัยภัทร รัตนวัน ป.5จินดาวิทยาคาร 2 (บ้านหนองศาลา)24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602107เด็กหญิงชุติพัสตร์ ทับแก้ว ป.5เทศบาลท่าตูม24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602133เด็กชายณัฐกิตติ์ พิมพะสอน ป.6บ้านหมากเขียบ24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602136เด็กหญิงณัฐณิชา พรมสมบัติ ป.5มารีวิทยา24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602154เด็กหญิงดวงใจ โยธี ป.6บ้านปราสาทเยอ24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602194เด็กหญิงธีรยา ขันทอง ป.5บ้านปราสาทเยอ24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602225เด็กหญิงปภาวรินทร์ โรจน์ธีรวนิช ป.6อนุบาลศรีสะเกษ24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602230เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ บุญเชิด ป.6อนุบาลศรีสะเกษ24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602239เด็กหญิงปัณณพร คำดำ ป.5จินดาวิทยาคาร 2 (บ้านหนองศาลา)24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602243เด็กหญิงปานชนก อิ่มรัตน์ ป.6อนุบาลวัดพระโต24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602244เด็กหญิงปารมี เสียงเย็น ป.6มารีวิทยา24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602287เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พิมพัก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602347เด็กหญิงโรสรินทร์ วิลาศคัมภีร์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602362เด็กหญิงวริญรดา แสงนอก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602373เด็กชายศรีภูมิลักษณ์ ศรีหวาด ป.6บ้านนาวา24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602378เด็กชายศักดินนท์ ทัศราช ป.6มารีวิทยา24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602397เด็กหญิงสุชานันท์ เหล่าพิพัฒน์กุล ป.5อนุบาลศรีสะเกษ24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602398เด็กหญิงสุชาวลัญช์ เรืองฐิติรักษ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602416เด็กชายอภิณพ ป้องสอน ป.5อนุบาลศรีสะเกษ24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602431เด็กชายอัครพนธ์ ทองทั่ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ24 238เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602072เด็กหญิงจิดาภา รังษี ป.6จะกงวิทยา23 263เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602228เด็กหญิงประภัสสร ค่องอ้อย ป.6มารีวิทยา23 263เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602420เด็กชายอมรเทพ นาอุดม ป.6บ้านหมากเขียบ23 263เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602010เด็กชายกรวิชญ์ ศรีทานี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602017เด็กชายกฤติธี เนตรจันทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602028เด็กชายก้องภพ จันทร์หอม ป.6บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602053เด็กหญิงกุลปรียา ทาโสม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602078เด็กชายจิรวัฒน์ บุญเฮ้า ป.5อนุบาลศรีสะเกษ22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602079เด็กหญิงจิรัชยา ปานเลิศ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602092เด็กชายชนันธร ธรสาธิตกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602100เด็กหญิงชัญญานุช รองสุพรรณ ป.5มารีวิทยา22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602106เด็กชายชุติพนธ์ สมาน ป.6มารีวิทยา22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602127เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา โพธิ์เบี้ยว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602128เด็กหญิงณัฏฐธิดา พิมลนอก ป.5อนุบาลศรีสะเกษ22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602135เด็กหญิงณัฐชา วรรณา ป.5อนุบาลศรีสะเกษ22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602148เด็กชายณัฐวุติ จันทอง ป.6บ้านดอนหลี่22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602150เด็กหญิงณิชชาภัทร ดุลย์สุข ป.5วาณิชย์นุกูล22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602177เด็กหญิงธนิดา งามวิลัย ป.6บ้านก้านเหลือง22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602201เด็กหญิงนฤภร จันครา ป.5เมืองศรีสะเกษ22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602217เด็กชายปกรณ์ เจียรพสุอนนตุ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602263เด็กชาย พงษ์ปกรณ์ เขตสกุล ป.6อนุบาลวัดพระโต22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602279เด็กชายพัธพล ทองภาพ ป.5บ้านแต้ (ประชาบำรุง)22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602307เด็กหญิงภัทรนันท์ ในทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602327เด็กหญิงภูสุดา เพราะพืช ป.6อนุบาลวัดพระโต22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602339เด็กชายรณกร พิพัฒน์เยาว์กุล ป.5อนุบาลศรีสะเกษ22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602349เด็กชายวชิรวิชญ์ จันครา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602353เด็กหญิงวรทยา โยธี ป.5บ้านปราสาทเยอ22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602358เด็กหญิงวรัญญา ถุนกระโทก ป.6บ้านโพนเมือง22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602365เด็กหญิงวริษรดา ทาหาญ ป.6มารีวิทยา22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602379เด็กหญิงศันสนีย์ สุรรักษ์ ป.5มารีวิทยา22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602400เด็กหญิงสุภาจิรา ครองยุท ป.6บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602409เด็กชายอดิศร สิโลรัตน์ ป.5บ้านหมากเขียบ22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602434เด็กหญิงอันนา ดวงปากดี ป.6อนุบาลกันทรารมย์22 266เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602130เด็กหญิงณัฏฐา วาภพ ป.4อนุบาลอุบลราชธานี21 296เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602313เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ อินทร์ขาว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ21 296เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602368เด็กหญิงวิมนลักษณ์ ธัญญารักษ์ ป.6บ้านหมากเขียบ21 296เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602021เด็กหญิงกฤษอร ชูเลิศ ป.6มารีวิทยา20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602031เด็กหญิงกัญญณัฎฐ์ สุขเกษม ป.6มารีวิทยา20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602034เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรหมบุตร ป.5เทศบาลท่าตูม20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602040เด็กหญิงกานต์นภัส โภคทรัพย์ ป.5มารีวิทยา20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602042เด็กหญิงกานต์พิชชา นามวงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602059เด็กชายเขมณัฏฐ์ เงินดี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602097เด็กชายชัชนันท์ อโนพันธ์ ป.5บ้านหมากเขียบ20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602111เด็กชายญาธิป จันดาปราบ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602112เด็กชายฐาปนะ นางวงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602121เด็กชายณภัทรพล คันศร ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602131เด็กชายณฐกฤต ขุมเงิน ป.5อนุบาลศรีสะเกษ20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602140เด็กหญิงณัฐธันยา กระแสโสม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602179เด็กหญิงธวลิดากรณ์ ทองพูน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602182เด็กหญิงธัญชนก สมคะเน ป.6บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602204เด็กหญิงนันท์นภัส ตังสกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602206เด็กหญิงนารา ธนพิพัฒน์พงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602242เด็กหญิงปัทมพร จุมนอก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602246เด็กหญิงปาริตา ขันทอง ป.5บ้านปราสาทเยอ20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602272เด็กชายพฤทธิพร โพธิ์คง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602290เด็กหญิงพีรดา ประยูรเจริญ ป.6อนุบาลกันทรารมย์20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602309เด็กชายภัทรพล เกษวิยะการ ป.6มารีวิทยา20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602325เด็กชายภูวิศ ปัญญาทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602331เด็กหญิงมาติกา แต้มศรี ป.6มารีวิทยา20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602348เด็กหญิงวชิรญา บุญสร้อย ป.6อนุบาลกันทรารมย์20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602393เด็กหญิงสิริรัตน์ ศรีนนท์ ป.5มารีวิทยา20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602405เด็กชายเสฎฐวุฒิ คิงคำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602412เด็กชายอนันดา เรืองทา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602417เด็กชายอภิวิชญ์ สิทธิโชคสกุลชัย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602421เด็กหญิงอมรรัตน์ วิเศษชาติ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602423เด็กหญิงอรจิรา กวยรักษา ป.6บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602427เด็กหญิงอรไพลิน จีรุพันธ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ20 299เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602043เด็กชายกิตติทัศน์ พรมโพธิน ป.6.อนุบาลศรีสะเกษ19 330เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602185เด็กหญิงธัญญลักษณ์ นันคะเกิดกุล ป.5มารีวิทยา19 330เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602282เด็กหญิงพิชชาพร ศรีบุญเรือง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ19 330เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602395เด็กหญิงสุกาญจน์ชญา อร่ามเรือง ป.5อนุบาลศรีสะเกษ19 330เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602052เด็กชายกุลธร จันทร์คำ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ18 334เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602075เด็กชายจิรภัทร ภูมิชัย ป.5บ้านท่าคอยนาง18 334เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602088เด็กหญิงชนม์ณกานต์ เสนาคำ ป.6มารีวิทยา18 334เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602108เด็กชายไชยวัฒน์ ลาภูธร ป.5มารีวิทยา18 334เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602174เด็กหญิงธนาวรรณ ตันทวุทธ ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย18 334เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602178เด็กหญิงธนิสร บุญสุข ป.6อนุบาลศรีสะเกษ18 334เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602196เด็กชายนพศิลป์ ผลบุญ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ18 334เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602198เด็กหญิงนภัสวรรณ ดีธงทอง ป.5มารีวิทยา18 334เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602233เด็กหญิงปรีชญา กองวัสสกุลณี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ18 334เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602256เด็กชายปุณณัตถ์ สมบัติ ป.6มารีวิทยา18 334เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602260เด็กหญิงไปรยา คำหล้า ป.5มารีวิทยา18 334เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602265เด็กหญิงพรกมล ดั่งเกษี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ18 334เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602271เด็กชายพร้อมพงษ์ ปัญญาสิทธิ์ ป.5บ้านหมากเขียบ18 334เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602306เด็กหญิงภัทรดา วรงค์ ป.5อนุบาลน้ำเพชร18 334เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602310เด็กหญิงภัทรวดี ร่วมทวี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ18 334เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602333เด็กชายเมธาวิน บุญปัญญา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ18 334เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602346เด็กชายโรจนศักดิ์ คำล้นธนิสร์กุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ18 334เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602351เด็กหญิงวณิดา พิทักษา ป.6บ้านหอยสะเดาพัฒนา18 334เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602387เด็กหญิงสาวิตรี บุญเย็น ป.6มารีวิทยา18 334เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602439เด็กชายเอกธวัช วงศ์จอม ป.6บ้านหมากเขียบ18 334เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602410เด็กชายอติวิชช์ อุดมกิจอารีย์ ป.5มารีวิทยา17 354เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602001เด็กหญิงกชกร ภูลสวัสดิ์ ป.6มารีวิทยา16 355เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602002เด็กหญิงกชพร อัมภรัตน์ ป.5บ้านหมากเขียบ16 355เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602004เด็กหญิงกนกพร ทองพันชั่ง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ16 355เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602044เด็กชายกิตติพัฒน์ ทุมมี ป.6บ้านหมากเขียบ16 355เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602051เด็กหญิงกุลจิรา จันทร์พลงาม ป.5บ้านปราสาทเยอ16 355เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602066เด็กชายจารุวัฒน์ ชัยบุตดี ป.6บ้านหมากเขียบ16 355เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602086เด็กหญิงชญาดา สีหะวงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ16 355เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602129เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์ นามวงค์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ16 355เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602144เด็กหญิงณัฐรส ตามล ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล16 355เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602147เด็กหญิงณัฐวลัญช์ โสตทิพย์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ16 355เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602175เด็กชายธนวุฒิ ตันทวุทธ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย16 355เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602188เด็กหญิงธันยพร วงษารักษ์ ป.5อนุบาลน้ำเพชร16 355เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602222เด็กชายปภพพน นามวงศ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ16 355เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602238เด็กหญิงปัณณพร อ่อนหวาน ป.5บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)16 355เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602258เด็กหญิงปุณิกา ใจมนต์ ป.6ขุขันธ์วิทยา16 355เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602268เด็กหญิงพรรณชนก สิทธิโท ป.6บ้านหมากเขียบ16 355เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602297เด็กชายพูนทรัพย์ ชมภูวงศ์ ป.6บ้านหมากเขียบ16 355เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602314เด็กชายภูดิส อสิพงษ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ16 355เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602319เด็กชายภูริคุณ ไชยโชติ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ16 355เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602334เด็กหญิงเมธาวี แหวนหล่อ ป.6มารีวิทยา16 355เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602337เด็กชายยศวริศ อินทะนา ป.5บ้านโพนปลัด16 355เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602011เด็กชายกรวิชญ์ วรรณทวี ป.6มารีวิทยา14 376เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602090เด็กหญิงชนรดี บุญกัณหา ป.5อนุบาลศรีสะเกษ14 376เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602137เด็กหญิงณัฐณิชา ธนาคุณ ป.6มารีวิทยา14 376เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602203เด็กหญิงนวรัตน์ บุญกอง ป.6บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี14 376เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602212เด็กชายบัญญพนต์ ศรีสุภาพ ป.5บ้านหมากเขียบ14 376เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602273เด็กชายพศิน โพธิสาร ป.6.อนุบาลศรีสะเกษ14 376เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602280เด็กหญิงพิชชา คำลอย ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล14 376เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602328เด็กหญิงมนัสนันท์ ณนาวีสำเภาทอง ป.6อนุบาลศรีขรภูมิ14 376เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602341เด็กหญิงรภัสสรณ์ ทองจันทร์ ป.6อนุบาลกันทรารมย์14 376เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602377เด็กหญิงศศิพรประภา ปาชา ป.5อนุบาลบึงบูรพ์14 376เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602122เด็กหญิงณฤดี จิระธัมมางกูร ป.6มารีวิทยา12 386เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602251เด็กหญิงปิยะพร สุธาบุญ ป.6มารีวิทยา12 386เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602252เด็กชายปีย์ธณัฐ วงศ์สุพรรณ ป.5มารีวิทยา12 386เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602361เด็กหญิงวราภรณ์ ดวงเสนาะ ป.6มารีวิทยา12 386เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602388เด็กชายสิงหา เจตินัย ป.6อนุบาลวัดพระโต12 386เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602163เด็กชายธงไชย สมบัน ป.6บ้านหมากเขียบ10 391เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602164เด็กชายธนกร โสพิม ป.6มารีวิทยา10 391เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602200เด็กหญิงนราวดี ใหญ่ยิ่ง ป.6บ้านหมากเขียบ10 391เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602205เด็กหญิงนันทิดา สิงห์ทอง ป.6บ้านโพนเมือง10 391เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602345เด็กหญิงรัตนา เลงไทยสงค์ ป.5อนุบาลน้ำเพชร10 391เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-602208เด็กหญิงนิธิดา อิ่มอก ป.6มารีวิทยา6 396เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103309เด็กหญิงอคัมย์พัชน์ อนันตสมบูรณ์ ม.1สุรวิทยาคาร95 1ชนะเลิศ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103001เด็กหญิงกชพร พัฒนศุภวานิช ม.1สุรวิทยาคาร94 2รองชนะเลิศอันดับ 1
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103007เด็กชายกวิน กะนะหาวงศ์ ม.1เบ็ญจะมะมหาราช94 2รองชนะเลิศอันดับ 1
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103201เด็กชายพัสกร สมพงษ์ ม.1สตรีสิริเกศ93 4ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103177เด็กชายปิติ ขันทะวัตร์ ป.6อนุบาลอุบลราชธานี92 5ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103258เด็กชายวรัญญู ยุกต์วัฒนพงศ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ92 5ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103310เด็กหญิงอชิรญา ดำริห์ ม.1เวตวันวิทยา92 5ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103246เด็กหญิงรัฐภรณ์ ชิณวงษ์ ม.1สตรีสิริเกศ92 8ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103146เด็กหญิงนวพร วุฒิยาสาร ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย91 9ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103223เด็กชายภคิน สินแสงทอง ม.1สตรีสิริเกศ91 9ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103289เด็กชายศุภวิชญ์ ยุกต์วัฒนพงศ์ ม.1สตรีสิริเกศ89 11รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103144เด็กชายนลภัต เพียรพยุห์เขตต์ ม.1สตรีสิริเกศ87 12รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103225เด็กชายภัทรดนัย ปัญญาคม ม.1เบ็ญจะมะมหาราช87 12รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103050เด็กชายจิรทีปต์ สิทธิคำ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย85 14รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103281เด็กชายศิวกร หนองกก ม.1สตรีสิริเกศ84 15รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103047เด็กชายจิตติพัฒน์ แสงจันทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ82 16รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103249เด็กหญิงลดา ธนภัทรรุ่งโรจน์ ม.1สตรีสิริเกศ82 17รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103261เด็กชายวรินทร พบลาภ ม.1สตรีสิริเกศ81 18รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103226เด็กหญิงภัทรมน สุริยะฉัตร ม.1สตรีสิริเกศ81 19รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103063เด็กชายชรัชวิช เลขาวิวัชกุล ม.1สตรีสิริเกศ80 20รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103005เด็กชายกฤตวัฒน์ จองบุญวัฒนา ม.1สตรีสิริเกศ79 21รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103077เด็กชายฐปนวัฒน์ วรรณทอง ม.1สตรีสิริเกศ78 22รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103320เด็กชายอภิวิชย์ ชิณกธรรม ป.6อนุบาลอุบลราชธานี78 23รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103093เด็กหญิงณัฐนันท์ สีหะวงษ์ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย77 24รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103229เด็กหญิงภาพตะวัน ชิดชม ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย76 25รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103034เด็กหญิงข้าวขวัญ ศรีเสริม ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย75 26รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103121เด็กหญิงธมกร สอนคำเสน ม.1สตรีสิริเกศ74 27รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103215เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีมงคล ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย72 28รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103043เด็กหญิงจิณัฐตา ศรีฐาน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ70 29รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103057เด็กหญิงชนัญชิดา พุฒพวง ม.1สตรีสิริเกศ70 29รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103228เด็กชายภาคภูมิ รัตนิจันทร์ ม.1สตรีสิริเกศ69 31รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103333เด็กชายปัณณวิชญ์ กาเมือง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ69 31รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103187เด็กชายพงษ์วริษฐ์ ประถมปัทมะ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย68 33รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103096เด็กหญิงณัฐวรรณ วันซวง ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย67 34รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103032เด็กชายเกื้อ เรืองเกียรติกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ66 35รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103232เด็กชายภูมิพัฒน์ กมล ม.1สตรีสิริเกศ66 35รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103117เด็กชายธนภัทร ธรณ์ธันยทรัพย์ ม.1สตรีสิริเกศ66 37รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103014เด็กหญิงกัญญาพัชร ถาพันธ์ ม.1สตรีสิริเกศ65 38รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103207เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ พงษ์พล ม.1สตรีสิริเกศ64 39รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103150เด็กชายนิพิฐปัญญา วิลาวัลย์ ม.1สตรีสิริเกศ63 40รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103318เด็กหญิงอภิรดี บำรุง ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย63 40รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103322เด็กหญิงอมลรัตน์ อนันตสมบูรณ์ ป.6อนุบาลสุรินทร์63 40รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103180เด็กชายปิยะวัฒน์ พบลาภ ม.1สตรีสิริเกศ61 43รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103283เด็กชายศิวัตย์ พร้อมพันธุ์ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย61 43รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103185เด็กชายพงศ์พจน์ ถาวรยุติการต์ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย61 45รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103267เด็กหญิงวิศัลยา ทองปัญญา ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย61 45รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103210เด็กหญิงพิมพ์อรนิช แสงจันทร์ ม.1สตรีสิริเกศ60 47รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103094เด็กหญิงณัฐนันท์ คล้ายประดิษฐ์ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย57 48รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103091เด็กหญิงณัฐธยาน์ นุกูลกิจ ม.1สตรีสิริเกศ57 49รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103245เด็กชายรัฐนันท์ จันทนลาช ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย56 50รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103279เด็กหญิงศิรภัสสร บัวจันทร์ ม.1สตรีสิริเกศ56 51รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103244เด็กชายรัชชานนท์ จรูญมงคล ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย54 52รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103135เด็กชายธีรนันท์ ศิริมานพ ม.1สตรีสิริเกศ53 53รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103301เด็กหญิงสุธีมา ล้อมพรม ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย53 53รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103026เด็กหญิงกุมุทมาศ วราพุฒ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ52 55รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103311เด็กชายอติเทพ บุญอุดม ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย52 55รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103075เด็กหญิงญาณิศา ลิมปิโชติพงษ์ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย52 57รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103031เด็กชายเกียรตินริน ปัทมะ ม.1จินดาวิทยาคาร 2 (บ้านหนองศาลา)50 58รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103250เด็กหญิงลภัสสินี กล่อมปัญญา ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย50 58รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103305เด็กหญิงสุภาวิดา พรรณราช ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย50 58รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103054เด็กหญิงฉันทพิชญ์ วัฒนกุญชร ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย50 61รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103078เด็กชายฐานวัฒน์ โชติการัตน์ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย49 62เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103300เด็กหญิงสุธาสินี ศรบุญทอง ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย49 62เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103217เด็กชายพุทธวัตน์ ทองจันทร์ ป.6อนุบาลกันทรารมย์48 64เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103182เด็กชายปุณณเมธ เนื่องไชยศ ม.1สตรีสิริเกศ46 65เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103220เด็กหญิงภคพร เพ็งเภา ม.1สตรีสิริเกศ46 65เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103081เด็กหญิงฐิติรัตน์ แก้วดี ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย46 67เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103118เด็กชายธนภัทร ปรัชญาประเสริฐ ม.1สตรีสิริเกศ45 68เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103133เด็กชายธีรจุฑาวัชร์ บุญมีวิเศษ ม.1สตรีสิริเกศ45 68เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103098เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วประสิทธิ์ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย45 70เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103239เด็กหญิงเมธิตา สาระมู ม.1สตรีสิริเกศ45 70เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103254เด็กหญิงวชิรญาณ์พร ฝ่ายเทศ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย44 72เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103016เด็กชายกันตธีร์ กันตรี ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย43 73เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103095เด็กชายณัฐภูมิ นันทะพันธ์ ม.1สตรีสิริเกศ43 74เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103190เด็กชายพชรดนัย น้อมเกล้า ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย42 75เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103262เด็กหญิงวริศรา สงวนแก้ว ม.1สตรีสิริเกศ40 76เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103006เด็กชายกฤติน พุทธรักษา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ40 77เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103148เด็กหญิงนิชชาพร คันศร ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย40 77เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103073เด็กชายไชยวัฒน์ ไชยวัฒนนันทน์ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย40 79เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103061เด็กหญิงชมพูเนกต์ ศรีอักษร ม.1สตรีสิริเกศ39 80เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103062เด็กชายชยพล ปัญญาเหลือ ม.1สตรีสิริเกศ39 81เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103272เด็กชายวีระวุฒิ สุจริต ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย39 81เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103297เด็กชายสุกนตฺธี ดอนพลัด ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย39 81เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103099เด็กหญิงณิชากร เดชาเลิศ ม.1กำแพง38 84เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103257เด็กหญิงวรกานต์ ไชยสิทธิ์ ม.1สตรีสิริเกศ37 85เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103008เด็กชายกวิน วังสำเภา ม.1สตรีสิริเกศ36 86เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103018เด็กหญิงกัลยกานต์ แหวนเงิน ม.1สตรีสิริเกศ36 87เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103123เด็กชายธวัชชัย อินลูกท้าว ม.1สตรีสิริเกศ36 87เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103035เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ พันธีรโรจน์ ม.1สตรีสิริเกศ35 89เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103256เด็กชายวชิรวิทย์ พลนำ ม.1สตรีสิริเกศ35 89เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103154เด็กหญิงบุญวรีย์ อร่ามเรือง ม.1สตรีสิริเกศ35 91เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103331เด็กหญิงอุมาพร เขตตะ ม.1สตรีสิริเกศ35 91เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103002เด็กหญิงกชพร ทองสูบ ม.1สตรีสิริเกศ34 93เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103038เด็กหญิงจรรยพร จันทะมุด ม.1สตรีสิริเกศ34 93เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103090เด็กชายณัฐธพัฒน์ ธนันท์จิระกุล ม.1สตรีสิริเกศ34 93เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103167เด็กหญิงปลายฝัน ปลัดสงคราม ม.1สตรีสิริเกศ34 93เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103224เด็กหญิงภัคจิรา คำนึง ม.1สตรีสิริเกศ34 93เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103234เด็กหญิงภูริชญา สอาดดี ม.1สตรีสิริเกศ34 93เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103197เด็กชายพลวัฒน์ กันแม้น ม.1สตรีสิริเกศ34 99เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103327เด็กชายอิทธิพัทธ์ นนทะวงษ์ ม.1สตรีสิริเกศ34 99เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103040เด็กชายจักรเพชร ประชุมสาย ม.1สตรีสิริเกศ33 101เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103086เด็กหญิงกมลวรรณ จันทร์แก้ว ม.1สตรีสิริเกศ33 101เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103242เด็กหญิงรภัสสรณ์ ทองจันทร์ ป.6อนุบาลกันทรารมย์33 101เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103306เด็กชายสุรจักษ์ สำโรง ม.1สตรีสิริเกศ33 101เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103125เด็กหญิงธัญพิชชา จันทะเสน ม.1สตรีสิริเกศ32 105เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103304เด็กหญิงสุพิชชา ประชาราษฎร์ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย32 105เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103024เด็กหญิงกิตติมา อุดด้วง ม.1สตรีสิริเกศ32 107เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103037เด็กชายคุณาธิป โสดา ม.1ห้วยทับทันวิทยาคม32 107เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103065เด็กหญิงชวิศา ไชยสถาน ม.1สตรีสิริเกศ32 107เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103084เด็กชายณธกร อุ้มอุราน ป.5อนุบาลศรีสะเกษ32 107เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103101เด็กหญิงดลฤทัย มีทอง ม.1สตรีสิริเกศ32 107เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103141เด็กชายนรวิชญ์ ไชยโยธา ม.1สตรีสิริเกศ31 112เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103048เด็กชายจินตภัทร บุราคร ม.1สตรีสิริเกศ31 113เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103076เด็กหญิงญานิศา รัตนา ม.1สตรีสิริเกศ31 113เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103161เด็กชายปภังกร สอนหนูน้อย ม.1สตรีสิริเกศ31 113เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103196เด็กหญิงพรรณนลิน ขุมคำ ม.1สตรีสิริเกศ31 113เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103292เด็กชายสรศักดิ์ สะโสดา ม.1สตรีสิริเกศ31 113เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103313เด็กชายอนุชา ดูเเล ม.1สตรีสิริเกศ31 113เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103316เด็กหญิงอภิญญา รัตนะ ม.1สตรีสิริเกศ31 113เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103105เด็กหญิงทิพยาดา คนขยัน ม.1สตรีสิริเกศ30 120เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103206เด็กหญิงพิมพ์นารา ภักดีคำภา ม.1สตรีสิริเกศ30 120เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103231เด็กชายภูมิชัย เจิมกระแจะ ม.1จินดาวิทยาคาร 2 (บ้านหนองศาลา)30 120เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103041เด็กหญิงจารุวรรณ เรืองศรี ม.1สตรีสิริเกศ30 123เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103134เด็กหญิงธีรดา แก้วพวง ม.1สตรีสิริเกศ30 123เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103179เด็กหญิงปิย์วรารัตน์ งามแสง ม.1สตรีสิริเกศ30 123เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103260เด็กหญิงวรินทร เกี่ยวคุ้มภัย ม.1สตรีสิริเกศ30 123เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103103เด็กชายติณห์ภัทร โพธิ์ใบ ม.1สตรีสิริเกศ29 127เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103104เด็กชายทำนุรัฐ ศรปัญญา ม.1สตรีสิริเกศ29 127เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103132เด็กชายธีร์กวิน เสาเวียง ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย29 127เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103183เด็กหญิงเปมิกา สรงแก้ว ม.1สตรีสิริเกศ29 127เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103200เด็กหญิงพัทธิ์ธีรา มิ่งขวัญ ม.1บึงบูรพ์29 127เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103295เด็กชายสิทธิชัย แห่งสมัย ม.1สตรีสิริเกศ29 127เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103314เด็กชายอนุพงศ์ ศรีริสิน ม.1สตรีสิริเกศ29 127เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103328เด็กชายอินทัช ดีสมศักดิ์ ม.1สตรีสิริเกศ29 127เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103017เด็กชายกันตพงศ์ ไม่เศร้า ม.1สตรีสิริเกศ28 135เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103049เด็กชายจิรกิตต์ เดิมทำรัมย์ ม.1สตรีสิริเกศ28 135เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103010เด็กชายก้องเกียรติ แรงเริง ม.1สตรีสิริเกศ28 137เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103013เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ วงศ์เจริญ ม.1สตรีสิริเกศ28 137เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103028เด็กหญิงเกตนิภา โพนปลัด ม.1สตรีสิริเกศ28 137เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103107เด็กชายธนกฤต หนองหว้า ม.1สตรีสิริเกศ28 137เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103142เด็กหญิงนราวรรณ บุญเชิด ม.1สตรีสิริเกศ28 137เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103143เด็กหญิงนฤมล สุขจันทร์ ม.1ห้วยทับทันวิทยาคม28 137เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103178เด็กชายปิติณัช สุนทรธีรกุล ม.1สตรีสิริเกศ28 137เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103237เด็กหญิงมุนินทร์ ทาระลัย ม.1สตรีสิริเกศ28 137เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103248เด็กหญิงรินรดา บูราณ ม.1สตรีสิริเกศ28 137เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103255เด็กชายวชิรวิชญ์ เลิศธนเปี่ยมสุข ม.1สตรีสิริเกศ28 137เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103265เด็กชายวิทวัส ไชยลังกา ม.1สตรีสิริเกศ28 137เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103308เด็กหญิงโสภิดา บัวภา ม.1สตรีสิริเกศ28 137เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103012เด็กหญิงกัญญภัค ชุ่มเย็น ม.1กำแพง27 149เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103025เด็กชายกิตติศักดิ์ มอมไทรัตน์ ม.1สตรีสิริเกศ27 149เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103100เด็กหญิงณิชาภา สรรพศรี ป.6บ้านละทาย27 149เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103119เด็กหญิงธนัญชนก ดีเสมอ ม.1สตรีสิริเกศ27 149เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103120เด็กหญิงธภัชชา สาขะยัง ม.1บึงบูรพ์27 149เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103124เด็กหญิงธัญญชล แสงไชย ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย27 149เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103204เด็กหญิงพิตราภรณ์ ฝากทอง ม.1กำแพง27 149เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103209เด็กหญิงพิมพ์ลดา หมวกพิมาย ม.1ไพรบึงวิทยาคม27 149เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103227เด็กหญิงภัทราวดี รัตโน ม.1สตรีสิริเกศ27 149เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103240เด็กชายยศกร สวนหมาก ม.1สตรีสิริเกศ27 149เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103253เด็กหญิงวชิรญาณ์ ยงสุวัฒน์นนท์ ม.1สตรีสิริเกศ27 149เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103271เด็กหญิงวีระพัฒน์ วงษ์คำตา ม.1สตรีสิริเกศ27 149เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103052เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุพเต ม.1สตรีสิริเกศ26 161เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103029เด็กหญิงเกวลิน จันทร์แจ้ง ม.1ห้วยทับทันวิทยาคม26 162เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103108เด็กชายธนกฤต แหลมไธสง ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย26 162เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103110เด็กชายธนกฤต กุลธีร์วัฒน์ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย26 162เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103131เด็กหญิงธิรดา ฉัตรอมรวุฒิ ม.1สตรีสิริเกศ26 162เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103294เด็กชายสิทธา เพียงทอง ม.1สตรีสิริเกศ26 162เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103315เด็กหญิงอภิญญา บัวจันทร์ ม.1สตรีสิริเกศ26 162เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103059เด็กหญิงชนิสรา กองภูเวช ม.1สตรีสิริเกศ25 168เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103085เด็กหญิงณัฏฐพร ไชยสนาม ม.1สตรีสิริเกศ25 168เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103106เด็กชายธนกร พลเสนา ม.1สตรีสิริเกศ25 168เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103170เด็กชายปวีณชัย แป้นไทย ม.1สตรีสิริเกศ25 168เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103205เด็กหญิงพิมพ์ชนก พงษ์เกษ ม.1สตรีสิริเกศ25 168เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103251เด็กหญิงลลิตพรรณ ธรรมะสิริรัตน์ ม.1สตรีสิริเกศ25 168เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103263เด็กหญิงวลินทิพย์ สีหะวงษ์ธนากูล ม.1สตรีสิริเกศ25 168เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103290เด็กหญิงศุภานันท์ พิมพ์สมาน ม.1สตรีสิริเกศ25 168เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103298เด็กหญิงสุกัญญา สายแก้ว ม.1สตรีสิริเกศ25 168เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103319เด็กชายอภิวัฒน์ ไชยาเพ็ชร ม.1ห้วยทับทันวิทยาคม24 177เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103323เด็กหญิงอรจิรา คำเภา ม.1สตรีสิริเกศ24 177เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103004เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเพลิง ม.1สตรีสิริเกศ24 179เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103039เด็กชายจักรชัย วงศ์จินตนาพร ม.1สตรีสิริเกศ24 179เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103102เด็กชายดำรงบุญ บัวหอม ม.1สตรีสิริเกศ24 179เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103112เด็กชายธนโชติ ศิริจันทร์ ม.1กำแพง24 179เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103116เด็กชายธนพล รุนพงษ์ ม.1กำแพง24 179เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103151เด็กหญิงนิศารัตน์ ทาทอง ม.1สตรีสิริเกศ24 179เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103171เด็กหญิงปวีณ์นุช ดีบุตร ม.1สตรีสิริเกศ24 179เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103192เด็กหญิงพรทิพา แก้วฉลาด ม.1ห้วยทับทันวิทยาคม24 179เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103195เด็กชายพรภูมินทรชาติ สุธาบุญ ม.1สตรีสิริเกศ24 179เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103216เด็กชายพุฒิทร คำแน่น ม.1สตรีสิริเกศ24 179เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103230เด็กหญิงภาวิดา กาหลง ม.1สตรีสิริเกศ24 179เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103268เด็กชายวีรภาพ ชัยสนาม ม.1สตรีสิริเกศ24 179เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103275เด็กหญิงศรันยา อ่อนลา ม.1บ้านปราสาทเยอ24 179เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103284เด็กหญิงศุจินธรา ทศรักษา ม.1ห้วยทับทันวิทยาคม24 179เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103299เด็กหญิงสุกัญญา ทะวะบุตร ม.1ห้วยทับทันวิทยาคม24 179เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103303เด็กหญิงสุพรรษา บุญโย ม.1ห้วยทับทันวิทยาคม24 179เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103324เด็กชายอัครวัฒน์ ประศักดิ์พงษ์ ม.1สตรีสิริเกศ24 179เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103022เด็กชายกิตติธัช บุญเฉลียว ม.1สตรีสิริเกศ23 196เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103060เด็กหญิงชโนทัย แก้วพวง ม.1สตรีสิริเกศ23 196เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103168เด็กชายปวริศ บัวพันธ์ ม.1สตรีสิริเกศ23 196เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103169เด็กหญิงปวีณ์กร แสงทอง ม.1สตรีสิริเกศ23 196เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103259เด็กชายวรายุทธ์ เหตุผล ม.1สตรีสิริเกศ23 196เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103276เด็กหญิงศศินัดดา สุนีพัฒน์ ป.6อนุบาลกันทรารมย์23 196เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103130เด็กชายธิติวัฒน์ ดวงตา ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย22 202เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103019เด็กหญิงกัลยา รัตนโสภา ม.1สตรีสิริเกศ22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103021เด็กหญิงกานต์สิริ เหลือผล ม.1สตรีสิริเกศ22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103023เด็กชายกิตติพันธ์ สุภาพ ม.1สตรีสิริเกศ22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103036เด็กชายเขษมศักดิ์ ตุ้มวงศา ม.1ไพรบึงวิทยาคม22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103055เด็กหญิงชญาดา เรืองไธสง ม.1ห้วยทับทันวิทยาคม22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103058เด็กหญิงชนินาถ ไชยเดือน ม.1สตรีสิริเกศ22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103066เด็กหญิงชัชชา สิทธิโชค ป.6บ้านหนองแสง22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103069เด็กชายชัยวัฒน์ ทองแสน ม.1ห้วยทับทันวิทยาคม22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103072เด็กหญิงชุติกานต์ แพงมา ม.1สตรีสิริเกศ22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103082เด็กหญิงฑิตยา ยืนยง ม.1สตรีสิริเกศ22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103137เด็กหญิงนนทิญา ชมเชย ม.1สตรีสิริเกศ22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103159เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ เศษคง ม.1สตรีสิริเกศ22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103163เด็กหญิงปราณปรียา ตังสกุล ม.1สตรีสิริเกศ22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103165เด็กหญิงปริญญา จันทร์โท ม.1สตรีสิริเกศ22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103176เด็กหญิงปาริชาติ คงรักกิจ ม.1สตรีสิริเกศ22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103184เด็กชายพงศธร แจ่มปัญญา ม.1สตรีสิริเกศ22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103189เด็กชายพชรกิตต์ พิมพา ม.1สตรีสิริเกศ22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103219เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นนท์ตา ม.1สตรีสิริเกศ22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103235เด็กชายภูสิทธิ กิ่งผา ม.1สตรีสิริเกศ22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103241เด็กชายรชฏ โพธิ์คำ ม.1สตรีสิริเกศ22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103273เด็กหญิงศดานันท์ เสาเวียง ม.1สตรีสิริเกศ22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103277เด็กหญิงศศิวิมล เทศหริ่ง ม.1สตรีสิริเกศ22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103286เด็กชายศุภกร ประสงค์ผล ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103307เด็กชายสุวัฒน์ สวนหมาก ม.1สตรีสิริเกศ22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103326เด็กหญิงอิงฟ้า จัยสิน ม.1สตรีสิริเกศ22 203เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103068เด็กหญิงชัญญานุช สุวรรณใส ม.1บึงบูรพ์21 228เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103156เด็กหญิงเบญจภรณ์ คำโสมศรี ม.1สตรีสิริเกศ21 228เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103214เด็กชายพีรพล ศิลา ม.1สตรีสิริเกศ20 230เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103015เด็กหญิงกัญญาวีร์ ตุนา ม.1สตรีสิริเกศ20 231เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103046เด็กชายจิตติพัฒน์ เจตน์กสิกิจ ม.1กำแพง20 231เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103056เด็กชายชนกชล ลำพูน ม.1สตรีสิริเกศ20 231เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103079เด็กหญิงฐาปนี บุญสาร ม.1สตรีสิริเกศ20 231เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103111เด็กชายธนโชติ พรหมมาศ ม.1สตรีสิริเกศ20 231เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103127เด็กหญิงธันย์ชนก จังอินทร์ ม.1ห้วยทับทันวิทยาคม20 231เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103138เด็กหญิงนพวรรณ บุญเสนอ ม.1สตรีสิริเกศ20 231เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103158เด็กหญิงใบบุญ เสนานนท์ ม.1ห้วยทับทันวิทยาคม20 231เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103164เด็กหญิงปริชญา ศรชูชีพ ม.1บึงบูรพ์20 231เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103166เด็กหญิงปรียานุช โพธิ์ศรี ม.1สตรีสิริเกศ20 231เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103175เด็กหญิงปานตะวัน จำปากุล ม.1ห้วยทับทันวิทยาคม20 231เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103278เด็กชายศักรินทร์ โสภาสุข ม.1กำแพง20 231เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103296เด็กชายสิรวิชญ์ แสงฟุ้ง ม.1ห้วยทับทันวิทยาคม20 231เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103312เด็กหญิงอนัญญา ศรีวิลัย ม.1สตรีสิริเกศ20 231เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103011เด็กหญิงกัญญณัช ตั้งจิโรชธนา ม.1สตรีสิริเกศ19 245เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103020เด็กหญิงกาญจนา ขาวสะอาด ม.1สตรีสิริเกศ19 245เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103074เด็กชายญาณพงศ โคตรนันท์ ม.1สตรีสิริเกศ19 245เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103128เด็กหญิงธิชาวดี จำปากุล ม.1สตรีสิริเกศ19 245เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103003เด็กหญิงกชพรรณ ปาเส ม.1สตรีสิริเกศ18 249เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103064เด็กหญิงชวัลรัตน์ กาญจนปิยะ ม.1สตรีสิริเกศ18 249เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103087เด็กชายณัฐกิตติ์ บุญลพ ม.1สตรีสิริเกศ18 249เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103092เด็กชายณัฐนนท์ โมทจิตร ม.1สตรีสิริเกศ18 249เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103115เด็กชายธนพล อุทธา ม.1สตรีสิริเกศ18 249เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103126เด็กหญิงธัญสินี พรหมคุณานนท์ ม.1สตรีสิริเกศ18 249เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103129เด็กชายธิติภพ เชื้อแก้ว ม.1สตรีสิริเกศ18 249เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103153เด็กหญิงเนตรชนก ศรีคำภา ม.1บ้านหนองแวงโพนเขวา18 249เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103162เด็กชายปรัชญา นิ่มอนงค์ ม.1สตรีสิริเกศ18 249เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103186เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์ แจ่มศรี ม.1ห้วยทับทันวิทยาคม18 249เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103191เด็กหญิงพรทิพย์ พิมพ์ทอง ม.1สตรีสิริเกศ18 249เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103208เด็กหญิงพิมพ์พจี ถวิลหวัง ม.1สตรีสิริเกศ18 249เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103221เด็กหญิงภคมน จิรมหาศาล ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย18 249เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103269เด็กชายวีระเทพ บุญส่ง ม.1สตรีสิริเกศ18 249เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103270เด็กชายวีระพล ไก่แก้ว ม.1สตรีสิริเกศ18 249เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103274เด็กชายศรัณยู นนทะสอน ม.1สตรีสิริเกศ18 249เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103282เด็กหญิงศิวพร นามวงค์ ม.1สตรีสิริเกศ18 249เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103285เด็กชายศุภกร สายทอง ม.1บึงบูรพ์18 249เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103325เด็กชายอาชัญวิชญ์ รูปสว่าง ม.1สตรีสิริเกศ18 249เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103089เด็กหญิงณัฐชนนท์ อินทร์แก้ว ม.1สตรีสิริเกศ17 268เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103097เด็กหญิงณัฐวรรณ เป้งทอง ม.1สตรีสิริเกศ17 268เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103173เด็กหญิงปัณณภัทร บุญตระการ ม.1สตรีสิริเกศ17 268เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103199เด็กชายพัตติยภาดา ทองสาย ม.1สตรีสิริเกศ17 268เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103009เด็กหญิงกวินทรา สุริยเลิศ ม.1ห้วยทับทันวิทยาคม16 272เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103053เด็กชายเจษฎา แซ่ย่าง ม.1สตรีสิริเกศ16 272เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103070เด็กชายชินดนัย ดวงดี ม.1ห้วยทับทันวิทยาคม16 272เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103083เด็กชายฑีธายุ คำภิรมย์ ม.1สตรีสิริเกศ16 272เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103088เด็กหญิงณัฐกิฤตา นานาวัน ม.1กำแพง16 272เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103122เด็กชายธรรมโชติ โสศรีสุข ม.1ห้วยทับทันวิทยาคม16 272เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103147เด็กหญิงนัตญา แคนหนองแห้ว ม.1บึงบูรพ์16 272เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103172เด็กหญิงปัณฑารีย์ สมบรรณ์ ม.1สตรีสิริเกศ16 272เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103211เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ประหา ม.1สตรีสิริเกศ16 272เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103213เด็กหญิงพีรดา ประยูรเจริญ ป.6อนุบาลกันทรารมย์16 272เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103321เด็กหญิงอภิสรา ช.วรุณชัย ม.1สตรีสิริเกศ16 272เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103330เด็กหญิงอิสริยอุกฤษฎ์ วิเศษเสาร์ ม.1สตรีสิริเกศ16 272เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103051เด็กชายจิรายุทธ กันตนะ ม.1สตรีสิริเกศ15 284เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103202เด็กหญิงพิชชานันท์ พลลาภ ม.1สตรีสิริเกศ15 284เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103033เด็กหญิงขวัญพร วงษ์ขันธ์ ม.1สตรีสิริเกศ14 286เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103044เด็กหญิงจิดาภา หงษ์อินทร์ ม.1สตรีสิริเกศ14 286เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103045เด็กชายจิตติพัฒน์ วิเศษสังข์ ม.1สตรีสิริเกศ14 286เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103071เด็กหญิงชุติกาญจน์ อุ่นญาติ ม.1สตรีสิริเกศ14 286เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103212เด็กหญิงพิมพิชญา สาระไทยวีรกุล ม.1บ้านปราสาทเยอ14 286เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103238เด็กหญิงเมธาพร พินแก้ว ม.1สตรีสิริเกศ14 286เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103114เด็กหญิงธนพร ศรีหล้า ม.1สตรีสิริเกศ12 292เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103233เด็กหญิงภูริชญา แขมคำ ม.1บึงบูรพ์12 292เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103252เด็กหญิงวชรพร เท่าสิงห์ ม.1กำแพง12 292เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103264เด็กชายวสิษฐ์พล สระโสม ม.1สตรีสิริเกศ12 292เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103288เด็กหญิงศุภรดา แก่นทิพย์ ม.1สตรีสิริเกศ12 292เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103080เด็กหญิงฐิติชญา บริสุทธิ์ ม.1บ้านปราสาทเยอ10 297เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103113เด็กชายธนเดช ธรรมวงศ์ ม.1สตรีสิริเกศ10 297เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103149เด็กหญิงนิชาภัทร ศรีชมภู ม.1สตรีสิริเกศ10 297เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 103317เด็กชายอภินันทน์ สรสิทธิ์ ม.1สตรีสิริเกศ10 297เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204218เด็กชายศุภเดช เลขาวิวัชกุล ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย100 1ชนะเลิศ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204123เด็กชายปัญกร จินตนะกุล ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย98 2รองชนะเลิศ อันดับ 1
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204138เด็กชายพชรภณ พริ้งเพราะ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย97 3รองชนะเลิศ อันดับ 2
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204076เด็กหญิงณัฐชานันท์ พวงจันทร์ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย96 4ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204176เด็กชายภูมินันทน์ บัวสิริพงษ์ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย94 5ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204233เด็กหญิงอชิรญา ดำริห์ ม.1เวตวันวิทยา90 6ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204136เด็กชายพชร ธรรมแสง ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย87 7ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204002เด็กหญิงกชพร พัฒนศุภวานิช ม.1สุรวิทยาคาร84 8ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204194เด็กชายเรืองสิทธิ์ เมธาชัยศิษฎ์ ม.2สุรวิทยาคาร84 9ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204168เด็กหญิงภัทรมน สุริยะฉัตร ม.1สตรีสิริเกศ83 10ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204224เด็กชายสิริราช ต้อนรับ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย83 10ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204232เด็กหญิงอคัมย์พัชน์ อนันตสมบูรณ์ ม.1สุรวิทยาคาร83 10ชมเชย
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204086เด็กชายธนภัทร ลิขิตวรกุล ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย82 13รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204042เด็กหญิงจารุรินทร์ สัจจะวรรณคุณ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย81 14รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204213เด็กชายวีรศรุต ทาละลัย ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย81 15รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204034เด็กชายเกียรติขจร นามวงศ์ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย80 16รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204164เด็กหญิงภรภัค สินแสงทอง ม.2สตรีสิริเกศ80 16รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204202เด็กหญิงวรัชญา ทองเบ้า ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย80 16รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204116เด็กหญิงเบญญาภา ถาวรศิริภัทร ม.2ยโสธรพิทยาคม79 19รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204074เด็กหญิงณัฏฐณิชา วาภพ ม.2เบ็ญจะมะมหาราช79 20รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204241เด็กชายเอคคนิศวร์ แก้วสมุทร์ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย76 21รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204054เด็กหญิงชญานิศ บุตรวงค์ ม.2สตรีสิริเกศ74 22รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204039เด็กหญิงจงรัก จันโท ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย74 23รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204093เด็กชายธรรม์นริศย์ วรฉัตร ม.2ยโสธรพิทยาคม73 24รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204146เด็กหญิงพิชญา อินทฤทธิ์ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย71 25รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204163เด็กชายภคิน สินแสงทอง ม.1สตรีสิริเกศ70 26รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204010เด็กหญิงกฤตพร เสมอพิทักษ์ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย70 27รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204015เด็กชายกวิน กะนะหาวงศ์ ม.1เบ็ญจะมะมหาราช70 27รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204219เด็กชายศุภวิชญ์ ยุกต์วัฒนพงศ์ ม.1สตรีสิริเกศ70 27รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204162เด็กหญิงภคมน นาควารินทร์ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย69 30รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204166เด็กชายภัทรดนัย ปัญญาคม ม.1เบ็ญจะมะมหาราช68 31รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204106เด็กชายนลภัต เพียรพยุห์เขตต์ ม.1สตรีสิริเกศ67 32รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204148เด็กหญิงพิชามญชุ์ นิลโชติ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย67 33รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204197เด็กชายลภัส นามโคตร ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย66 34รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204096เด็กชายธีธัช สันธนาคร ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย65 35รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204189เด็กหญิงรัฐภรณ์ ชิณวงษ์ ม.1สตรีสิริเกศ65 35รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204133เด็กชายปุณณวิศว์ พิชญ์ประเสริฐ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย64 37รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204144เด็กชายพัสกร สมพงษ์ ม.1สตรีสิริเกศ64 37รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204150เด็กหญิงพิมพ์ชนก สีหะวงษ์ ม.2สตรีสิริเกศ63 39รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204102เด็กหญิงนภัสนันท์ คันศร ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย63 40รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204125เด็กชายปัณณวิชญ์ กองสะดี ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย63 40รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204085เด็กหญิงทิตยาภรณ์ ฮองต้น ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย62 42รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204204เด็กชายวรินทร พบลาภ ม.1สตรีสิริเกศ61 43รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 204223เด็กหญิงสิริพิชชา อาจหาญ ม.2สตรีสิริเกศ61 43รางวัลพิเศษ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธ