วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40304 เด็กหญิงกำไร สีดาทอง ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 49 59 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40103 เด็กชายกันตินันท์ พบลาภ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 49 59 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40231 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เทพาคำ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 49 59 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40329 เด็กชายพุทธวัตน์ ทองจันทร์ ป.6 อนุบาลกันทรารมย์ 48 64 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40934 เด็กหญิงทิตฐิตาภรณ์ นามวงศ์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 48 64 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40913 เด็กชายธนเดช นามแก้ว ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 48 64 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40534 เด็กหญิงณัฐริกา หงษ์จันทร์ ป.6 บ้านเหล็ก 48 64 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40729 เด็กชายธนกร สมมุติ ป.5 บ้านสร้างหว้า 48 64 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40923 เด็กหญิงปภาวี จำรูญอิสระกุล ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 48 64 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40930 เด็กชายประวีร์ บัวชุม ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 48 64 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40825 เด็กชายภูริต จงไกรจักร ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 48 64 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40908 เด็กหญิงจิรภิญญานันท์ ปัดถา ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 48 64 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41019 เด็กชายพงษ์ปกรณ์ เขตสกุล ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 48 64 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40201 เด็กชายภคิน มหาชานนท์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 47 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40827 เด็กหญิงปุณยนุช ไสว ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 47 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 241 ถัดไป »