วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40822 เด็กชายภงศ์พิศิษฏ์ โสพันธ์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 47 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40823 เด็กชายปุญญกร แก้วภักดี ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 47 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40107 เด็กชายณัชธฤต ทองไชย ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 47 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40733 เด็กหญิงวรกานต์ หลาวทอง ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 47 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40919 เด็กชายวุฒิภัทร ชิณวงษ์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 47 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40134 เด็กหญิงชรัณรัตน์ กสิโสภา ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 46 81 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40430 เด็กหญิงทัตชญา ไวทยะเสวี ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 46 81 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40839 เด็กหญิงศุภรดา อรุณโรจน์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 46 81 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40820 เด็กชายกรณัฐ ปิดพยันต์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 45 84 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40110 เด็กหญิงเบญญาภา ประสงค์สุข ป.6 อยุบาลศรีสะเกษ 45 84 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40311 เด็กหญิงฐริณญาร์ เกษศิลา ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 45 84 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40535 เด็กหญิงวนัชพร คำมา ป.6 บ้านเหล็ก 45 84 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40225 เด็กหญิงธนพร ตีนกันยา ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 45 84 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40831 เด็กชายธิติพัทธ์ วอนอก ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 45 84 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40539 เด็กชายภูผา ลาเต ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 45 84 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 241 ถัดไป »