วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40929 เด็กหญิงจิราพร สุขศรี ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 43 103 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41007 เด็กชายสรรวริศ ศรีอุฬารวัฒน์ ป.4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 43 103 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40206 เด็กชายปพนธีฑ์ สุขศรี ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 43 103 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40615 เด็กชายภัทรณัฏฐ์ ยะสมศรี ป.4 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 43 103 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40812 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ธรรมสา ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 43 103 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40914 เด็กชายอนาวินทร์ คำล้าน ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 43 103 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40422 เด็กชายสิรภัค ตรีภูริเดช ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 43 103 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40927 เด็กชายธีธัช จอมเกล้า ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 43 103 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41015 เด็กชายณธกร อุ้มอุราน ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 43 103 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40212 เด็กหญิงธัญญามาศ สุขเกษม ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 42 115 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40706 เด็กชายปัณณทัต ศัพทานนท์ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 42 115 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41012 เด็กชายณัฐพล ดอนเซล ป.6 บ้านละลม 42 115 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40237 เด็กชายอชิระ ขานภูเขียว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลศรีสะเกษ 41 118 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40728 เด็กหญิงพิชานันท์ โอชารส ป.5 บ้านสร้างหว้า 41 118 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40139 เด็กหญิงจิดาภา รังษี ป.6 จะกงวิทยา 41 118 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 241 ถัดไป »