รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40116 เด็กชายพุฒิกุล กระจ่างจิตยศกุล อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40117 เด็กชายวัชรินทร์ โพธิ์คง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40118 เด็กชายพฤทธิพร โพธิ์คง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40119 เด็กหญิงศิริญากรณ์ อ่อนโส หนองม่วงหนองแวง
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40120 เด็กหญิงกุลจิรา พิมพ์แก้ว อนุบาลศรีประชานุกูล
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40121 เด็กชายพรรษวุฒิ สุรนารถ อุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40122 เด็กชายปัณญ์ นิชานนท์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40123 เด็กชายสิงหา เจตินัย อนุบาลวัดพระโต
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40124 เด็กชายจิระชัย เจตินัย อนุบาลวัดพระโต
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40125 เด็กชายวัฒนชัย เจตินัย บ้านน้ำคำ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40126 เด็กหญิงธัญพร จรัสดำรงค์วัฒน์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40127 เด็กหญิงปัณณพร อ่อนหวาน บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40128 เด็กหญิงศศิกาญจน์ โพธิ์ศรี เมืองโพนทราย
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40129 เด็กหญิงกมลลักษณ์ โพธิ์ศรี เมืองโพนทราย
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40130 เด็กหญิงสู่ขวัญ ศรีเสริม อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 135 ถัดไป »