รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40131 เด็กหญิงกนกอร คำภิรมย์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40132 เด็กหญิงจิตกมน แก้วปัตโชติ อนุบาลวัดพระโต
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40133 เด็กหญิงจิตลดา แก้วปัตโชติ อนุบาลวัดพระโต
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40134 เด็กหญิงชรัณรัตน์ กสิโสภา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40135 เด็กหญิงพิชชาพร ศรีบุญเรือง อบุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40136 เด็กหญิงณัฐธันยา กระแสโสม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40137 เด็กชายศุภกฤต สระโสม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40138 เด็กหญิงกนกลดา สมพงษ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40139 เด็กหญิงจิดาภา รังษี จะกงวิทยา
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40140 เด็กชายอัครพนธ์ ทองทั่ว อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40201 เด็กชายภคิน มหาชานนท์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40202 เด็กชายอรุษ พัทธวิภาส อนุบาลสุรินทร์
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40203 เด็กชายธราเทพ ประชาชิต สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40204 เด็กหญิงพิมพิศา ธนสมุทร อนุบาลสุรินทร์
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40205 เด็กชายศลาฆนันท์ เมธีพิสิษฐ์ อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 135 ถัดไป »