รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40221 เด็กชายไวยวัฒน์ ผาคำ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40222 เด็กชายไชยวัฒน์ เทือกขันตี อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40223 เด็กหญิงกมลชนก กาวสูงเนิน อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40224 เด็กหญิงชนินาถ จำปาต้น อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40225 เด็กหญิงธนพร ตีนกันยา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40226 เด็กหญิงสิริวรรณภา เมตตาบารีธรรม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40227 เด็กชายภานุวิชญ์ สายรัตน์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40228 เด็กชายชิตพล ประมวล บ้านดอนหลี่
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40229 เด็กชายรณกร พิพัฒน์เยาว์กุล อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40230 เด็กหญิงสุชานันท์ เหล่าพิพัฒน์กุล อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40231 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เทพาคำ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40232 เด็กหญิงอรไพลิน จีรุพันธ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40233 เด็กหญิงศิรัชญากานต์ เลากิจวิรุษฬ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40234 เด็กชายภูสิงห์ ผาคำ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40235 เด็กชายรณกร นครไชย์ อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 135 ถัดไป »