รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40311 เด็กหญิงฐริณญาร์ เกษศิลา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40312 เด็กหญิงวรรณิษา ยะถา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40313 เด็กชายกันตพงศ์ เข็มทอง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40314 เด็กชายภูริพัฒน์ วงษ์ศรีมี อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40315 เด็กชายจารุพัฒน์ ทราบรัมย์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40316 เด็กหญิงนารา ธนพิพัฒน์พงษ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40317 เด็กหญิงประทุมมา รักชาติ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40318 เด็กชายณัฐพัชร์ คุณสวรรค์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40319 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา โพธิ์เบี้ยว อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40320 เด็กชายศุภกร เกษตรภิบาล อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40321 เด็กหญิงกุลิสรา ศิริบูรณ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40322 เด็กชายเกื้อชาติ บุญประดิษฐ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40323 เด็กหญิงอันนา ดวงปากดี อนุบาลกันทรารมย์
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40324 เด็กหญิงวชิรญา บุญสร้อย อนุบาลกันทรารมย์
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40325 เด็กหญิงพีรดา ประยูรเจริญ อนุบาลกันทรารมย์
« ก่อนนี้ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 135 ถัดไป »