รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40326 เด็กหญิงศศินัดดา สุนีพัฒน์ อนุบาลกันทรารมย์
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40327 เด็กหญิงรภัสสรณ์ ทองจันทร์ อนุบาลกันทรารมย์
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40328 เด็กหญิงกัญญวีร์ น้อยแก้ว อนุบาลกันทรารมย์
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40329 เด็กชายพุทธวัฒน์ ทองจันทร์ อนุบาลกันทรารมย์
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40330 เด็กหญิงอภิรดา วงศ์งาม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40331 เด็กชายวรเมธ ทองมวน อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40332 เด็กหญิงกาญจน์ณัฏฐา จักรวรรณพร อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40333 เด็กหญิงพิณฟ้า กุศลคุ้ม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40334 เด็กชายภาณุวิชญ์ สุดใจ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40335 เด็กหญิงกานต์ธิดา มูลศิริ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40336 เด็กหญิงปรียากรณ์ สิงหพรพงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40337 เด็กชายนวพรรษ มโนรัตน์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40338 เด็กชายเขมณัฏฐ์ เงินดี อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40339 เด็กชายคับคุณ โยธิคาร์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40340 เด็กชายปัณณวิชญ์ กาเมือง อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 135 ถัดไป »