ลำดับที่รหัสวิชา-ระดับชั้นอาคารห้องสอบ-ห้องที่เลขที่นั่งสอบชื่อ นามสกุลชั้นโรงเรียน
1sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140101 เด็กหญิงจิราพร สุขโพธิ์ อนุบาลศรีสะเกษ
2sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140102 เด็กหญิงวชิรญาณ์ พรวาปี อนุบาลศรีสะเกษ
3sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140103 เด็กชายกันตินันท์ พบลาภ อนุบาลศรีสะเกษ
4sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140104 เด็กหญิงจิณัฐตา ศรีฐาน อนุบาลศรีสะเกษ
5sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140105 เด็กหญิงกุมุทมาส วราพุฒ อนุบาลศรีสะเกษ
6sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140106 เด็กชายสกลวัฒน์ เรืองศรี อนุบาลวัดพระโต2
7sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140107 เด็กชายณัชธฤต ทองไชย อนุบาลศรีสะเกษ
8sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140108 เด็กหญิงจิรภิญญา นาคกระโทก อนุบาลศรีสะเกษ
9sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140109 เด็กหญิงจิณัฐตา ศรีฐาน อนุบาลศรีสะเกษ
10sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140110 เด็กหญิงเบญญาภา ประสงค์สุข อยุบาลศรีสะเกษ
11sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140111 เด็กชายวรัญญู ยุกต์วัฒนพงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ
12sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140112 เด็กชายณชพล วงษ์สามารถ อนุบาลศรีสะเกษ
13sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140113 เด็กชายธีพล สันธนาคร อนุบาลศรีสะเกษ
14sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140114 เด็กหญิงทิพากร จินาพันธ์ มารีวิทยา
15sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140115 เด็กหญิงทิพากร จินาพันธ์ มารีวิทยา
16sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140116 เด็กชายพุฒิกุล กระจ่างจิตยศกุล อนุบาลศรีสะเกษ
17sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140117 เด็กชายวัชรินทร์ โพธิ์คง อนุบาลศรีสะเกษ
18sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140118 เด็กชายพฤทธิพร โพธิ์คง อนุบาลศรีสะเกษ
19sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140119 เด็กหญิงศิริญากรณ์ อ่อนโส หนองม่วงหนองแวง
20sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140120 เด็กหญิงกุลจิรา พิมพ์แก้ว อนุบาลศรีประชานุกูล
21sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140121 เด็กชายพรรษวุฒิ สุรนารถ อุบาลศรีสะเกษ
22sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140122 เด็กชายปัณญ์ นิชานนท์ อนุบาลศรีสะเกษ
23sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140123 เด็กชายสิงหา เจตินัย อนุบาลวัดพระโต
24sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140124 เด็กชายจิระชัย เจตินัย อนุบาลวัดพระโต
25sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140125 เด็กชายวัฒนชัย เจตินัย บ้านน้ำคำ
26sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140126 เด็กหญิงธัญพร จรัสดำรงค์วัฒน์ อนุบาลศรีสะเกษ
27sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140127 เด็กหญิงปัณณพร อ่อนหวาน บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
28sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140128 เด็กหญิงศศิกาญจน์ โพธิ์ศรี เมืองโพนทราย
29sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140129 เด็กหญิงกมลลักษณ์ โพธิ์ศรี เมืองโพนทราย
30sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140130 เด็กหญิงสู่ขวัญ ศรีเสริม อนุบาลศรีสะเกษ
31sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140131 เด็กหญิงกนกอร คำภิรมย์ อนุบาลศรีสะเกษ
32sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140132 เด็กหญิงจิตกมน แก้วปัตโชติ อนุบาลวัดพระโต
33sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140133 เด็กหญิงจิตลดา แก้วปัตโชติ อนุบาลวัดพระโต
34sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140134 เด็กหญิงชรัณรัตน์ กสิโสภา อนุบาลศรีสะเกษ
35sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140135 เด็กหญิงพิชชาพร ศรีบุญเรือง อบุบาลศรีสะเกษ
36sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140136 เด็กหญิงณัฐธันยา กระแสโสม อนุบาลศรีสะเกษ
37sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140137 เด็กชายศุภกฤต สระโสม อนุบาลศรีสะเกษ
38sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140138 เด็กหญิงกนกลดา สมพงษ์ อนุบาลศรีสะเกษ
39sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140139 เด็กหญิงจิดาภา รังษี จะกงวิทยา
40sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71140140 เด็กชายอัครพนธ์ ทองทั่ว อนุบาลศรีสะเกษ
41sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240201 เด็กชายภคิน มหาชานนท์ อนุบาลศรีสะเกษ
42sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240202 เด็กชายอรุษ พัทธวิภาส อนุบาลสุรินทร์
43sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240203 เด็กชายธราเทพ ประชาชิต สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
44sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240204 เด็กหญิงพิมพิศา ธนสมุทร อนุบาลสุรินทร์
45sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240205 เด็กชายศลาฆนันท์ เมธีพิสิษฐ์ อนุบาลศรีสะเกษ
46sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240206 เด็กชายปพนธีฑ์ สุขศรี อนุบาลศรีสะเกษ
47sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240207 เด็กชายชยธร บุญอาสา อนุบาลศรีสะเกษ
48sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240208 เด็กชายอาณาจักร พันธ์จันทร์ อนุบาลศรีสะเกษ
49sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240209 เด็กชายชนะษิต บุญนำ อนุบาลศรีสะเกษ
50sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240210 เด็กหญิงวันทนีย์ ตั้งวิริยะวรกุล อนุบาลศรีสะเกษ
51sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240211 เด็กหญิงทิพย์รดา ศรีเลิศ อนุบาลศรีสะเกษ
52sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240212 เด็กหญิงธัญญามาศ สุขเกษม อนุบาลศรีสะเกษ
53sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240213 เด็กชายธนกร ทองโรจน์ อนุบาลศรีสะเกษ
54sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240214 เด็กหญิงณัฐณิชา กาลเมฆ อนุบาลศรีสะเกษ
55sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240215 เด็กชายเจตน์ สมร่าง อนุบาลศรีสะเกษ
56sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240216 เด็กหญิงชญานิน โสดาลี อนุบาลศรีสะเกษ
57sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240217 เด็กหญิงวราภรณ์ กิตติพันธ์ อนุบาลศรีสะเกษ
58sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240218 เด็กชายปัณณวิชญ์ สายุทธ์ อนุบาลศรีสะเกษ
59sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240219 เด็กชายศุภสิทธิ์ ปักษ๊ อนุบาลศรีสะเกษ
60sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240220 เด็กหญิงพีรดา ราษฎร์เจริญ อนุบาลศรีสะเกษ
61sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240221 เด็กชายไวยวัฒน์ ผาคำ อนุบาลศรีสะเกษ
62sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240222 เด็กชายไชยวัฒน์ เทือกขันตี อนุบาลศรีสะเกษ
63sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240223 เด็กหญิงกมลชนก กาวสูงเนิน อนุบาลศรีสะเกษ
64sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240224 เด็กหญิงชนินาถ จำปาต้น อนุบาลศรีสะเกษ
65sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240225 เด็กหญิงธนพร ตีนกันยา อนุบาลศรีสะเกษ
66sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240226 เด็กหญิงสิริวรรณภา เมตตาบารีธรรม อนุบาลศรีสะเกษ
67sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240227 เด็กชายภานุวิชญ์ สายรัตน์ อนุบาลศรีสะเกษ
68sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240228 เด็กชายชิตพล ประมวล บ้านดอนหลี่
69sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240229 เด็กชายรณกร พิพัฒน์เยาว์กุล อนุบาลศรีสะเกษ
70sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240230 เด็กหญิงสุชานันท์ เหล่าพิพัฒน์กุล อนุบาลศรีสะเกษ
71sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240231 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เทพาคำ อนุบาลศรีสะเกษ
72sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240232 เด็กหญิงอรไพลิน จีรุพันธ์ อนุบาลศรีสะเกษ
73sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240233 เด็กหญิงศิรัชญากานต์ เลากิจวิรุษฬ์ อนุบาลศรีสะเกษ
74sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240234 เด็กชายภูสิงห์ ผาคำ อนุบาลศรีสะเกษ
75sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240235 เด็กชายรณกร นครไชย์ อนุบาลศรีสะเกษ
76sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240236 เด็กหญิงณัฐชนน ศรีสุธรรม อนุบาลศรีสะเกษ
77sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240237 เด็กชายอชิระ ขานภูเขียว อนุบาลศรีสะเกษ
78sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240238 เด็กหญิงปุญธีรา พงษ์เพชร อนุบาลศรีสะเกษ
79sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240239 เด็กหญิงชัชวัล จันทา อนุบาลศรีสะเกษ
80sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71240240 เด็กหญิงหทัยกานจน์ แผ่นศิลา อนุบาลศรีสะเกษ
81sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340301 เด็กหญิงภัทรปภา คูณวงษ์ อนุบาลศรีสะเกษ
82sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340302 เด็กหญิงณัฐธยาน์ บุญพร อนุบาลศรีสะเกษ
83sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340303 เด็กหญิงแอนเจลีน่า มาริสา มุลเลอร์ อนุบาลศรีสะเกษ
84sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340304 เด็กหญิงกำไร สีดาทอง อนุบาลศรีสะเกษ
85sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340305 เด็กหญิงการดาวดี ชมภูพื้น อนุบาลศรีสะเกษ
86sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340306 เด็กหญิงณัฐวรรณ สุภเลิศ อนุบาลศรีสะเกษ
87sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340307 เด็กหญิงสุชานันท์ ภูติโส อนุบาลศรีสะเกษ
88sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340308 เด็กหญิงฐิตาภัทร คำหล้า อนุบาลศรีสะเกษ
89sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340309 เด็กหญิงโรสรินทร์ วิลาศคัมภีร์ อนุบาลศรีสะเกษ
90sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340310 เด็กชายนะพัษฐ์ พิทักษ์โคชญากุล อนุบาลศรีสะเกษ
91sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340311 เด็กหญิงฐริณญาร์ เกษศิลา อนุบาลศรีสะเกษ
92sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340312 เด็กหญิงวรรณิษา ยะถา อนุบาลศรีสะเกษ
93sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340313 เด็กชายกันตพงศ์ เข็มทอง อนุบาลศรีสะเกษ
94sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340314 เด็กชายภูริพัฒน์ วงษ์ศรีมี อนุบาลศรีสะเกษ
95sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340315 เด็กชายจารุพัฒน์ ทราบรัมย์ อนุบาลศรีสะเกษ
96sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340316 เด็กหญิงนารา ธนพิพัฒน์พงษ์ อนุบาลศรีสะเกษ
97sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340317 เด็กหญิงประทุมมา รักชาติ อนุบาลศรีสะเกษ
98sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340318 เด็กชายณัฐพัชร์ คุณสวรรค์ อนุบาลศรีสะเกษ
99sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340319 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา โพธิ์เบี้ยว อนุบาลศรีสะเกษ
100sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340320 เด็กชายศุภกร เกษตรภิบาล อนุบาลศรีสะเกษ
101sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340321 เด็กหญิงกุลิสรา ศิริบูรณ์ อนุบาลศรีสะเกษ
102sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340322 เด็กชายเกื้อชาติ บุญประดิษฐ์ อนุบาลศรีสะเกษ
103sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340323 เด็กหญิงอันนา ดวงปากดี อนุบาลกันทรารมย์
104sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340324 เด็กหญิงวชิรญา บุญสร้อย อนุบาลกันทรารมย์
105sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340325 เด็กหญิงพีรดา ประยูรเจริญ อนุบาลกันทรารมย์
106sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340326 เด็กหญิงศศินัดดา สุนีพัฒน์ อนุบาลกันทรารมย์
107sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340327 เด็กหญิงรภัสสรณ์ ทองจันทร์ อนุบาลกันทรารมย์
108sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340328 เด็กหญิงกัญญวีร์ น้อยแก้ว อนุบาลกันทรารมย์
109sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340329 เด็กชายพุทธวัฒน์ ทองจันทร์ อนุบาลกันทรารมย์
110sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340330 เด็กหญิงอภิรดา วงศ์งาม อนุบาลศรีสะเกษ
111sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340331 เด็กชายวรเมธ ทองมวน อนุบาลศรีสะเกษ
112sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340332 เด็กหญิงกาญจน์ณัฏฐา จักรวรรณพร อนุบาลศรีสะเกษ
113sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340333 เด็กหญิงพิณฟ้า กุศลคุ้ม อนุบาลศรีสะเกษ
114sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340334 เด็กชายภาณุวิชญ์ สุดใจ อนุบาลศรีสะเกษ
115sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340335 เด็กหญิงกานต์ธิดา มูลศิริ อนุบาลศรีสะเกษ
116sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340336 เด็กหญิงปรียากรณ์ สิงหพรพงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ
117sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340337 เด็กชายนวพรรษ มโนรัตน์ อนุบาลศรีสะเกษ
118sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340338 เด็กชายเขมณัฏฐ์ เงินดี อนุบาลศรีสะเกษ
119sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340339 เด็กชายคับคุณ โยธิคาร์ อนุบาลศรีสะเกษ
120sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71340340 เด็กชายปัณณวิชญ์ กาเมือง อนุบาลศรีสะเกษ
121sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440401 เด็กหญิงปัณณพร อ่อนหวาน บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
122sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440402 เด็กหญิงศศิกาญจน์ โพธิ์ศรี เมืองโพนทราย
123sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440403 เด็กหญิงกมลลักษณ์ โพธิ์ศรี เมืองโพนทราย
124sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440404 เด็กหญิงสู่ขวัญ ศรีเสริม อนุบาลศรีสะเกษ
125sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440405 เด็กหญิงกนกอร คำภิรมย์ อนุบาลศรีสะเกษ
126sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440406 เด็กหญิงจิตกมน แก้วปัตโชติ อนุบาลวัดพระโต
127sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440407 เด็กหญิงจิตลดา แก้วปัตโชติ อนุบาลวัดพระโต
128sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440408 เด็กหญิงชรัณรัตน์ กสิโสภา อนุบาลศรีสะเกษ
129sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440409 เด็กหญิงพิชชาพร ศรีบุญเรือง อบุบาลศรีสะเกษ
130sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440410 เด็กหญิงณัฐธันยา กระแสโสม อนุบาลศรีสะเกษ
131sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440411 เด็กชายศุภกฤต สระโสม อนุบาลศรีสะเกษ
132sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440412 เด็กหญิงกนกลดา สมพงษ์ อนุบาลศรีสะเกษ
133sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440413 เด็กหญิงจิดาภา รังษี จะกงวิทยา
134sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440414 เด็กชายอัครพนธ์ ทองทั่ว อนุบาลศรีสะเกษ
135sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440415 เด็กชายภคิน มหาชานนท์ อนุบาลศรีสะเกษ
136sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440416 เด็กชายอรุษ พัทธวิภาส อนุบาลสุรินทร์
137sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440417 เด็กชายธราเทพ ประชาชิต สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
138sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440418 เด็กหญิงพิมพิศา ธนสมุทร อนุบาลสุรินทร์
139sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440419 เด็กชายศลาฆนันท์ เมธีพิสิษฐ์ อนุบาลศรีสะเกษ
140sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440420 เด็กชายปพนธีฑ์ สุขศรี อนุบาลศรีสะเกษ
141sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440421 เด็กหญิงพรปวีณ์ อินทรวงษ์โชติ อนุบาลศรีสะเกษ
142sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440422 เด็กชายสิรภัค ตรีภูริเดช อนุบาลศรีสะเกษ
143sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440423 เด็กหญิงลักษณา ศรีริสิน อนุบาลอุทุมพรพิสัย
144sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440424 เด็กชายตนุภัทร ทองเชื้อ อนุบาลอุทุมพรพิสัย
145sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440425 เด็กหญิงไอลดา นามสา บ้านหนองบัวตาคง
146sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440426 เด็กหญิงขวัญชนก รื่นเริง บ้านหนองบัวตาคง
147sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440427 เด็กหญิงนภิสา วิยาสิงห์ บ้านหนองบัวตาคง
148sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440428 เด็กหญิงอภิญญา นรดี บ้านหนองบัวตาคง
149sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440429 เด็กชายเกื้อ เรืองเกียรติกุล อนุบาลศรีสะเกษ
150sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440430 เด็กหญิงทัตชญา ไวทยะเสวี อนุบาลศรีสะเกษ
151sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440431 เด็กหญิงพิมชญา บุตรเสมียน อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
152sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440432 เด็กหญิงฐิติวรดา สมทิพย์ อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
153sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440433 เด็กหญิงหนึ่งธิดา พรมบัวภา อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
154sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440434 เด็กชายโชคชัย สารคูณ อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
155sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440435 เด็กชายชวณากร สุโพธิ์ อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
156sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440436 เด็กหญิงบุญยนุช ละอองทัพ อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
157sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440437 เด็กหญิงนาตยา บุญรา อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
158sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440438 เด็กหญิงสุธีธิดา พวงพลอย อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
159sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440439 เด็กหญิงวนิดา สิงจานุสงค์ อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
160sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71440440 เด็กหญิงณัตินี โนนสูง อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
161sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540501 เด็กหญิงพรสุดา อโนพันธ์ อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
162sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540502 เด็กหญิงยศยา ดาสันทัด อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
163sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540503 เด็กหญิงนภาพร อินทรากอง อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
164sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540504 เด็กหญิงอารียา ภาสตโรจน์ อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
165sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540505 เด็กหญิงโสรญา ปานแก้ว อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
166sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540506 เด็กหญิงอภิญญา แก่นจันทร์ อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
167sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540507 เด็กหญิงธัญพร ประทุมวัน อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
168sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540508 เด็กหญิงรมิตา อินแสวง อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
169sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540509 เด็กหญิงชนากานต์ รักษาวงศ์ อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
170sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540510 เด็กหญิงกัญญาภัทร นามขันธ์ อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
171sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540511 เด็กชายธนวินท์ สมคณะ บ้านหลัก
172sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540512 เด็กหญิงเกศรา อินตะนัย บ้านหลัก
173sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540513 เด็กหญิงสิรินทิพย์ วงษ์ขันธ์ บ้านหลัก
174sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540514 เด็กชายกิตติทัศน์ อุดเมืองเพีย บ้านหลัก
175sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540515 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สว่างภพ บ้านหลัก
176sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540516 เด็กหญิงกุลจรินทร์ บุตรมิมุสา มารีวิทยา
177sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540517 เด็กชายภูรวิชช์ วันทรวง อนุบาลศรีสะเกษ
178sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540518 เด็กชายฐนกฤต เจตินัย อนุบาลวัดพระโต
179sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540519 เด็กชายณรงค์เดช ด่านไธสงค์ บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
180sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540520 เด็กหญิงธัญชนก ทองเปรม บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
181sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540521 เด็กหญิงพรทิพา จงราช บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
182sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540522 เด็กหญิงเมธาวี ไชยฤทธิ์ บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
183sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540523 เด็กหญิงวิชญาพร โนนสูง บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
184sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540524 เด็กชายชิตพล ประมวล บ้านดอนหลี่
185sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540525 เด็กชายณัฐเณศร์ ธนันท์จิระกุล อนุบาลศรีสะเกษ
186sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540526 เด็กหญิงอาภาสิริ รักไทยแสนทวี อนุบาลศรีประชานุกูล
187sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540527 เด็กหญิงพิชชา คำลอย อนุบาลศรีประชานุกูล
188sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540528 เด็กชายภัทรพงศ์ มนทอง อนุบาลศรีประชานุกูล
189sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540529 เด็กชายภูมิธเนศ พันธ์ขาว อนุบาลอุทุมพรพิสัย
190sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540530 เด็กหญิงทวิภรณ์ รักยิ่ง บ้านสร้างหว้า
191sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540531 เด็กชายกัณภัทร แหวนเงิน บ้านเหล็ก
192sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540532 เด็กชายวิเชษฐ์ เปลี่ยนประเสริฐ บ้านเหล็ก
193sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540533 เด็กชายอิทธิพล คำมา บ้านเหล็ก
194sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540534 เด็กหญิงณัฐริกา หงษ์จันทร์ บ้านเหล็ก
195sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540535 เด็กหญิงวนัชพร คำมา บ้านเหล็ก
196sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540536 เด็กหญิงณัฐรินีย์ จรรยาสุทธิวงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ
197sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540537 เด็กหญิงบุณรดา ธนะศรี อนุบาลศรีสะเกษ
198sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540538 เด็กชายปราบดา สมภาค อนุบาลศรีสะเกษ
199sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540539 เด็กชายภูผา ลาเต อนุบาลศรีสะเกษ
200sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71540540 เด็กชายธัชกร ธรณ์ธันยทรัพย์ อนุบาลศรีสะเกษ
201sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640601 เด็กหญิงกุสุมา ใจสุระ บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
202sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640602 เด็กหญิงกลรัตน์ ใจซื่อ บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
203sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640603 เด็กชายเจษฎาภรณ์ แสงวน บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
204sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640604 เด็กชายพศิน โพธิสาร อนุบาลศรีสะเกษ
205sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640605 เด็กหญิงสุธีธิดา ป้องสอน อนุบาลศรีสะเกษ
206sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640606 เด็กหญิงอารดา โนนใหญ่ อนุบาลศรีสะเกษ
207sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640607 เด็กหญิงภัทรวดี ร่วมทวี อนุบาลศรีสะเกษ
208sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640608 เด็กชายโรจนศักดิ์ คำล้นธนิสร์กุล อนุบาลศรีสะเกษ
209sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640609 เด็กหญิงนรัฐฐา เชิดชูสุวรรณ อนุบาลศรีสะเกษ
210sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640610 เด็กชายภูรี สุขจิต อนุบาลศรีสะเกษ
211sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640611 เด็กชายกิตติทัศน์ พรมโพธิน อนุบาลศรีสะเกษ
212sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640612 เด็กชายพุฒิพงศ์ พรมศรี อนุบาลศรีสะเกษ
213sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640613 เด็กชายณฐภัทร ทองตันวรภัทร อนุบาลศรีสะเกษ
214sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640614 เด็กชายอัฑฒกร อินตะนัย อนุบาลศรีสะเกษ
215sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640615 เด็กชายภัทรณัฏฐ์ ยะสมศรี บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
216sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640616 เด็กชายจักรพล คงทน บ้านบักดอง
217sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640617 เด็กชายพีรณัฐ บุญเฟรือง บ้านบักดอง
218sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640618 เด็กหญิงศิรประภา พานจันทร์ บ้านบักดอง
219sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640619 เด็กหญิงศุภัชชา เทียนทอง บ้านบักดอง
220sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640620 เด็กหญิงปาณิตา บุญพา บ้านบักดอง
221sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640621 เด็กหญิงจันทกานต์ คงทน บ้านบักดอง
222sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640622 เด็กหญิงชลธิชา สุนันสา บ้านบักดอง
223sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640623 เด็กหญิงสุวรรณา คุชิตา บ้านบักดอง
224sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640624 เด็กหญิงพาขวัญ แก้วมนตรี บ้านบักดอง
225sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640625 เด็กหญิงสมัชชา หาดคำ บ้านบักดอง
226sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640626 เด็กชายจิตติพัฒน์ แสงจันทร์ อนุบาลศรีสะเกษ
227sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640627 เด็กหญิงปาริฉัตร พิมพ์สุทธิ์ อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
228sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640628 เด็กหญิงสโรชินี โพธิ์พันธ์ อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
229sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640629 เด็กหญิงวรรัตน์ หินกล้า อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
230sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640630 เด็กชายธนภัทร ศิริบัติ อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
231sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640631 เด็กหญิงอภิญญา ไชยรักษ์ อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)
232sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640632 เด็กหญิงพรนภัส พันธมาศ บ้านเหล็ก
233sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640633 เด็กหญิงอริยาภรณ์ ดวงใจ บ้านเหล็ก
234sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640634 เด็กหญิงกรกนก ตาทอง บ้านเหล็ก
235sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640635 เด็กหญิงกัญญาณัฐ วันโสภา บ้านเหล็ก
236sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640636 เด็กชายวิทยา ชะฎาทอง บ้านเหล็ก
237sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640637 เด็กหญิงณัฐปภัสร์ บุญตา บ้านตาอุด
238sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640638 เด็กหญิงศิริวรรณ มาตจรัญ บ้านตาอุด
239sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640639 เด็กหญิงเกศทิพย์ มีสุข บ้านตาอุด
240sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71640640 เด็กหญิงศศิวิมลวรรณ ดาวงษ์ บ้านตาอุด
241sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740701 เด็กหญิงรักษิณา วันทาวงศ์ บ้านตาอุด
242sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740702 เด็กหญิงตรีชาดา บุญตา บ้านตาอุด
243sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740703 เด็กชายสิริภัทท์ ศรีมาศ บ้านตาอุด
244sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740704 เด็กหญิงกมลชนก ยศพล อนุบาลศรีสะเกษ
245sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740705 เด็กชายนณัฐ ไตรสนธิ อนุบาลศรีสะเกษ
246sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740706 เด็กชายปัณณทัต ศัพทานนท์ อนุบาลศรีสะเกษ
247sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740707 เด็กชายภควัต สมาคม อนุบาลศรีสะเกษ
248sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740708 เด็กหญิงตรีลักษณ์ ตันเสถียร อนุบาลศรีสะเกษ
249sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740709 เด็กหญิงพิมพ์พลอย จันทร์หอม อนุบาลศรีสะเกษ
250sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740710 เด็กหญิงชัญญา รัตนะโสภา อนุบาลศรีสะเกษ
251sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740711 เด็กชายเอกวัสส์ จีรุพันธ์ อนุบาลศรีสะเกษ
252sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740712 เด็กชายกีรติกร สิงห์ภักดี อนุบาลศรีสะเกษ
253sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740713 เด็กหญิงพชิรา ถาวรยุติการต์ อนุบาลศรีสะเกษ
254sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740714 เด็กหญิงสุกิตติยาพร พันธุ์มาลัย อนุบาลศรีสะเกษ
255sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740715 เด็กหญิงปิยะดา ป้องกัน อนุบาลศรีสะเกษ
256sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740716 เด็กหญิงปณิตา เพิ่มทรัพย์ อนุบาลศรีสะเกษ
257sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740717 เด็กหญิงพัชราภรณ์ จินดารัตน์ อนุบาลศรีสะเกษ
258sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740718 เด็กชายปริชญ์ แก้วพิลึก อนุบาลศรีสะเกษ
259sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740719 เด็กชายวชิรวิทย์ เรียนไธสง อนุบาลศรีสะเกษ
260sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740720 เด็กชายปุณณวัฒน์ พิพัฒน์รุ่งเรืองกิจ อนุบาลศรีสะเกษ
261sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740721 เด็กหญิงจิรัชยา พลกะสินธุ์ อนุบาลศรีสะเกษ
262sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740722 เด็กหญิงชัญญาภา ยินดี อนุบาลศรีสะเกษ
263sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740723 เด็กหญิงภคมน ทองสาย อนุบาลศรีสะเกษ
264sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740724 เด็กหญิงกนกพร ขันทอง บ้านสร้างหว้า
265sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740725 เด็กชายภงศ์พิศิษฎ์ โสพันธ์ อนุบาลศรีสะเกษ
266sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740726 เด็กหญิงวีรดา โสรส บ้านสร้างหว้า
267sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740727 เด็กหญิงกรรณิการณ์ โกบสันเทียะ บ้านสร้างหว้า
268sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740728 เด็กหญิงพิชานันท์ โอชารส บ้านสร้างหว้า
269sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740729 เด็กชายธนกร สมมุติ บ้านสร้างหว้า
270sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740730 เด็กหญิงแพรวประภัสสร ศรีนาม อนุบาลศรีสะเกษ
271sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740731 เด็กหญิงธัญพร กุลธีร์วัฒน์ อนุบาลศรีสะเกษ
272sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740732 เด็กหญิงณิชาพร วิลาพันธ์ อนุบาลศรีสะเกษ
273sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740733 เด็กหญิงวรกานต์ หลาวทอง อนุบาลศรีสะเกษ
274sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740734 เด็กชายกฤติธี เนตรจันทร์ อนุบาลศรีสะเกษ
275sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740735 เด็กชายกษม ประทุมเทศ อนุบาลศรีสะเกษ
276sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740736 เด็กหญิงรัชชธิดา ไชยบุตร อนุบาลศรีสะเกษ
277sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740737 เด็กหญิงวิลาสินี หนองกก อนุบาลศรีสะเกษ
278sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740738 เด็กชายชนันธร ธรสาธิตกุล อนุบาลศรีสะเกษ
279sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740739 เด็กหญิงรัชชธิดา ไชยบุตร อนุบาลศรีสะเกษ
280sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71740740 เด็กหญิงมัลลิกา หอมวัน อนุบาลอุทุมพรพิสัย
281sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840801 เด็กชายพิพัฒน์ธนพงศ์ เมืองจันทร์ อนุบาลศรีสะเกษ
282sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840802 เด็กหญิงฌารีณา นามวิชา อนุบาลศรีสะเกษ
283sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840803 เด็กชายจิระศักดิ์ ดวงศรี อนุบาลศรีสะเกษ
284sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840804 เด็กชายวัชรพงศ์ อินทุสถิตยกุล อนุบาลศรีสะเกษ
285sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840805 เด็ดชายพัฒน์ธันย์ พะวงษ์ อนุบาลศรีสะเกษ
286sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840806 เด็กชายณปราชญ์ โสภะสุนทร อนุบาลศรีสะเกษ
287sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840807 เด็กหญิงฉัตรสุดา พงษ์ธนู อนุบาลศรีสะเกษ
288sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840808 เด็กหญิงธนิสร บุญสุข อนุบาลศรีสะเกษ
289sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840809 เด็กชายทัศกร สุขกมล อนุบาลศรีสะเกษ
290sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840810 เด็กชายภูวิศ ปัญญาทอง อนุบาลศรีสะเกษ
291sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840811 เด็กหญิงกุลปรียา ทาโสม อนุบาลศรีสะเกษ
292sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840812 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ธรรมสา อนุบาลศรีสะเกษ
293sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840813 เด็กหญิงกานต์พิชชา นามวงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ
294sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840814 เด็กชายปกรณ์ เจียรพสุอนันต์ อนุบาลศรีสะเกษ
295sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840815 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ โสตทิพย์ อนุบาลศรีสะเกษ
296sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840816 เด็กหญิงเมธาวี ทองคำ อนุบาลศรีสะเกษ
297sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840817 เด็กชายปฏิรักษ์ ศุภนาม อนุบาลศรีสะเกษ
298sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840818 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พิมพัก อนุบาลศรีสะเกษ
299sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840819 เด็กหญิงกัญญ์ชิสา สุริโย อนุบาลศรีสะเกษ
300sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840820 เด็กชายกรณัฐ ปิดพยันต์ อนุบาลศรีสะเกษ
301sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840821 เด็กชายสุพุทธรักษ์ พันธุ์มาลัย อนุบาลศรีสะเกษ
302sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840822 เด็กชายภงศ์พิศิษฏ์ โสพันธ์ อนุบาลศรีสะเกษ
303sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840823 เด็กชายปุญญกร แก้วภักดี อนุบาลศรีสะเกษ
304sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840824 เด็กชายพุฒิกุล กระจ่างจิตยศกุล อนุบาลศรีสะเกษ
305sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840825 เด็กชายภูริต จงไกรจักร อนุบาลศรีสะเกษ
306sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840826 เด็กชายอนันดา เรืองทา อนุบาลศรีสะเกษ
307sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840827 เด็กหญิงปุณยนุช ไสว อนุบาลศรีสะเกษ
308sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840828 เด็กหญิงสิริกฤตา ชนานุวัฒณ์ บ้านเหล็ก
309sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840829 เด็กชายรชต สัมพันธ์ประเสริฐ อนุบาลศรีสะเกษ
310sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840830 เด็กชายกวินภพ แข่งขัน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
311sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840831 เด็กชายธิติพัทธ์ วอนอก อนุบาลศรีสะเกษ
312sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840832 เด็กชายภคิน มหาชานนท์ อนุบาลศรีสะเกษ
313sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840833 เด็กหญิงภัทรวดี พาที อนุบาลศรีสะเกษ
314sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840834 เด็กชายธนิก โพธิ์ทอง อนุบาลศรีสะเกษ
315sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840835 เด็กหญิงจิดาภา ทองสูบ อนุบาลศรีสะเกษ
316sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840836 เด็กหญิงศลิษารัตน์ บุญยืน อนุบาลศรีสะเกษ
317sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840837 เด็กชายสุธินันท์ ทองเพชร อนุบาลศรีสะเกษ
318sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840838 เด็กชายญาธิป จันดาปราบ อนุบาลศรีสะเกษ
319sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840839 เด็กหญิงศุภรดา อรุณโรจน์ อนุบาลศรีสะเกษ
320sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 71840840 เด็กชายวชิรวิชญ์ จันครา อนุบาลศรีสะเกษ
321sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240901 เด็กชายเสฐวุฒิ คิงคำ อนุบาลศรีสะเกษ
322sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240902 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา มูลทาดี อนุบาลศรีสะเกษ
323sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240903 เด็กชายภูมิพัฒน์ บัวสิริพงษ์ อนุบาลศรีสะเกษ
324sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240904 เด็กชายวิศวะ สอาดศรี อนุบาลศรีสะเกษ
325sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240905 เด็กชายกฤตเมธ บุญหวัง อนุบาลศรีสะเกษ
326sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240906 เด็กหญิงชัญญา เต้นปักษี อนุบาลศรีสะเกษ
327sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240907 เด็กหญิงปัทมพร จุมนอก อนุบาลศรีสะเกษ
328sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240908 เด็กหญิงจิรภัญญานันท์ ปัดถา อนุบาลศรีสะเกษ
329sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240909 เด็กชายสถาปนา วงค์ละคร อนุบาลศรีสะเกษ
330sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240910 เด็กหญิงณัฐรินีย์ เมืองไทย อนุบาลศรีสะเกษ
331sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240911 เด็กหญิงธัชชนันท์ ช่วงสกุล อนุบาลศรีสะเกษ
332sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240912 เด็กชายวรภพ เติบจันทึก อนุบาลศรีสะเกษ
333sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240913 เด็กชายธนเดช นามแก้ว อนุบาลศรีสะเกษ
334sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240914 เด็กชายอนาวินทร์ คำล้าน อนุบาลศรีสะเกษ
335sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240915 เด็กหญิงอธิชา แสวงผล อนุบาลศรีสะเกษ
336sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240916 เด็กหญิงชญาดา สีหะวงษ์ อนุบาลศรีสะเกษ
337sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240917 เด็กหญิงณัฐณิชา จันทะนนตรี อนุบาลศรีสะเกษ
338sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240918 เด็กชายกิตติพัฒน์ ไชยมณี อนุบาลศรีสะเกษ
339sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240919 เด็กชายวุฒิภัทร ชิณวงษ์ อนุบาลศรีสะเกษ
340sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240920 เด็กหญิงพิมพิชชา ศรีวรสาร อนุบาลศรีสะเกษ
341sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240921 เด็กหญิงกัลย์สุดา โสภาพันธ์ อนุบาลศรีสะเกษ
342sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240922 เด็กหญิงธัญชนก ประพาฬ อนุบาลศรีสะเกษ
343sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240923 เด็กหญิงปภาวี จำรูญอิสระกุล อนุบาลศรีสะเกษ
344sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240924 เด็กหญิงพรปวีณ์ อินทรวงษ์โชติ อนุบาลศรีสะเกษ
345sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240925 เด็กชายคุณานนท์ พันธ์ภักดี อนุบาลศรีสะเกษ
346sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240926 เด็กชายชุติเทพ ศรีวงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ
347sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240927 เด็กชายธีธัช จอมเกล้า อนุบาลศรีสะเกษ
348sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240928 เด็กหญิงจิณัฐตา ศรีฐาน อนุบาลศรีสะเกษ
349sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240929 เด็กหญิงจิราพร สุขศรี อนุบาลศรีสะเกษ
350sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240930 เด็กชายประวีร์ บัวชุม อนุบาลศรีสะเกษ
351sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240931 เด็กหญิงพรรณรมณ ชาลี อนุบาลศรีสะเกษ
352sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240932 เด็กหญิงพรกมล ดั่งเกษี อนุบาลศรีสะเกษ
353sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240933 เด็กชายมฤคินทร์ รัตนประสพ อนุบาลศรีสะเกษ
354sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240934 เด็กหญิงทิตฐิตาภรณ์ นามวงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ
355sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240935 เด็กชายอนันตโชค สีดาทอง อนุบาลศรีสะเกษ
356sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240936 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ บุญเชิด อนุบาลศรีสะเกษ
357sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240937 เด็กชายจิตติพัฒน์ แสงจันทร์ อนุบาลศรีสะเกษ
358sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240938 เด็กชายกฤติน พุทธรักษา อนุบาลศรีสะเกษ
359sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240939 เด็กหญิงปณัฏฎา รัตนวงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ
360sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72240940 เด็กชายณฐภัทร ทองตันวรภัทร อนุบาลศรีสะเกษ
361sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72341001 เด็กหญิงสิริอาภา วงศ์ละคร อนุบาลศรีสะเกษ
362sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72341002 เด็กหญิงพิชญทัฬห์ ปั้นนาค อนุบาลศรีสะเกษ
363sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72341003 เด็กหญิงฐิตาภา เตียวพานิชย์กิจ อนุบาลศรีสะเกษ
364sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72341004 เด็กชายธนกฤต แก้วพูล อนุบาลศรีสะเกษ
365sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72341005 เด็กหญิงปัณณพร ทัดเทียม อนุบาลศรีสะเกษ
366sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72341006 เด็กหญิงฉัตรญาดา ปั้นแหยม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
367sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72341007 เด็กชายสรรวริศ ศรีอุฬารวัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
368sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72341008 เด็กชายปภพพน นามวงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ
369sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72341009 เด็กหญิงนภัสนันท์ มะลิพันธ์ บ้านละลม
370sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72341010 เด็กหญิงกมลทิพย์ ในทอง บ้านละลม
371sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72341011 เด็กชายพลกฤษ พันแก่น บ้านละลม
372sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72341012 เด็กชายณัฐพล ดอลเซล บ้านละลม
373sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72341013 เด็กชายวัฒนา ท้าวลา บ้านละลม
374sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72341014 เด็กหญิงพุทธิวรรณ บำรุง อนุบาลศรีสะเกษ
375sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72341015 เด็กชายณธกร อุ้มอุราน อนุบาลศรีสะเกษ
376sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72341016 เด็กหญิงพลอยลพรรษ กุลสิงห์ทอง อนุบาลสุรินทร์
377sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 72341017 เด็กหญิงชญานิศ สุ่มมาตย์ อนุบาลศรีสะเกษ
378eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191001 เด็กหญิงกนิษฐา มณีวงษ์ ป.4อนุบาลน้ำเพชร
379eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191002 เด็กชายกฤติธี เนตรจันทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
380eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191003 เด็กชายกฤษฎาพงษ์ บานไม่รู้โรย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
381eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191004 เด็กชายกฤษฎาภรณ์ เชื้อรอด ป.6บ้านหนองบัว
382eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191005 เด็กชายกวินภพ แข่งขัน ป.5สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
383eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191006 เด็กชายกษม ประทุมเทศ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
384eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191007 เด็กหญิงกัญญ์วรรธ อิฐรัตน์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
385eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191008 เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำเหมา ป.6มารีวิทยา
386eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191009 เด็กหญิงกัญญานันท์ มีพันธ์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
387eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191010 เด็กหญิงกัญญาภัค สมตัว ป.6บ้านหนองบัว
388eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191011 เด็กชายกันตินันท์ พบลาภ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
389eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191012 เด็กชายกิตติทัศน์ อุดเมืองเพีย ป.6บ้านหลัก
390eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191013 เด็กหญิงกุมุทมาส วราพุฒ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
391eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191014 เด็กชายเกื้อ เรืองเกียรติกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
392eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191015 เด็กชายเกื้อ เรืองเกียรติกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
393eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191016 เด็กชายคมกฤต​ เกษอินทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
394eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191017 เด็กชายเครือจักรภพ ถาวร ป.6บ้านทุ่งไชย (พัฒนานุสรณ์)
395eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191018 เด็กหญิงจรรยาพร ชาติมนตรี ป.4อนุบาลน้ำเพชร
396eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191019 เด็กหญิงจันทรัชนันท์ เมืองจันทร์ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
397eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191020 เด็กหญิงจิณณพัต ศรีมาศ ป.6ขุขันธ์วิทยา
398eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191021 เด็กหญิงจิดาภา รัตนะโสภา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
399eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191022 เด็กชายจิตติพัฒน์ แสงจันทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
400eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191023 เด็กชายจิรภัทร หลวงศรี ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
401eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191024 เด็กชายชญนิน เพ็ชรรัตน์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
402eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191025 เด็กหญิงชนาภา ทวีลาภ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
403eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191026 เด็กหญิงชนารดี จันทะชัย ป.6อนุบาลน้ำเพชร
404eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191027 เด็กหญิงชรัณรัตน์ กสิโสภา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
405eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191028 เด็กหญิงชัชชญา ลพประเสริฐ ป.6บ้านหนองบัว
406eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191029 เด็กหญิงชัชชา สิทธิโชค ป.6บ้านหนองแสง
407eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191030 เด็กหญิงชัญญานุช รองสุพรรณ ป.5มารีวิทยา
408eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191031 เด็กหญิงชัญญานุช ผ่องใส ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
409eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191032 เด็กหญิงชาคริยา บัตรมาตย์ ป.4อนุบาลน้ำเพชร
410eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191033 เด็กหญิงชุติปภา ฝีมือสาน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
411eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191034 เด็กชายณฐภัทร ทองตันวรภัทร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
412eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191035 เด็กหญิงณภัทร จันทรชิต ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
413eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191036 เด็กชายณรงค์ฤฤทธิ์ สีฟ้า ป.6บ้านโนนสว่าง (อ.ส.พ.ป17)
414eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191037 เด็กหญิงณัชชนม์ จันทรชิต ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
415eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191038 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา แก้วคำ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
416eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191039 เด็กชายณัฐกิตติ์ ลาภประสพ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
417eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 712 - 191040 เด็กหญิงณัฐกุลพร พานทอง ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
418eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291041 เด็กหญิงณัฐชา พลสุวรรณ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
419eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291042 เด็กหญิงณัฐธันยา กระแสโสม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
420eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291043 เด็กหญิงณิชานาฎ กันจิระ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
421eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291044 เด็กหญิงณิชาพร วิลาพันธ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
422eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291045 เด็กหญิงณีรนุช แสงกล้า ป.4บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
423eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291046 เด็กหญิงกำไร สีดาทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
424eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291047 เด็กชายดวงชัย จันทร์เติบ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
425eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291048 เด็กชายเดชภพ จันทนะสาโร ป.6สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
426eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291049 เด็กชายตนุภัทร ทองเชื้อ ป.4อนุบาลอุทุมพรพิสัย
427eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291050 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ดาวเรือง ป.4บ้านส้มป่อยวิทยาเสริม
428eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291051 เด็กหญิงทิพวรรณ แก้วคำ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
429eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291052 เด็กหญิงทิพากร จินาพันธ์ ป.4มารีวิทยา
430eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291053 เด็กหญิงธนพร เจนสำโรง ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
431eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291054 เด็กหญิงธวัลรัตน์ คุ้มใหญ่โต ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
432eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291055 เด็กหญิงธัญชนก สุตะพันะ์ ป.6บ้านโพนเมือง
433eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291056 เด็กหญิงธัญพร กุลธีร์วัฒน์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
434eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291057 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ พรรคนาวิกโยธิน ป.6อนุบาลน้ำเพชร
435eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291058 เด็กหญิงธันยธรณ์ ทาเรียงสม ป.6เทศบาล2
436eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291059 เด็กชายนะพัษฐ์ พิทักษ์โคชญากุล ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
437eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291060 เด็กหญิงนันท์นภัส ตังสกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
438eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291061 เด็กหญิงนันทิดา วิภาตศิลปิน ป.6บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
439eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291062 เด็กหญิงบุญญาพร บุญเหลือ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
440eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291063 เด็กหญิงเบญญาภา ประสงค์สุข ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
441eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291064 เด็กหญิงเบญญาภา พูลสุข ป.6อนุบาลน้ำเพชร
442eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291065 เด็กหญิงปภาดา ไนยะกูล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
443eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291066 เด็กชายปรวัฒ พิพัฒน์รุ่งเรืองกิจ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
444eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291067 เด็กหญิงปวรรสา บัวหยาด ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
445eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291068 เด็กหญิงปวริศา พะวงษ์แสง ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
446eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291069 เด็กชายปัณญ์ นิชานนท์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
447eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291070 เด็กหญิงปัณฑิตา คงพินิจ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
448eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291071 เด็กหญิงปาณิศรา แก้วแดง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
449eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291072 เด็กหญิงปารมี เสียงเย็น ป.6มารีวิทยา
450eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291073 เด็กหญิงปุณยนุช ไสว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
451eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291074 เด็กหญิงปุณยนุช กระดานพล ป.6มารีวิทยา
452eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291075 เด็กหญิงปุณิกา ใจมนต์ ป.6ขุขันธ์วิทยา
453eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291076 เด็กหญิงเปรมมิกา สำแดงภัย ป.6บ้านทุ่งไชย (พัฒนานุสรณ์)
454eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291077 เด็กชายพงศภัค ทองประสาา ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
455eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291078 เด็กหญิงพรทิวา เหลือล้น ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
456eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291079 เด็กหญิงพรปวีณ์ อินทรวงษ์โชติ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
457eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 713 - 291080 เด็กชายพศิน โพธิสาร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
458eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391081 เด็กหญิงพอฤทัย ช่างถม ป.6อนุบาลน้ำเพชร
459eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391082 เด็กหญิงพัชรพร แก้วแสน ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
460eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391083 เด็กหญิงพิชชาพร ศรีบุญเรือง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
461eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391084 เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีสุธรรม ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
462eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391085 เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีสุธรรม ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
463eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391086 เด็กหญิงพิญธัญน์ ปาริสุทธิ์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
464eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391087 เด็กชายพิทักษ์ สีแป้น ป.6บ้านกู่
465eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391088 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร จำปี ป.6อนุบาลน้ำเพชร
466eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391089 เด็กชายภัครพล รุ่งเรือง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
467eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391090 เด็กหญิงภัทรปภา คูณวงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
468eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391091 เด็กชายภัทรพล เกษวิยะการ ป.6มารีวิทยา
469eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391092 เด็กหญิงภัทรภร แนบเนียม ป.6บ้านเสื่องข้าว
470eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391093 เด็กชายภานุรุจ การะพันธ์ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
471eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391094 เด็กชายภูตะวัน โสมทอง ป.5อนุบาลน้ำเพชร
472eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391095 เด็กชายภูผา พิทักษ์จริยคุณ ป.6บ้านโนนสูง
473eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391096 เด็กชายยศวริศ อินทะนา ป.5บ้านโพนปลัด
474eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391097 เด็กหญิงรดาศา ทองสังข์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
475eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391098 เด็กหญิงรวินท์นิภา วราพุฒธนันท์กุล ป.6อนุบาลน้ำเพชร
476eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391099 เด็กหญิงลักษณา ศรีริสิน ป.4อนุบาลอุทุมพรพิสัย
477eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391100 เด็กหญิงวรรณิษา ยะถา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
478eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391101 เด็กหญิงวรัญชลิกา ศรีคราม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
479eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391102 เด็กหญิงวรัทยา อสิพงษ์ ป.4บ้านโก
480eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391103 เด็กหญิงวรินทร์ยาทิพย์ โพธิ์โสภา ป.5มารีวิทยา
481eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391104 เด็กหญิงวริศรา ปะกะตัง ป.6อนุบาลน้ำเพชร
482eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391105 เด็กหญิงวิภากานต์ สมใจ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
483eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391106 เด็กหญิงวิลาสินี หนองกก ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
484eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391107 เด็กหญิงศรัณรัตน์ ชาติรักษา ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
485eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391108 เด็กหญิงศรินญา อ่อนสุระทุม ป.6อนุบาลน้ำเพชร
486eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391109 เด็กหญิงศิรประภา สุขเกษม ป.6บ้านหนองบัว
487eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391110 เด็กหญิงศิริวรรณ จันดาศรี ป.5บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
488eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391111 เด็กชายศุภโชค นาคเสน ป.6อนุบาลน้ำเพชร
489eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391112 เด็กชายเศรษฐ รัตนา ป.6บ้านหนองบัว
490eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391113 เด็กหญิงสรรพร ทรัพย์ประมูล ป.6อนุบาลน้ำเพชร
491eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391114 เด็กหญิงสุชาดา บังศรี ป.5มารีวิทยา
492eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391115 เด็กชายสุทธิพจน์ สืบสายพรม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
493eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391116 เด็กชายสุธิมนต์ แก้วพวง ป.6อนุบาลน้ำเพชร
494eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391117 เด็กหญิงสุพิชญา ช่างยันต์​ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
495eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391118 เด็กชายสุรชัย สุภราช ป.6บ้านหนองบัว
496eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391119 เด็กชายเสฎฐวุฒิ คิงคำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
497eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 714 - 391120 เด็กชายอนุพันธ์ วงศ์ภักดี ป.6มารีวิทยา
498eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 715 - 491121 เด็กชายอภิวิชญ์ สิทธิโชคสกุลชัย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
499eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 715 - 491122 เด็กหญิงอภิสรา ตรีไตรสิทธิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
500eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 715 - 491123 เด็กหญิงอริสรา แสงฤทธิ์ ป.6บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
501eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 715 - 491124 เด็กหญิงอริสา จารุนัย ป.6บ้านหนองบัว
502eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 715 - 491125 เด็กชายอัครพนธ์ ทองทั่ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
503eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 715 - 491126 เด็กหญิงอัญญารินทร์ ศรีแย้ม ป.6บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
504eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 715 - 491127 เด็กหญิงอิงฟ้า ศรีหล้า ป.6อนุบาลน้ำเพชร
505eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 715 - 491128 เด็กหญิงแอนเจลีน่า มาริสา มูลเลอร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
506eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 715 - 491129 เด็กหญิงไอลดา เปี่ยมจาด ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
507eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192001 เด็กหญิงกชพร ทองสูบ ม.1สตรีสิริเกศ
508eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192002 เด็กหญิงกมลพร ชิณะแขว ม.3สตรีสิริเกศ
509eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192003 เด็กหญิงกรชนก จันทรหอม ม.2สตรีสิริเกศ
510eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192004 นายกรวิชญ์ เลพล ม.3สตรีสิริเกศ
511eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192005 เด็กหญิงกฤตภรณ์ ภูมิลำเนา ม.2สตรีสิริเกศ
512eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192006 เด็กชายกวิน วังสำเภา ม.1สตรีสิริเกศ
513eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192007 เด็กชายก้องเกียรติ แรงเริง ม.1สตรีสิริเกศ
514eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192008 เด็กหญิงกัญญณัช ตั้งจิโรชธนา ม.1สตรีสิริเกศ
515eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192009 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ วงศ์เจริญ ม.1สตรีสิริเกศ
516eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192010 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สายเเสง ม.2สตรีสิริเกศ
517eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192011 เด็กชายกันตธีร์ กันตรี ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
518eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192012 เด็กชายกันตภัทร รัศมี ม.2สตรีสิริเกศ
519eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192013 เด็กชายกันตินันท์ เพ็ชรรัตน์ ม.1สตรีสิริเกศ
520eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192014 เด็กหญิงเกตนิภา โพนปลัด ม.1สตรีสิริเกศ
521eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192015 นายเกรียงศักดิ์ ทานะ ม.3สตรีสิริเกศ
522eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192016 เด็กหญิงเขมิกา สาละ ม.2สตรีสิริเกศ
523eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192017 เด็กชายจักรเพชร ประชุมสาย ม.1สตรีสิริเกศ
524eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192018 เด็กหญิงจิดาภา แนบเนียม ม.1ศรีรัตนวิทยา
525eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192019 เด็กชายจิรกิตต์ เดิมทำรัมย์ ม.1สตรีสิริเกศ
526eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192020 เด็กหญิงฉันทพิชญ์ วัฒนกุญชร ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
527eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192021 เด็กหญิงชญานิน จัสมินทร์ แอนเดอร์สัน ม.1สตรีสิริเกศ
528eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192022 เด็กหญิงชนัญชิดา พุฒพวง ม.1สตรีสิริเกศ
529eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192023 เด็กชายชยพล ปัญญาเหลือ ม.1สตรีสิริเกศ
530eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192024 นางสาวชลิตา วรจันทร์ ม.3กันทรลักษ์วิทยา
531eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192025 เด็กหญิงชุติกาญจน์ พิมพ์พันธ์ ม.3ประสานมิตรวิทยา
532eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192026 เด็กชายแซร์โจ ทอร์โบล ม.2สตรีสิริเกศ
533eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192027 เด็กหญิงฐิตารีย์ สุรศักดิ์พิพัฒน์ ม.2สตรีสิริเกศ
534eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192028 เด็กชายฑีธายุ คำภิรมย์ ม.1สตรีสิริเกศ
535eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192029 เด็กชายณภัทร อุ่นเรือน ม.2สตรีสิริเกศ
536eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192030 เด็กชายณัชชวินทร์ อดทน ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
537eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192031 เด็กหญิงณัฏณิชา สุริโย ม.2สตรีสิริเกศ
538eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192032 เด็กชายณัฐกิตต์ แหวนเงิน ม.1สตรีสิริเกศ
539eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192033 นายณัฐพงค์ วงค์ศรี ม.3เทศบาล 7
540eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192034 เด็กหญิงณัฐพร วงศ์จอม ม.1สตรีสิริเกศ
541eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192035 นายณัฐพล วงค์ศรั ม.3เทศบาล 7
542eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192036 เด็กหญิงณัฐรดา เปรี่ยมรัตนชัย ม.1สตรีสิริเกศ
543eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192037 เด็กหญิงณิชา จวบกระโทก ม.3สตรีสิริเกศ
544eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192038 นางสาวณิชา กันภัย ม.3สตรีสิริเกศ
545eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192039 เด็กหญิงศุภานันท์ พิมพ์สมาน ม.1สตรีสิริเกศ
546eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 732 - 192040 นางสาวดุสิตา ดาวเรือง ม.3ส้มป่อยพิทยาคม
547eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292041 นางสาวทิพกฤตา สมโภชน์ ม.3สตรีสิริเกศ
548eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292042 เด็กหญิงทิพยาดา คนขยัน ม.1สตรีสิริเกศ
549eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292043 เด็กชายธนพล อุทธา ม.1สตรีสิริเกศ
550eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292044 เด็กชายธนภัทร กองแก้ว ม.2สตรีสิริเกศ
551eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292045 นายธนวัต หอมความสัตย์ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
552eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292046 เด็กชายธนาวิน วันเตสังข์ ม.2สตรีสิริเกศ
553eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292047 เด็กหญิงธัญญรัตน์ มหาลีวีรัศมี ม.1สตรีสิริเกศ
554eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292048 นางสาวธัญสิริ กันตรี ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
555eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292049 เด็กชายธันวา ใจมนต์ ม.2สตรีสิริเกศ
556eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292050 เด็กชายธิติภพ เชื้อแก้ว ม.1สตรีสิริเกศ
557eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292051 เด็กหญิงธิรดา ฉัตรอมรวุฒิ ม.1สตรีสิริเกศ
558eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292052 เด็กชายธีรจุฑาวัชร์ บุญมีวิเศษ ม.1สตรีสิริเกศ
559eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292053 เด็กชายธีรภัทร์ กะตุดเงิน ม.3สตรีสิริเกศ
560eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292054 นางสาวนภัสรพี ปานชื่น ม.3สตรีสิริเกศ
561eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292055 นางสาวนภัสวรรณ ผมพันธ์ ม.3สตรีสิริเกศ
562eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292056 เด็กหญิงนัฑนันท์ พุทธา ม.1สตรีสิริเกศ
563eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292057 เด็กชายนัทธินันท์ จันทิมา ม.1บ้านแข้
564eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292058 เด็กหญิงนีรนารา บุญคล้าย ม.2สตรีสิริเกศ
565eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292059 นางสาวบุญญรัตน์ ผ่านพินิจ ม.3สตรีสิริเกศ
566eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292060 เด็กชายบุญญานนท์ ผลเกิด ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
567eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292061 นายบุญเปรม ศรชัย ม.3สตรีสิริเกศ
568eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292062 เด็กชายปฏิพล มิ่งขวัญ ม.2สตรีสิริเกศ
569eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292063 เด็กชายปภังกร สอนหนูน้อย ม.1สตรีสิริเกศ
570eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292064 นางสาวปริชญา ศิลารักษ์ ม.3สตรีสิริเกศ
571eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292065 เด็กหญิงปิย์วรารัตน์ งามแสง ม.1สตรีสิริเกศ
572eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292066 เด็กชายปิยะวัฒน์ พบลาภ ม.1สตรีสิริเกศ
573eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292067 เด็กหญิงปุญญิศา เหล่าต้น ม.2สตรีสิริเกศ
574eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292068 เด็กชายพชรพล แผ่นแก้ว ม.2สตรีสิริเกศ
575eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292069 นางสาวพัชณฐา สินธู ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
576eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292070 นายพัชระ ประมวลลำ ม.3สตรีสิริเกศ
577eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292071 เด็กหญิงพิชญธิดา คำทองหลาง ม.1สตรีสิริเกศ
578eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292072 นางสาวพิชามญชุ์ งามมาก ม.3สตรีสิริเกศ
579eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292073 นายพิตตินันท์ ดาวสุข ม.3สตรีสิริเกศ
580eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292074 เด็กหญิงพิมพ์พจี ถวิลหวัง ม.1สตรีสิริเกศ
581eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292075 นายพีรวิชญ์ วังสำเภา ม.3สตรีสิริเกศ
582eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292076 เด็กชายพุทธา ทีจันทึก ม.1สตรีสิริเกศ
583eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292077 นางสาวเพชรรัตน์ดา ทองอินทร์ ม.3สตรีสิริเกศ
584eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292078 เด็กหญิงภคพร เพ็งเภา ม.1สตรีสิริเกศ
585eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292079 เด็กหญิงภัทรนันต์ เปลี่ยนทองศิริ ม.2เบ็ญจะมะมหาราช
586eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 733 - 292080 นางสาวภาณิชา เอกศิริ ม.3สตรีสิริเกศ
587eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392081 เด็กหญิงภิญญดา นิลจันทร์ ม.2สตรีสิริเกศ
588eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392082 เด็กชายภูมิพัฒน์ มหาลีวีรัศมี ม.3สตรีสิริเกศ
589eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392083 เด็กชายภูริณัฐ บุญค่ำ ม.2สตรีสิริเกศ
590eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392084 นางสาวรวิสรา บุญโต ม.3สตรีสิริเกศ
591eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392085 เด็กหญิงรัศญาภัสร์ กลิ่นหวล ม.2สตรีสิริเกศ
592eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392086 นางสาวลักษิกา เดชบุญ ม.3สตรีสิริเกศ
593eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392087 เด็กหญิงวริศรา สงวนแก้ว ม.1สตรีสิริเกศ
594eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392088 เด็กหญิงวลินทิพย์ สีหะวงษ์ธนากูล ม.1สตรีสิริเกศ
595eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392089 เด็กหญิงวันวิสา วรพุฒ ม.3บ้านโนนสูง
596eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392090 เด็กหญิงวิพรธิดา สุภาคาร ม.1เบ็ญจะมะมหาราช
597eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392091 เด็กหญิงวิสสุตา สาระทา ม.2สตรีสิริเกศ
598eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392092 เด็กหญิงศลินทืรา นามจันทรา ม.2สตรีสิริเกศ
599eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392093 เด็กหญิงศศิมาภรณ์ มั่นคง ม.3อนุบาลวัดพระโต
600eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392094 เด็กหญิงศศิวิมล เทศหริ่ง ม.1สตรีสิริเกศ
601eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392095 เด็กหญิงศสิภา บัวทอง ม.3บ้านแข้
602eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392096 เด็กหญิงศุภานันท์ พิมพ์สมาน ม.1สตรีสิริเกศ
603eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392097 เด็กหญิงสชิรญาณี มีประเสริฐ ม.2ขุขันธ์
604eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392098 เด็กชายสรศักดิ์ สะโสดา ม.1สตรีสิริเกศ
605eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392099 นางสาวสโรชา เทียนแก้ว ม.3สำโรงตาเจ็น
606eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392100 นางสาวสิริพรรณ ธรรมะสิริรัตน์ ม.3สตรีสิริเกศ
607eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392101 นางสาวสิรีภัทร อุบลเหนือ ม.3สตรีสิริเกศ
608eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392102 เด็กหญิงสุกฤตาพัทธ์ อสิพงษ์ ม.2สตรีสิริเกศ
609eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392103 นางสาวสุดารัตน์ สุทาศรี ม.3สตรีสิริเกศ
610eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392104 เด็กหญิงสุปรียา กันภัย ม.2สตรีสิริเกศ
611eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392105 เด็กชายสุรธัช ทองมี ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
612eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392106 เด็กชายสุรพศ อนุมาตย์ ม.1สตรีสิริเกศ
613eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392107 เด็กหญิงหทัยรัตน์ เดื่อดิน ม.2สตรีสิริเกศ
614eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392108 เด็กชายหัสนันท์ แก้วประโคน ม.1สตรีสิริเกศ
615eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392109 เด็กชายอธิป ศรีสว่าง ม.2สตรีสิริเกศ
616eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392110 เด็กหญิงอนัญญา ศรีปัญญา ม.3สตรีสิริเกศ
617eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392111 นางสาวอนันตญา มะพันธ์ ม.3สตรีสิริเกศ
618eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392112 นางสาวอรนลิน สิทธิรักษ์ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
619eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392113 เด็กชายอรรถกฤต ศรีสุธรรม ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
620eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392114 เด็กชายอริย์ธัช ชิณพันธ์ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
621eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392115 เด็กชายอริยอัชฌา โพธิ์งาม ม.3สตรีสิริเกศ
622eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392116 เด็กชายอาชัญวิชญ์ รูปสว่าง ม.1สตรีสิริเกศ
623eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392117 เด็กหญิงอารดา รักไทยแสนทวี ม.2สตรีสิริเกศ
624eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392118 เด็กหญิงอิงฟ้า จัยสิน ม.1สตรีสิริเกศ
625eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392119 เด็กหญิงอิสเบลลา เมย์ กิบบินส์ ม.3สตรีสิริเกศ
626eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 734 - 392120 เด็กหญิงอิสริยอุกฤษฎ์ วิเศษเสาร์ ม.1สตรีสิริเกศ
627eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492121 เด็กชายศุภวิชญ์ อนันตชัยวณิช ม.3สตรีสิริเกศ
628eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492122 นายมนตรี สุดน้อย ม.3สตรีสิริเกศ
629eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492123 เด็กชายศุภสวัสดิ์ โพธิ์คำ ม.3สตรีสิริเกศ
630eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492124 นายนภัส โคษาราษฎร์ ม.3สตรีสิริเกศ
631eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492125 นางสาวดวงใจ เกาะสังข์ ม.3สตรีสิริเกศ
632eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492126 นางสาวณัฐวลัญช์ อุ่นเมือง ม.3สตรีสิริเกศ
633eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492127 เด็กชายกิตติศักดิ์ ประวาฬ ม.3สตรีสิริเกศ
634eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492128 เด็กชายณัฏฐชัย ดวนใหญ่ ม.3สตรีสิริเกศ
635eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492129 เด็กชายธนรักษ์ วงศ์วิรัตน์ ม.3สตรีสิริเกศ
636eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492130 เด็กชายธนัฐพล ชาลี ม.3สตรีสิริเกศ
637eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492131 เด็กชายธีรเมธ สมจันทร์ ม.3สตรีสิริเกศ
638eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492132 เด็กชายภูมิมินทร์ อะช่วยรัมย์ ม.3สตรีสิริเกศ
639eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492133 นายสุรชัย ผลดี ม.3สตรีสิริเกศ
640eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492134 นางสาวกมลวรรณ อำไพ ม.3สตรีสิริเกศ
641eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492135 นางสาวเขมจิรา ชนะสิทธิ์ ม.3สตรีสิริเกศ
642eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492136 เด็กหญิงจรรยมณฑน์ มาดี ม.3สตรีสิริเกศ
643eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492137 เด็กหญิงธนัชชา ประถมภาส ม.3สตรีสิริเกศ
644eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492138 เด็กหญิงพรนัชชา จันทิมา ม.3สตรีสิริเกศ
645eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492139 เด็กหญิงอภิสิริ ช.วรุณชัย ม.3สตรีสิริเกศ
646eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492140 เด็กชายชินกฤต อิ่มสะอาด ม.3สตรีสิริเกศ
647eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492141 เด็กชายนครินทร์ คำแพทย์ ม.3สตรีสิริเกศ
648eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492142 นางสาวกนกพร ทองย่อย ม.3สตรีสิริเกศ
649eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492143 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภิรมย์กิจ ม.3สตรีสิริเกศ
650eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492144 เด็กหญิงจิรภิญญา ชาครียรัตน์ ม.3สตรีสิริเกศ
651eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492145 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดาวพันธ์ ม.3สตรีสิริเกศ
652eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492146 เด็กหญิงณพิชญา พางาม ม.3สตรีสิริเกศ
653eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492147 เด็กหญิงธนัญชนก สืบเสน ม.3สตรีสิริเกศ
654eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492148 เด็กหญิงมนัสณันท์ จันทร ม.3สตรีสิริเกศ
655eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492149 เด็กหญิงนิวาริน อภัยพงษ์ ม.3สตรีสิริเกศ
656eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492150 นางสาวพรรณอร ดวงมาลา ม.3สตรีสิริเกศ
657eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492151 นางสาวภิรัญญา หนองคู ม.3สตรีสิริเกศ
658eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492152 เด็กหญิงวิภารัตน์ สุวรรณพันธ์ ม.3สตรีสิริเกศ
659eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492153 เด็กหญิงอริสรา ธะประวัติ ม.3สตรีสิริเกศ
660eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492154 เด็กหญิงอัมพุชินี วันโสภา ม.3สตรีสิริเกศ
661eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492155 เด็กหญิงปาลินี เวสสวัสดิ์ ม.3สตรีสิริเกศ
662eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492156 เด็กชายรชต สินโพธิ์ ม.3สตรีสิริเกศ
663eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492157 เด็กหญิงภัทรวดี ภาษี ม.3สตรีสิริเกศ
664eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492158 นางสาวภัทราพร สังขาว ม.3สตรีสิริเกศ
665eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492159 นางสาวภารดี เดิมพันธ์ ม.3สตรีสิริเกศ
666eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 735 - 492160 เด็กชายปัณณวัฒน์ ทับทวี ม.1สตรีสิริเกศ
667eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592161 เด็กชายปีฏิรัศมิ์ นาคสินธุ์ ม.1สตรีสิริเกศ
668eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592162 เด็กชายพัตติยภาดา ทองสาย ม.1สตรีสิริเกศ
669eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592163 เด็กชายภาคภูมิ รัตนิจันทร์ ม.1สตรีสิริเกศ
670eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592164 เด็กชายวสิษฐ์พล สระโสม ม.1สตรีสิริเกศ
671eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592165 เด็กชายวีระพล ไก่แก้ว ม.1สตรีสิริเกศ
672eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592166 เด็กชายสุวัฒน์ สวนหมาก ม.1สตรีสิริเกศ
673eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592167 เด็กชายอนุพงศ์ ศรีริสิน ม.1สตรีสิริเกศ
674eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592168 เด็กหญิงจารุวรรณ เรืองศรี ม.1สตรีสิริเกศ
675eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592169 เด็กหญิงชนินาถ ไชยเดือน ม.1สตรีสิริเกศ
676eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592170 เด็กหญิงนนทิญา ชมเชย ม.1สตรีสิริเกศ
677eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592171 เด็กหญิงพรทิพย์ พิมพ์ทอง ม.1สตรีสิริเกศ
678eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592172 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ประหา ม.1สตรีสิริเกศ
679eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592173 เด็กหญิงภัทราวดี รัตโน ม.1สตรีสิริเกศ
680eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592174 เด็กหญิงภูริชญา สอาดดี ม.1สตรีสิริเกศ
681eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592175 เด็กหญิงลลิตพรรณ ธรรมะสิริรัตน์ ม.1สตรีสิริเกศ
682eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592176 เด็กหญิงวีระพัฒน์ วงษ์คำตา ม.1สตรีสิริเกศ
683eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592177 เด็กหญิงศดานันท์ เสาเวียง ม.1สตรีสิริเกศ
684eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592178 เด็กชายดุลยุตม์ ศรีโคตร ม.1สตรีสิริเกศ
685eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592179 เด็กชายอภินันทน์ สรสิทธิ์ ม.1สตรีสิริเกศ
686eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592180 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ตุนา ม.1สตรีสิริเกศ
687eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592181 เด็กหญิงเบญจภรณ์ คำโสมศรี ม.1สตรีสิริเกศ
688eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592182 เด็กหญิงปริญญา จันทร์โท ม.1สตรีสิริเกศ
689eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592183 เด็กชายศรัณยู นนทะสอน ม.1สตรีสิริเกศ
690eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592184 เด็กหญิงชุติกานต์ แพงมา ม.1สตรีสิริเกศ
691eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592185 เด็กหญิงเปมิกา สรงแก้ว ม.1สตรีสิริเกศ
692eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592186 เด็กหญิงศิวพร นามวงค์ ม.1สตรีสิริเกศ
693eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592187 เด็กชายก้องเกียรติ สีแก้ว ม.1สตรีสิริเกศ
694eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592188 เด็กชายจิรายุทธ กันตนะ ม.1สตรีสิริเกศ
695eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592189 เด็กชายณรงค์ รัตนโชติ ม.1สตรีสิริเกศ
696eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592190 เด็กชายปิยวัฒน์ สีสมาน ม.1สตรีสิริเกศ
697eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592191 เด็กชายวัชรพล เหลาประเสริฐ ม.1สตรีสิริเกศ
698eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592192 เด็กชายศุภกร ธรรมบุตร ม.1สตรีสิริเกศ
699eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592193 เด็กชายสิทธา เพียงทอง ม.1สตรีสิริเกศ
700eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592194 เด็กชายสิทธิชัย แห่งสมัย ม.1สตรีสิริเกศ
701eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592195 เด็กชายกรีวากร ทองใบ ม.1สตรีสิริเกศ
702eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592196 เด็กหญิงกาญจนา ขาวสะอาด ม.1สตรีสิริเกศ
703eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592197 เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุพเต ม.1สตรีสิริเกศ
704eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592198 เด็กหญิงณัฐชยา กาหลง ม.1สตรีสิริเกศ
705eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592199 เด็กหญิงทัตชญา ดีพลงาม ม.1สตรีสิริเกศ
706eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 736 - 592200 เด็กหญิงธนัญชนก ดีเสมอ ม.1สตรีสิริเกศ
707eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692201 เด็กหญิงธยาณี คำโต ม.1สตรีสิริเกศ
708eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692202 เด็กหญิงธัญณิชา จิตรมาตร ม.1สตรีสิริเกศ
709eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692203 เด็กหญิงนพวรรณ บุญเสนอ ม.1สตรีสิริเกศ
710eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692204 เด็กหญิงปนิดา เหมาะสิงห์ ม.1สตรีสิริเกศ
711eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692205 เด็กหญิงกัญญาภัทร เพี้ยบุญมาก ม.1สตรีสิริเกศ
712eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692206 เด็กหญิงปรียานัน เพชรสูงเนิน ม.1สตรีสิริเกศ
713eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692207 เด็กหญิงปุญญิศา คอระอุด ม.1สตรีสิริเกศ
714eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692208 เด็กหญิงไปรยา ภิญโญ ม.1สตรีสิริเกศ
715eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692209 เด็กหญิงพัชราภรณ์ พิมสอน ม.1สตรีสิริเกศ
716eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692210 เด็กหญิงเพียงขวัญ เหล่าแค ม.1สตรีสิริเกศ
717eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692211 เด็กหญิงเมธิตา สาระมู ม.1สตรีสิริเกศ
718eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692212 เด็กหญิงลักขณา พวงพันธ์ ม.1สตรีสิริเกศ
719eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692213 เด็กหญิงวรกานต์ ไชยสิทธิ์ ม.1สตรีสิริเกศ
720eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692214 เด็กหญิงวริศรา สีประหลาด ม.1สตรีสิริเกศ
721eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692215 เด็กหญิงอภิญญา บัวจันทร์ ม.1สตรีสิริเกศ
722eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692216 เด็กหญิงนิชาภัทร ศรีชมภู ม.1สตรีสิริเกศ
723eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692217 เด็กหญิงธีรดา แก้วพวง ม.1สตรีสิริเกศ
724eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692218 เด็กชายกิตติพันธ์ สุภาพ ม.1สตรีสิริเกศ
725eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692219 เด็กชายณัฐภูมิ นันทะพันธ์ ม.1สตรีสิริเกศ
726eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692220 เด็กชายติณห์ภัทร โพธิ์ใบ ม.1สตรีสิริเกศ
727eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692221 เด็กชายทำนุรัฐ ศรปัญญา ม.1สตรีสิริเกศ
728eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692222 เด็กชายธนกร พลเสนา ม.1สตรีสิริเกศ
729eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692223 เด็กชายปวีณชัย แป้นไทย ม.1สตรีสิริเกศ
730eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692224 เด็กชายพชรกิตต์ พิมพา ม.1สตรีสิริเกศ
731eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692225 เด็กชายพรภูมินทรชาติ สุธาบุญ ม.1สตรีสิริเกศ
732eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692226 เด็กชายภูสิทธิ กิ่งผา ม.1สตรีสิริเกศ
733eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692227 เด็กชายรชฏ โพธิ์คำ ม.1สตรีสิริเกศ
734eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692228 เด็กชายวิทวัส ไชยลังกา ม.1สตรีสิริเกศ
735eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692229 เด็กชายวีรภาพ ชัยสนาม ม.1สตรีสิริเกศ
736eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692230 เด็กชายอิทธิพัทธ์ นนทะวงษ์ ม.1สตรีสิริเกศ
737eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692231 เด็กหญิงณัฏฐพร ไชยสนาม ม.1สตรีสิริเกศ
738eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692232 เด็กหญิงกมลวรรณ จันทร์แก้ว ม.1สตรีสิริเกศ
739eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692233 เด็กหญิงกานต์สิริ เหลือผล ม.1สตรีสิริเกศ
740eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692234 เด็กหญิงจิดาภา หงษ์อินทร์ ม.1สตรีสิริเกศ
741eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692235 เด็กหญิงชมพูเนกต์ ศรีอักษร ม.1สตรีสิริเกศ
742eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692236 เด็กหญิงชวิศา ไชยสถาน ม.1สตรีสิริเกศ
743eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692237 เด็กหญิงชัญญพัชร์ พิมพ์ไธสง ม.1สตรีสิริเกศ
744eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692238 เด็กหญิงดลฤทัย มีทอง ม.1สตรีสิริเกศ
745eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692239 เด็กหญิงธัญสินี พรหมคุณานนท์ ม.1สตรีสิริเกศ
746eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 737 - 692240 เด็กหญิงนราวรรณ บุญเชิด ม.1สตรีสิริเกศ
747eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 738 - 792241 เด็กหญิงบุญวรีย์ อร่ามเรือง ม.1สตรีสิริเกศ
748eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 738 - 792242 เด็กหญิงพิมพ์นารา ภักดีคำภา ม.1สตรีสิริเกศ
749eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 738 - 792243 เด็กหญิงรินรดา บูราณ ม.1สตรีสิริเกศ
750eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 738 - 792244 เด็กหญิงศิรภัสสร บัวจันทร์ ม.1สตรีสิริเกศ
751eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 738 - 792245 เด็กหญิงสุกัญญา สายแก้ว ม.1สตรีสิริเกศ
752eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 738 - 792246 เด็กหญิงอภิญญา รัตนะ ม.1สตรีสิริเกศ
753eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 738 - 792247 เด็กหญิงอุมาพร เขตตะ ม.1สตรีสิริเกศ
754eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 738 - 792248 เด็กหญิงสุภาวดี โกรินทร์ ม.3บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
755eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 738 - 792249 เด็กหญิงวรวรรณ สุภาพ ม.3บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
756eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 738 - 792250 เด็กชายธนกฤต หนองหว้า ม.1สตรีสิริเกศ
757eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 738 - 792251 เด็กหญิงศุภกานต์ หลักฐาน ม.2สตรีสิริเกศ
758eng02 : มัธยมศึกษาตอนต้นอาคาร 7 738 - 792252 เด็กชายรพีภัทร จันทรังษี ม.2สตรีสิริเกศ
759eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193001 นางสาวกนกพร เนาวบุตร ม.4สตรีสิริเกศ
760eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193002 นางสาวกมลทิพย์ ดอกพอง ม.4สตรีสิริเกศ
761eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193003 นางสาวกรกนก กระแสโสม ม.5สตรีสิริเกศ
762eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193004 นางสาวกรรณิกานต์ จันทร์ซ้าย ม.6สตรีสิริเกศ
763eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193005 นางสาวกรวรรณ ศรีสุข ม.5สตรีสิริเกศ
764eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193006 นางสาวกฤตพร พรหมสุวรรณ ม.6สตรีสิริเกศ
765eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193007 นายกฤษฎา ฉิมมาลา ม.6สตรีสิเกศ
766eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193008 นางสาวกฤษณา โคษา ม.5สตรีสิริเกศ
767eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193009 นางสาวกษมา บุญเกิ่ง ม.5สตรีสิริเกศ
768eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193010 นายกอบกฤต ธรรมนูญ ม.4สตรีสิริเกศ
769eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193011 นางสาวกังสดาล กิ่งถา ม.6สตรีสิริเกศ
770eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193012 นายกัญจน์อมล ตาลเยื้อน ม.4สตรีสิริเกศ
771eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193013 นางสาวกัญญภัทร บุญธรรม ม.4สตรีสิริเกศ
772eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193014 นางสาวกัญญารัตน์ สุกกะตะ ม.5สตรีสิริเกศ
773eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193015 นางสาวกัญญารัตน์ รัตนวรรณ ม.6สตรีสิริเกศ
774eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193016 นางสาวกัญญารัตน์ ทองติ่ง ม.6สตรีสิริเกศ
775eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193017 นางสาวกัญญาวัชร พรหมชาติ ม.6สตรีสิเกศ
776eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193018 นายกันตวิชญ์ ติระพงษ์ ม.5สตรีสิริเกศ
777eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193019 นางสาวกานต์พิชชา สอพอง ม.4สตรีสิริเกศ
778eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193020 นายกิตติชัย ทศพร ม.6สตรีสิริเกศ
779eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193021 นายกิตติศักดิ์ ดวงสีมา ม.5สตรีสิริเกศ
780eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193022 นายกิตติศักดิ์ คำจันทร์ ม.4สตรีสิริเกศ
781eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193023 นางสาวกุลธรา โสดาลี ม.6สตรีสิริเกศ
782eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193024 นางสาวกุลนาถ ผ่านพินิจ ม.4สตรีสิริเกศ
783eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193025 นางสาวขวัญณภัทร กระสังข์ ม.5สตรีสิริเกศ
784eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193026 นายคงคาชล เอี่ยมสะอาด ม.6สตรีศิริเกศ
785eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193027 นายคมกฤษ ภักดี ม.6สตรีสิริเกศ
786eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193028 นายคมชาญ เขจรศาสตร์ ม.5สตรีสิริเกศ
787eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193029 นางสาวคีดารัตน์ โสประโคน ม.6สตรีสิริเกศ
788eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193030 นายคุณาสิน บุญจิตร ม.4สตรีสิริเกศ
789eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193031 นางสาวจนิชา มิ่งศร ม.6สตรีสิริเกศ
790eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193032 นางสาวจริยา บุญจันทร์ ม.6สตรีสิริเกศ
791eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193033 นางสาวจันทิมา แสงอรุณ ม.5สตรีสิริเกศ
792eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193034 นายจารุกิตติ์ ศิริจันทร์ ม.6สตรีสิริเกศ
793eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193035 นายเจษฎา ทองดนอสา ม.6สตรีสิริเกศ
794eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193036 นายเจสัน ชาวสวน ม.6สตรีสิริเกศ
795eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193037 นางสาวชญานิษฐ์ ดกกลาง ม.4สตรีสิริเกศ
796eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193038 นางสาวชณัติญา เจตินัย ม.4สตรีสิริเกศ
797eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193039 นายชนะชัย เพียยา ม.5เบญจลักษ์พิทยา
798eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 722 - 193040 นางสาวชนัญชิดา สมพงษ์ ม.4สตรีสิริเกศ
799eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293041 นางสาวชนัญชิตา พิมพา ม.5สตรีสิริเกศ
800eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293042 นางสาวชนัญธิดา จิตตำนาน ม.6สตรีสิริเกศ
801eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293043 นางสาวชนาชน ย่อชัย ม.4สตรีสิริเกศ
802eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293044 นายชนาธิป เครือเนตร ม.6สตรีสิริเกศ
803eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293045 นางสาวชนาพร แก้วภักดี ม.4สตรีสิริเกศ
804eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293046 นางสาวชนาภรณ์ ธรรมบุตร ม.6สตรีสิริเกศ
805eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293047 นายชรินทร มังคลาดุง ม.4สตรีสิริเกศ
806eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293048 นางสาวชลิสา คำอินทร์ ม.4สตรีสิริเกศ
807eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293049 นางสาวชวัลรัตน์ ศรีนนท์ ม.5สตรีสิริเกศ
808eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293050 นางสาวชาลิตา บุริจันทร์ ม.5สตรีสิริเกศ
809eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293051 นางสาวชาลิสา ลักษวุธ ม.5สตรีสิริเกศ
810eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293052 นางสาวชิชญา จังอินทร์ ม.5สตรีสิริเกศ
811eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293053 นางสาวชุติกาญจน์ ธรรมสิงห์ ม.4สตรีสิริเกศ
812eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293054 นางสาวชุติมา ศรีบาง ม.4สตรีสิริเกศ
813eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293055 นางสาวชุติมา พุทธวงค์ ม.4สตรีสิริเกศ
814eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293056 นางสาวเชษฐธิดา บุญชู ม.6สตรีสิริเกศ
815eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293057 นางสาวญาณินท์ แซ่ย่าง ม.6สตรีสิริเกศ
816eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293058 นางสาวฐานิต สุตาพันธ์ ม.5สตรีสิริเกศ
817eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293059 นางสาวฐิติญากาญจน์ มณีเนติธร ม.5สตรีสิริเกศ
818eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293060 นางสาวฐิติพร สุขสอน ม.4สตรีสิริเกศ
819eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293061 นายณฐกิตติ์ นันทพันธ์ ม.6สตรีสิริเกศ
820eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293062 นายณฐชนน ดวนใหญ่ ม.6สตรีสิริเกศ
821eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293063 นางสาวณธร ภัทรทิวานนท์ ม.4สตรีสิริเกศ
822eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293064 นางสาวณภัสสร สิงห์วงษา ม.4สตรีสิริเกศ
823eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293065 นางสาวณัชชา เปรี่ยมรัตนชัย ม.5สตรีสิริเกศ
824eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293066 นางสาวณัชชา นระสิงห์ ม.6สตรีสิริเกศ
825eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293067 นางสาวณัฎฐนิชา ตุนา ม.4สตรีสิริเกศ
826eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293068 นายณัฐชนนท์ เเดงบุญเรือง ม.4น้ำเกลี้ยงวิทยา
827eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293069 นางสาวณัฐชาพร สุดโท ม.6สตรีสิริเกศ
828eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293070 นางสาวณัฐฐินันท์ ทุมพัฒน์ ม.4สตรีสิริเกศ
829eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293071 นายณัฐดนัย โดดเดี่ยว ม.5สตรีสิริเกศ
830eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293072 นางสาวณัฐธิชา มิ่งมิตรวัน ม.5สตรีสิริเกศ
831eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293073 นางสาวณัฐธิดา สีหะวงค์ ม.4สตรีสิริเกศ
832eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293074 นางสาวณัฐธิดา เพ็งแจ่ม ม.5สตรีสิริเกศ
833eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293075 นายณัฐพล สมบูรณ์ ม.6สตรีสิริเกศ
834eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293076 นายณัฐภูมิ ไชยปัญญา ม.6สตรีสิริเกศ
835eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293077 นายณัฐยศ อุทัยทวีทรัพย์ ม.4สตรีสิริเกศ
836eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293078 นางสาวณัฐวดี เข็มท้าว ม.4สตรีสิริเกศ
837eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293079 นางสาวณัฐวดี เข็มท้าว ม.4สตรีสิริเกศ
838eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 723 - 293080 นายณัฐวุฒิ บุญเลิศ ม.6สตรีสิริเกศ
839eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393081 นางสาวณัฐสุดา อินธิเดช ม.4สตรีสิริเกศ
840eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393082 นางสาวณิชกานต์ พวงพุ่ม ม.4สตรีสิริเกศ
841eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393083 นางสาวดลยา พวงจำปา ม.5สตรีสิริเกศ
842eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393084 นางสาวดวงกมล สุพล ม.4สตรีสิริเกศ
843eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393085 นางสาวดาวพระศุกร์ แสกระโทก ม.4สตรีสิริเกศ
844eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393086 นางสาวเดือนเพ็ญ สุดสวาสดิ์ ม.5สตรีสิริเกศ
845eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393087 นางสาวทักษพร สุทารส ม.5สตรีสิริเกศ
846eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393088 นางสาวทิฆัมพร ไชยคุณ ม.5เบญจลักษ์พิทยา
847eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393089 นางสาวทิพย์สุดา เซียงเจ็ว ม.6สตรีสิริเกศ
848eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393090 นางสาวทิวาพร อินทร์สุวรรณ ม.6สตรีสิริเกศ
849eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393091 นายธนกร แสงขาว ม.4สตรีสิริเกศ
850eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393092 นายธนกร ดีเลิศ ม.6สตรีสิริเกศ
851eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393093 นางสาวธนพร เสวะนา ม.4สตรีสิริเกศ
852eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393094 นางสาวธนัชพร สุขประเสริฐ ม.4สตรีสิริเกศ
853eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393095 นางสาวธนัญญา ออมชมภู ม.6สตรีสิริเกศ
854eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393096 นายธนาวัฒน์ จันทร์โสภา ม.6สตรีสิริเกศ
855eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393097 นางสาวธภาภัค การะพันธ์ ม.6สตรีสิริเกศ
856eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393098 นายธราเทพ เพียซุย ม.4สตรีสิริเกศ
857eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393099 นายธัชนนท์ ศรีภักดี ม.6สตรีสิริเกศ
858eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393100 นางสาวธัญกมล ฟักมูล ม.6สตรีสิริเกศ
859eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393101 นางสาวธัญญรัศม์ นันทพันธ์ ม.4สตรีสิริเกศ
860eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393102 นางสาวธัญญรัศม์ นันทพันธ์ ม.4สตรีสิริเกศ
861eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393103 นางสาวธัญญลักษณ์ สีหะวงษ์ ม.6สตรีสิริเกศ
862eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393104 นางสาวธัญญาภรณ์ อาชีวปาริสุทธิ ม.5สตรีสิริเกศ
863eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393105 นางสาวธิดารัตน์ สำเภา ม.6สตรีสิริเกศ
864eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393106 นางสาวธิติมา โกกะพันธ์ ม.5สตรีสิริเกศ
865eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393107 นางสาวธิวาพร เสาวงค์ ม.6สตรีสิริเกศ
866eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393108 นายนนทวัฒน์ นันทะพันธ์ ม.4สตรีสิริเกศ
867eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393109 นางสาวนภนภางค์ การะเกษ ม.5สตรีสิริเกศ
868eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393110 นางสาวนภสิริ เสนาภูดิทกุล ม.5สตรีสิริเกศ
869eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393111 นางสาวนภัสกร บัวเกษ ม.6สตรีสิรเกศ
870eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393112 นายนรัญจ์ โคตรชมภู ม.5สตรีสิริเกศ
871eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393113 นายนรัญจ์ โคตรชมภู ม.5สตรีสิริเกศ
872eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393114 นางสาวนริศรา จารึกธรรม ม.4สตรีสิริเกศ
873eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393115 นางสาวนัดฐิกา ศรีตะวัน ม.6สตรีสิริเกศ
874eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393116 นางสาวนัทธมน นามวงค์ ม.6สตรีสิริเกศ
875eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393117 นางสาวนันท์นิชา พวงเงิน ม.6สตรีสิริเกศ
876eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393118 นางสาวนันทิกานต์ ทองย่อย ม.5สตรีสิริเกศ
877eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393119 นางสาวนันทิมา เเสนดาว ม.4สตรีสิริเกศ
878eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 724 - 393120 นางสาวนันทิยา หนองม่วง ม.5สตรีสิริเกศ
879eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493121 นางสาวนันธิณา จันทริมา ม.6สตรีสิริเกศ
880eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493122 นางสาวธัญชนก หอมเนียม ม.6สตรีสิริเกศ
881eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493123 นางสาววิภาดา บุญธง ม.6สตรีสิริเกศ
882eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493124 นางสาวศศิกาญจน์ โชติยา ม.6สตรีสิริเกศ
883eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493125 นายณฐวุฒิ เเสนประสิทธิ์ ม.4สตรีสิริเกศ
884eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493126 นายนนทิยุต สมใจ ม.4สตรีสิริเกศ
885eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493127 นางสาวนิติกมล รอดช้าง ม.5สตรีสิริเกศ
886eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493128 นายนิธิชา ทองโพธิ์ศรี ม.6สตรีสิเกศ
887eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493129 นางสาวนิพาดา สันธนาคร ม.4สตรีสิริเกศ
888eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493130 นางสาวเนตรทิพย์ วิลัย ม.4สตรีสิริเกศ
889eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493131 นางสาวบุญสิตา บุญเหลือ ม.5สตรีสิริเกศ
890eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493132 นางสาวบูรพา ปกคลุม ม.4โคกหล่ามวิทยา
891eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493133 นางสาวเบญญทิพย์ เหมพันธ์ ม.6สตรีสิริเกศ
892eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493134 นางสาวเบญญาภา ทองสุทธิ์ ม.5สตรีสิริเกศ
893eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493135 นายปฏิภาณ รัตนโสภา ม.5สตรีสิริเกศ
894eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493136 นางสาวปณิฏฐา พงษ์พีระ ม.4สตรีสิริเกศ
895eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493137 นางสาวปทิตตญา พันธ์ขาว ม.6สตรีสิริเกศ
896eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493138 นางสาวปทุมทิพย์ ศรีบุตร ม.4สตรีสิริเกศ
897eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493139 นางสาวปพิชญานันท์ ช่วงละน ม.5สตรีสิริเกศ
898eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493140 นางสาวประดับดาว ดวงพิมพ์ ม.6สตรีสิริเกศ
899eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493141 นางสาวปริฉัตร จันทะศิลา ม.5สตรีสิริเกศ
900eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493142 นางสาวปรีดี หารบุรุษ ม.5สตรีสิริเกศ
901eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493143 นางสาวปรียานุช บุญภา ม.4บ้านหนองภูพอกวิทยา
902eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493144 นางสาวปรียาพร สุขสอาด ม.5โคกหล่ามวิทยา
903eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493145 นางสาวปวีณ์สุดา ไชยรักษา ม.4สตรีสิริเกศ
904eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493146 นางสาวปวีณ์สุดา จันทร์โสภา ม.6สตรีสิริเกศ
905eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493147 นางสาวปวีณา พลขันธ์ ม.5สตรีสิริเกศ
906eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493148 นางสาวปัทมาพร บุตรมาลา ม.4บ้านหนองภูพอกวิทยา
907eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493149 นางสาวปารวีร์ มณฑาทิพย์ ม.4สตรีสิริเกศ
908eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493150 นางสาวปารวีร์ นาคาแก้ว ม.5สตรีสิริเกศ
909eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493151 นางสาวปาริชาติ บุญทศ ม.4สตรีสิริเกศ
910eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493152 นางสาวปาลิตา มณีวงษ์ ม.5สตรีสิริเกศ
911eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493153 นางสาวปาลิตา สีทน ม.4สตรีสิริเกศ
912eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493154 นายปิยชาติ อุดม ม.6สตรีสิริเกศ
913eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493155 นางสาวปิยาภรณ์ อินทรบุตร ม.6สตรีสิริเกศ
914eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493156 นางสาวไปรยา โยธี ม.6สตรีสิริเกศ
915eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493157 นายพงษ์ประวีร์ กุลเดชชัยชาญ ม.4สตรีสิริเกศ
916eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493158 นางสาวพรพิสุทธิ์ สำแดงฤทธิ์ ม.6สตรีสิริเกศ
917eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493159 นายพรไพศาล สุขพิชัย ม.4โคกหล่ามวิทยา
918eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 725 - 493160 นายพรหมพิริยะ ชำรำ ม.6สตรีสิริเกศ
919eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593161 นางสาวพลอยมณี ลุนพงษ์ ม.6สตรีสิริเกศ
920eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593162 นางสาวพัชราภรณ์ พันธ์งาม ม.6สตรีสิริเกศ
921eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593163 นางสาวพิชชานันท์ นภดลปรีชาวัฒน์ ม.6สตรีสิริเกศ
922eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593164 นางสาวพิชชาพร จันทรัตน์ ม.6สตรีสิริเกศ
923eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593165 นางสาวพิชญดา ชินทอง ม.4สตรีสิริเกศ
924eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593166 นางสาวพิชยดา เขียวแพร ม.4สตรีสิริเกศ
925eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593167 นางสาวพิชามญชุ์ พิกุลทอง ม.4ศรีสะเกษวิทยาลัย
926eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593168 นายพิชิตชัย ดีเลิศ ม.6สตรีสิริเกศ
927eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593169 นางสาวพิญญานันท์ แสงขาวธนะพงศ์ ม.5สตรีสิริเกศ
928eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593170 นายพิภาภรณ์ ทรงกลด ม.6สตรีสิเกศ
929eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593171 นางสาวพิมพ์นารา ส่งคุณธรรม ม.4สตรีสิริเกศ
930eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593172 นางสาวพิมพ์รตา แก้วมา ม.4สตรีสิริเกศ
931eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593173 นางสาวพิมภิกา ไกรศรีทุม ม.4สตรีสิริเกศ
932eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593174 นายพีรพัฒน์ บุญยมานุรักษ์ ม.6สตรีสิริเกศ
933eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593175 นายพีระศิลป์ หอมเสน ม.6สตรีสิริเกศ
934eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593176 นางสาวเพ็ญนภา โยธี ม.6สตรีสิริเกศ
935eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593177 นางสาวเพ็ญพิชชา สิงห์ซอม ม.4น้ำเกลี้ยงวิทยา
936eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593178 นางสาวเพ็ญพิชชา ปรางมาศ ม.5สตรีสิริเกศ
937eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593179 นางสาวแพรทอง รัตนโสภา ม.4สตรีสิริเกศ
938eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593180 นางสาวแพรวา ยานารมย์ ม.6สตรีสิริเกศ
939eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593181 นางสาวภทรภร พรพันธ์ ม.4สตรีสิริเกศ
940eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593182 นายภัทรกรณ์ นวลสาย ม.5สตรีสิริเกศ
941eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593183 นางสาวภัทรภรณ์ น้อยนาค ม.4สตรีสิริเกศ
942eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593184 นายภัทรวุฒิ ชัยศรี ม.4สตรีสิริเกศ
943eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593185 นายภัทรวุฒิ มนัส ม.4สตรีสิริเกศ
944eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593186 นางสาวภัทราวดี บัวแก้ว ม.5สตรีสิริเกศ
945eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593187 นายภาคิน โฮมหุ้มแก้ว ม.6สตรีสิริเกศ
946eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593188 นายภาวิชญ์ ไพรบึง ม.4สตรีสิริเกศ
947eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593189 นางสาวภาวินี อภัยวงศ์ ม.6สตรีสิริเกศ
948eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593190 นายภูดิส พลเหมือน ม.5สตรีสิริเกศ
949eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593191 นางสาวมณฑาทิพย์ ผกาแดง ม.6สตรีสิริเกศ
950eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593192 นางสาวมนต์นภา วงค์นคร ม.4สตรีสิริเกศ
951eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593193 นางสาวมนัสนันท์ วรสุทธิพงษ์ ม.5สตรีสิริเกศ
952eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593194 นางสาวมนัสนันท์ ประพาฬ ม.6สตรีสิริเกศ
953eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593195 นางสาวมนัสนันท์ เมืองจันทร์ ม.6สตรีสิริเกศ
954eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593196 นางสาวมนัสวิน ทรงกลด ม.4สตรีสิริเกศ
955eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593197 นางสาวมัณฑนา ทองมนต์ ม.6สตรีสิริเกศ
956eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593198 นางสาวเมทิกา นามขุนทอง ม.5สตรีสิริเกศ
957eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593199 นางสาวเมยาวีร์ รินทร ม.5สตรีสิริเกศ
958eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 726 - 593200 นายยศวิชญ์ วัฒนกุญชร ม.4ศรีสะเกวิทยาลัย
959eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693201 นายยุทธพิชัย คำศรี ม.6สตรีสิริเกศ
960eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693202 นางสาวระพีพรรณ สิงห์แรง ม.5สตรีสิริเกศ
961eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693203 นางสาวรัชฎาภรณ์ แสงทอง ม.6สตรีสิริเกศ
962eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693204 นายรัชตภัทร สอนพูด ม.5สตรีสิริเกศ
963eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693205 นายรัชพล คะตะวงค์ ม.5สตรีสิริเกศ
964eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693206 นางสาวรัญชนา ไชยสาร ม.4สตรีสิริเกศ
965eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693207 นางสาวรัศศิลักษณ์ น้อยพรหม ม.4สตรีสิริเกศ
966eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693208 นายรุจ พิมพ์ทอง ม.6สตรีสิริเกศ
967eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693209 นางสาวฤทัยภัทร ศรีอ่อน ม.6สตรีสิริเกศ
968eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693210 นางสาวลภัสรดา ปินะกาเส ม.6สตรีสิริเกศ
969eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693211 นางสาวลักษิกา ตังสกุล ม.4สตรีสิริเกศ
970eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693212 นางสาววชิราภรณ์ สารพล ม.5สตรีสิริเกศ
971eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693213 นายวรพงศ์ หลาวทอง ม.4สตรีสิริเกศ
972eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693214 นางสาววรรณพร มารเนตร ม.6สตรีสิริเกศ
973eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693215 นางสาววรรณภา แสงสุวรรณ ม.6สตรีสิริเกศ
974eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693216 นางสาววรรณวิษา บุตรวงค์ ม.5สตรีสิริเกศ
975eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693217 นางสาววรัชญาภรณ์ วงวาฬ ม.6สตรีสิริเกศ
976eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693218 นางสาววรัญชลี ศรีเสน ม.6สตรีสิริเกศ
977eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693219 นางสาววรัญญา เเก้ววิชัย ม.4สตรีสิริเกศ
978eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693220 นางสาววรัสสิยา เทพาอภิรักษ์ ม.4สตรีสิริเกศ
979eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693221 นางสาววราภรณ์ งามนัก ม.5สตรีสิริเกศ
980eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693222 นางสาววราภรณ์ สุดาจันทร์ ม.5สตรีสิริเกศ
981eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693223 นางสาววราภรณ์ อรุณเกตุ ม.6สตรีสิริเกศ
982eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693224 นางสาววราภรณ์ บุญศรีภูมิ ม.6สตรีสิริเกศ
983eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693225 นางสาววรินกาญจน์ กุญช์ชาญพงศ์ ม.6สตรีสิรอเกศ
984eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693226 นางสาววรินทร กุศลสมบูรณ์ ม.6สตรีสิริเกศ
985eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693227 นางสาววริศรา วงค์จันทร์ ม.4สตรีสิริเกศ
986eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693228 นางสาววริศรา กุลสุข ม.5สตรีสิริเกศ
987eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693229 นางสาววาสนา พลรัตน์ ม.4น้ำเกลี้ยงวิทยา
988eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693230 นางสาววิภาวินี สังขะพงษ์ ม.6สตรีสิริเกศ
989eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693231 นางสาววิลาวัลย์ หมวดแก้ว ม.6สตรีสิริเกศ
990eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693232 นางสาววีรวดี จงราช ม.5สตรีสิริเกศ
991eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693233 นายวุฒิชัย ทองทับ ม.6สตรีสิริเกศ
992eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693234 นางสาวศตพร บุญรินทร์ ม.4สตรีสิริเกศ
993eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693235 นางสาวศศินันท์ วงศ์ประเทศ ม.5สตรีสิริเกศ
994eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693236 นายศักรินทร์ ผิวงาม ม.5สตรีสิริเกศ
995eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693237 นางสาวศิรดา ดวงมณี ม.6สตรีสิริเกศ
996eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693238 นางสาวศิริกานต์ ไชยรัตน์ ม.6สตรีสิริเกศ
997eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693239 นางสาวศิรินทรา ชนะบุญ ม.5เบญจลักษ์พิทยา
998eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 727 - 693240 นางสาวศิริพร เรืองฝาง ม.6สตรีสิริเกศ
999eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793241 นางสาวศิริราชย์ ดีภักดิ์ ม.4ศรีสะเกษวิทยาลัย
1000eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793242 นายศิริศักดิ์ สุระสิงห์ ม.5น้ำเกลี้ยงวิทยา
1001eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793243 นางสาวศุภวรรณ ไชยบำรุง ม.4สตรีสิริเกศ
1002eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793244 นางสาวสกาวเดือน อุทัย ม.6สตรีสิริเกศ
1003eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793245 นางสาวสมัชญา คชคีลี ม.6สตรีสิริเกศ
1004eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793246 นายสรยุทธ บัวส่อง ม.6สตรีสิริเกศ
1005eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793247 นายสรศักดิ์ บัวจันทร์ ม.5สตรีสิริเกศ
1006eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793248 นางสาวสลิลทิพย์ เรืองพร ม.5สตรีสิริเกศ
1007eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793249 นางสาวสิรินทร์ธร บุรมณ์ ม.5สตรีสิริเกศ
1008eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793250 นางสาวสิริยากร คูณแก้ว ม.4น้ำเกลี้ยงวิทยา
1009eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793251 นางสาวสิริยากร ยศศิริ ม.4น้ำเกลี้ยงวิทยา
1010eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793252 นางสาวสุชานาถ ก้อนคำ ม.6สตรีสิริเกศ
1011eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793253 นายสุทธิคม บัวสอนเจริญเลิศ ม.5สตรีสิริเกศ
1012eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793254 นางสาวสุทธิลักษณ์ ค่องอ้อย ม.6สตรีสิริเกศ
1013eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793255 นางสาวสุธาวัลย์ สิงหันต์ ม.6สตรีสิริเกศ
1014eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793256 นางสาวสุธาสินี จินพุทธ ม.6สตรีสิริเกศ
1015eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793257 นางสาวสุธิตา เพ็ชรโยยิ่ง ม.4สตรีสิริเกศ
1016eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793258 นางสาวสุนิสา จิตโชติ ม.5สตรีสิริเกศ
1017eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793259 นางสาวสุพรรณหงส์ ปาเส ม.6สตรีสิริเกศ
1018eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793260 นางสาวสุภัสสรา วงษ์นรา ม.4บ้านหนองภูพอกวิทยา
1019eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793261 นางสาวสุภาพร ราชพันธ์ ม.6สตรีสิริเกศ
1020eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793262 นางสาวสุภาพร จิตรสาคร ม.5สตรีสิริเกศ
1021eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793263 นางสาวสุวภัทร พลอาจ ม.6สตรีสิริเกศ
1022eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793264 นางสาวเสาวรัตน์ คุณุรัตน์ ม.6สตรีสิริเกศ
1023eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793265 นางสาวโสภิสนภา รัตนะวัน ม.6สตรีสิริเกศ
1024eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793266 นางสาวหนามเตย เภาแก้ว ม.6สตรีสิริเกศ
1025eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793267 นางสาวอชิรญา มาลิวงค์ ม.6สตรีสิริเกศ
1026eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793268 นางสาวอโณทัย คำแสงดี ม.6สตรีสิริเกศ
1027eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793269 นางสาวอนันญาภรณ์ ทองทั่ว ม.4สตรีสิริเกศ
1028eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793270 นายอภิเชษฐ์ ทองมา ม.4สตรีสิริเกศ
1029eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793271 นางสาวอภิญญา จันทร์แถม ม.4สตรีสิริเกศ
1030eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793272 นายอภิวิชญ์ ยะลา ม.6สตรีสิริเกศ
1031eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793273 นางสาวอมรรัตน์ สุวัติ ม.4สตรีสิริเกศ
1032eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793274 นางสาวอมิตา ศรีโสดา ม.5สตรีสิริเกศ
1033eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793275 นางสาวอรกานต์ พันธ์ขาว ม.5สตรีสิริเกศ
1034eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793276 นางสาวอรจิรา ตามบุญ ม.5สตรีสิริเกศ
1035eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793277 นางสาวอรณิชา ภูแท่งแก้ว ม.6สตรีสิริเกศ
1036eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793278 นางสาวอรทัย ใจเรือง ม.6สตรีสิริเกศ
1037eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793279 นางสาวอรทัย ศิลาวงศ์ ม.6สตรีสิริเกศ
1038eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 728 - 793280 นางสาวอรปรีญา จันทะสาย ม.6สตรีสิริเกศ
1039eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893281 นางสาวอรปรียา ปัญญาคม ม.5สตรีสิริเกศ
1040eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893282 นางสาวอรพลิน โนนกลาง ม.4สตรีสิริเกศ
1041eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893283 นางสาวอริยา แสงรูจี แสงรูจี ม.5สตรีสิริเกศ
1042eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893284 นางสาวอริสรา บัวศรี ม.4น้ำเกลี้ยงวิทยา
1043eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893285 นางสาวอริสา บัวศรี ม.4น้ำเกลี้ยงวิทยา
1044eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893286 นางสาวออมทรัพย์ จวงพันธ์ ม.5สตรีสิริเกศ
1045eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893287 นายอัครินทร์ ทองไม้ ม.6สตรีสิริเกศ
1046eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893288 นางสาวอัมรัตน์ ยอดโพธิ์ ม.6สตรีสิริเกศ
1047eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893289 นางสาวอารยา มหาชานนท์ ม.5สตรีสิริเกศ
1048eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893290 นางสาวอินทิรา จันทสมุทร ม.6สตรีสิริเกศ
1049eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893291 นายอิสระ กันหา ม.5สตรีสิริเกศ
1050eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893292 นายธนวัต บุญบุตร ม.5สตรีสิริเกศ
1051eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893293 นาวสาววรางคณา จังอินทร์ ม.5สตรีสิริเกศ
1052eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893294 นางสาวธันย์ชนก รามภักดี ม.5สตรีสิริเกศ
1053eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893295 นายอธิชา เพ็งแจ่ม ม.4สตรีสิริเกศ
1054eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893296 นายพัทธนันท์ ศรีสมบุตร ม.4สตรีสิริเกศ
1055eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893297 นางสาวกัลยกร เล็กไพโรจน์ ม.4สตรีสิริเกศ
1056eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893298 นางสาวทักษร สมใจ ม.4สตรีสิริเกศ
1057eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893299 นางสาวปาลิตา ตอนสี ม.4สตรีสิริเกศ
1058eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893300 นางสาวปรียากมล วงสุพรรณ ม.4สตรีสิริเกศ
1059eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893301 นางสาวรุ่งอรุณ เสนาพันธ์ ม.4สตรีสิริเกศ
1060eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893302 นางสาวสุภัสรา โสมา ม.4สตรีสิริเกศ
1061eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893303 นางสาวปีญาดา สมาน ม.4สตรีสิริเกศ
1062eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893304 นางสาวเนตรอัปสร บัวรอด ม.6สตรีสิริเกศ
1063eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893305 นางสาวเกศินี ไทยเดิม ม.4สตรีสิริเกศ
1064eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893306 นางสาวจีรนันท์ ชาญชิตร ม.4สตรีสิริเกศ
1065eng03 : มัธยมศึกษาตอนปลายอาคาร 7 718 - 893307 นางสาวปณิตา แช่มโตนด ม.4สตรีสิริเกศ
1066eng01 : ประถมศึกษาอาคาร 7 715 - 491130 เด็กหญิงรัตนมณี วงค์สีลา ป.6มารีวิทยา
1067thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171001 เด็กชายยศวริศ อินทะนา ป.5บ้านโพนปลัด
1068thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171002 เด็กหญิงชัชชา สิทธิโชค ป.6บ้านหนองแสง
1069thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171003 เด็กหญิงนิตยา สายกระสุน ป.6บ้านหนองสวง
1070thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171004 เด็กหญิงศศิพรประภา ปาชา ป.5อนุบาลบึงบูรพ์
1071thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171005 เด็กหญิงทิพากร จินาพันธ์ ป.4มารีวิทยา
1072thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171006 เด็กหญิงนานาบุญ อาภรณ์ศรี ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1073thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171007 เด็กหญิงวรัญญา ใยมุง ป.6บ้านโคกหล่าม(รัฐราษฎร์สามัคคี)
1074thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171008 เด็กชายธนชาติ กิ่งวิชิต ป.6บ้านโคกหล่าม(รัฐราษฎร์สามัคคี)
1075thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171009 เด็กชายพุทธพงษ์ คำวิเศษ ป.5บ้านโคกหล่าม(รัฐราษฎร์สามัคคี)
1076thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171010 เด็กหญิงเนตรนภัทร เพ็งจันทร์ ป.5บ้านโคกหล่าม(รัฐราษฎร์สามัคคี)
1077thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171011 เด็กหญิงปัณณพร อ่อนหวาน ป.5บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
1078thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171012 เด็กหญิงศิริญากรณ์ อ่อนโส ป.6บ้านหนองม่วงหนองเเวง
1079thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171013 เด็กหญิงพิชชาพร ศรีบุญเรือง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1080thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171014 เด็กชายอัครพนธ์ ทองทั่ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1081thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171015 เด็กหญิงวราพร นระสิงห์ ป.6อนุบาลวัดพระโต
1082thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171016 เด็กชายพีรพัฒน์ สะโสดา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1083thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171017 เด็กชายอาณาจักร พันธ์จันทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1084thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171018 เด็กหญิงชนัญญา แย้มศรีสุข ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1085thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171019 เด็กชายอัครพล มงคลชัยพานิช ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1086thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171020 เด็กชายณัฐทนนท์ อ้นทา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1087thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171021 เด็กชายภัทรพงศ์ ใจฉลาด ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1088thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171022 เด็กหญิงณัฐรส ตามล ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1089thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171023 เด็กหญิงจิณณพัต ศรีมาศ ป.6ขุขันธ์วิทยา
1090thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171024 เด็กหญิงปุณิกา ใจมนต์ ป.6ขุขันธ์วิทยา
1091thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171025 เด็กชายภพนิพิฐ แผ่นศิลา ป.4อนุบาลน้ำเพชร
1092thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171026 เด็กหญิงณัฏฐธิดา พิมลนอก ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1093thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171027 เด็กชายกิตติคุณ เงาปัดชา ป.4อนุบาลน้ำเพชร
1094thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171028 เด็กชายวชิรวิชญ์ ทองทัพ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1095thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171029 เด็กหญิงปริยากร พงษ์กิ่ง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1096thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171030 เด็กหญิงปิยะธิดา เสาะใสย์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1097thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171031 เด็กหญิงพรชีรา ราชปัก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1098thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171032 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา ธนูศร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1099thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171033 เด็กหญิงอภิรดา วงศ์งาม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1100thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171034 เด็กชายสุธินันท์ ขันคำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1101thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171035 เด็กหญิงพัฑฒิดา พรมโสภา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1102thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171036 เด็กชายณัฐพล เขตขยัน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1103thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171037 เด็กชายศุภวิชญ์ นุ่มเกลี้ยง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1104thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171038 เด็กชายธนันท์รัฐ วรัทชนินทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1105thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171039 เด็กหญิงกาญจน์ณัฏฐา จักรวรรณพร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1106thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171040 เด็กหญิงพิณฟ้า กุศลคุ้ม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1107thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271041 เด็กชายภาณุวิชญ์ สุดใจ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1108thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271042 เด็กหญิงกานต์ธิดา มูลศิริ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1109thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271043 เด็กชายเขมณัฏฐ์ เงินดี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1110thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271044 เด็กหญิงลักษณา ศรีริสิน ป.4อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1111thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271045 เด็กชายตนุภัทร ทองเชื้อ ป.4อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1112thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271046 เด็กชายญาธิป จันดาปราบ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1113thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271047 เด็กหญิงนฤภร เวียงคำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1114thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271048 เด็กหญิงขวัญข้าว แซ่ซือ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1115thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271049 เด็กหญิงธนพร อินทร์วัน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1116thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271050 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ ทองย้อย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1117thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271051 เด็กชายกันตพงศ์ เข็มทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1118thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271052 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา มูลทาดี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1119thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271053 เด็กชายคมกฤต เกษอินทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1120thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271054 เด็กชายวิศวะ สอาดศรี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1121thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271055 เด็กหญิงศศิวิมล มาตรา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1122thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271056 เด็กชายศิรณัฏฐ์ เพ็ชรินทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1123thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271057 เด็กหญิงธัญชนก สุตะพันธ์ ป.6บ้านโพนเมือง
1124thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271058 เด็กหญิงนันทิดา สิงห์ทอง ป.6บ้านโพนเมือง
1125thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271059 เด็กหญิงปารมี เสียงเย็น ป.6มารีวิทยา
1126thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271060 เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำเหมา ป.6มารีวิทยา
1127thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271061 เด็กหญิงปุณยนุช กระดานพล ป.6มารีวิทยา
1128thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271062 เด็กชายภัทรพล เกษวิยะการ ป.6มารีวิทยา
1129thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271063 เด็กชายอนุพันธ์ วงศ์ภักดี ป.6มารีวิทยา
1130thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271064 เด็กหญิงวันดี ปล้องอ้วน ป.6บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1131thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271065 เด็กหญิงแจกัน จันทนารี ป.6บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1132thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271066 เด็กหญิงหทัยชนก ศรีโวหะ ป.6บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1133thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271067 เด็กหญิงปพิชญ์ชญาพร บุญพบ ป.4อนุบาลน้ำเพชร
1134thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271068 เด็กชายจิรภัทร ภูมิชัย ป.5บ้านท่าคอยนาง
1135thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271069 เด็กหญิงปภาดา ไนยะกูล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1136thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271070 เด็กหญิงบุญญาพร บุญเหลือ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1137thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271071 เด็กหญิงบุญญาภา ศรีสวัสดิ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1138thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271072 เด็กหญิงณดา นกหงษ์ ป.5อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1139thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271073 เด็กหญิงพิชญธิดา บุญฉวี ป.5อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1140thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271074 เด็กชายทักษ์ดนัย จันทร์แสง ป.5อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1141thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271075 เด็กหญิงณัฏทิชา แสวานี ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1142thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271076 เด็กหญิงณัฐศิกุล ไชยดะรุณ ป.5อนุบาลวัดพระโต2
1143thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271077 เด็กชายภาณุพล กุคำใส ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1144thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271078 เด็กชายพศิน โพธิสาร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1145thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271079 เด็กชายเจตณรงค์ ลาลุน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1146thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271080 เด็กหญิงจิรัชยา ธรรมคุณ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1147thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371081 เด็กชายจิระศักดิ์ ดวงศรี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1148thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371082 เด็กหญิงศรีรักษ์ นาจำปา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1149thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371083 เด็กหญิงอารดา โนนใหญ่ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1150thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371084 เด็กหญิงภัทรวดี ร่วมทวี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1151thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371085 เด็กชายโรจนศักดิ์ คำล้นธนิสร์กุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1152thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371086 เด็กหญิงนรัฐฐา เชิดชูสุวรรณ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1153thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371087 เด็กชายกิตติทัศน์ พรมโพธิน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1154thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371088 เด็กชายนันฐาฐ์ บุญบุตร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1155thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371089 เด็กชายวศัลย์ติชัย ลันดา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1156thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371090 เด็กหญิงกัญญาภัค แก้วอุดร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1157thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371091 เด็กชายสิทธิกร บุญโสม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1158thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371092 เด็กหญิงพิชชาภา แก้วอุดร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1159thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371093 เด็กชายเกริกฤทธิ์ พันวิไล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1160thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371094 เด็กชายธนดล มครนันท์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1161thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371095 เด็กชายธนดล นันทวงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1162thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371096 เด็กหญิงปรีชญา กองวัสสกุลณี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1163thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371097 เด็กหญิงสุทธิกานต์ ตาทอง ป.5บ้านขี้นาค
1164thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371098 เด็กหญิงชนิตาภา ปะศรีหาคลัง ป.5บ้านขี้นาค
1165thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371099 เด็กหญิงพิมพ์รัตน์ สิงห์ชุมชัย ป.5บ้านขี้นาค
1166thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371100 เด็กหญิงธนัญพรรธน์ ดัดผดุง ป.5บ้านขี้นาค
1167thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371101 เด็กหญิงฉัตรสุดา พงษ์ธนู ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1168thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371102 เด็กหญิงธนิสร บุญสุข ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1169thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371103 เด็กหญิงวรกมล ภูชื่นแสง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1170thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371104 เด็กชายทัศกร สุขกมล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1171thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371105 เด็กชายภูวิศ ปัญญาทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1172thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371106 เด็กหญิงกุลปรียา ทาโสม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1173thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371107 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ธรรมสา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1174thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371108 เด็กหญิงกานต์พิชชา นามวงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1175thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371109 เด็กหญิงชาคริยา มณีนิล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1176thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371110 เด็กชายปกรณ์ เจียรพสุอนันต์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1177thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371111 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ โสตทิพย์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1178thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371112 เด็กชายชยพล ภู่นวล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1179thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371113 เด็กชายปุญญพัฒน์ เข็มทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1180thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371114 เด็กหญิงเมธาวี ทองคำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1181thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371115 เด็กชายกรวิชญ์ ศรีทานี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1182thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371116 เด็กชายปฏิรักษ์ ศุภนาม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1183thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371117 เด็กหญิงมินท์ฐิตา สินอมรอนันต์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1184thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371118 เด็กชายธนพล โสภาภูมิ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1185thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371119 เด็กหญิงพิชญาภา พรหรมจันทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1186thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371120 เด็กชายภูริพัฒน์ วงษ์ศรีมี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1187thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71121 เด็กหญิงนารา ธนพิพัฒน์พงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1188thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71122 เด็กหญิงประทุมมา รักชาติ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1189thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71123 เด็กชายณัฐพัชร์ คุณสวรรค์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1190thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71124 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา โพธิ์เบี้ยว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1191thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71125 เด็กชายศุภกร เกษตรภิบาล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1192thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71126 เด็กชายเมธาวิน บุญปัญญา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1193thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71127 เด็กชายบัณทัต กานกายันต์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1194thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71128 เด็กหญิงอภิสรา ตรีไตรสิทธิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1195thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71129 เด็กหญิงวีรยา สุขสำราญ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1196thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71130 เด็กชายพิสิฐพงศ์ วงศ์ใหญ่ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1197thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71131 เด็กหญิงปาณิสรา สำเภา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1198thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71132 เด็กชายสุวภัทร ใจเมือง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1199thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71133 เด็กหญิงนารีรัตน์ หาญพรหมมา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1200thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71134 เด็กชายนพศิลป์ ผลบุญ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1201thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71135 เด็กชายวรปราญชญา หล้าสงค์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1202thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71136 เด็กหญิงดารินทร์ ดวนสูง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1203thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71137 เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีพล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1204thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71138 เด็กชายปารมี ปุณณาจุติกา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1205thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71139 เด็กหญิงสุชาวลัญช์ เรืองฐิติรักษ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1206thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71140 เด็กหญิงปพิชญา ทองสังข์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1207thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71141 เด็กหญิงปวริสา สาดา ป.5เทศบาล1(วัดเจียงอี)
1208thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71142 เด็กหญิงลภัสรดา บุระกรณ์ ป.5เทศบาล1(วัดเจียงอี)
1209thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71143 เด็กหญิงสุวรรณษา ศรีโยง ป.5เทศบาล1(วัดเจียงอี)
1210thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71144 เด็หญิงศรุดาไชยพัฒน์ ป.5เทศบาล1(วัดเจียงอี)
1211thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71145 เด็กชายเจตรินทร์ บุรกรณ์ ป.4บ้านดอนกลาง
1212thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71146 เด็กหญิงทิพย์กัญญา อำคา ป.4บ้านดอนกลาง
1213thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71147 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เนาวบุตร ป.5บ้านดอนกลาง
1214thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71148 เด็กหญิงมนัสนันท์ ภิปราย ป.5บ้านดอนกลาง
1215thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71149 เด็กหญิงศิริพร ศรีรมย์ ป.5บ้านดอนกลาง
1216thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71150 เด็กชายพิชญางกูร บุญต่อ ป.5บ้านดอนกลาง
1217thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71151 เด็กชายวิศวชิต เจตินัย ป.6อนุบาลสรีสะเกษ
1218thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71152 เด็กหญิงณัฐธยาน์ บุญพร ป.6อนุบาลสรีสะเกษ
1219thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71153 เด็กหญิงหทัยกานจน์ แผ่นศิลา ป.6อนุบาลสรีสะเกษ
1220thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71154 เด็กหญิงณัฐวรรณ สุภเลิศ ป.6อนุบาลสรีสะเกษ
1221thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71155 เด็กหญิงภคมน ทองสาย ป.4อนุบาลสรีสะเกษ
1222thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71156 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ บุญเชิด ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1223thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71157 เด็กชายกษม ประทุมเทศ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1224thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71158 เด็กหญิงปทิตตา พวงแก้ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1225thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71159 เด็กหญิงพุธิตา ทองนิมิตร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1226thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 4 71160 เด็กหญิงสิริยากรณ์ ชัยรัตน์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1227thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571161 เด็กหญิงวรดา ขุมมิน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1228thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571162 เด็กหญิงชนกนันท์ กาวัน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1229thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571163 เด็กหญิงสิรินันท์ โอษะคลัง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1230thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571164 เด็กหญิงปวริศา อาวศรี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1231thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571165 เด็กหญิงพีรดา จิบทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1232thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571166 เด็กชายกฤษฎาพงษ์ บานไม่รู้โรย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1233thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571167 เด็กหญิงวรัญญา ถุนกระโทก ป.6บ้านโพนเมือง
1234thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571168 เด็กชายณัฐกิตติ์ ศรีวงศ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1235thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571169 เด็กชายปัญณ์ คงยืน ป.4เทศบาลท่าตูม
1236thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571170 เด็กหญิงอธิชนันท์ ศรีโพนทอง ป.4เทศบาลท่าตูม
1237thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571171 เด็กหญิงศิรภัสสร วงทรัพย์ ป.5เทศบาลท่าตูม
1238thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571172 เด็กหญิงศศินัดดา สุนีพัฒน์ ป.6อนุบาลกันทรารมย์
1239thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571173 เด็กชายกิตธิพัฒน์ พรหมบุตร ป.4เทศบาลท่าตูม
1240thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571174 เด็กหญิงกัญธิมา พรหมบุตร ป.4เทศบาลท่าตูม
1241thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571175 เด็กหญิงกาญจน์ธิดา พรหมบุตร ป.4เทศบาลท่าตูม
1242thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571176 เด็กชายชิตพล ประมวล ป.4ดอนหลี่
1243thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571177 เด็กชายณัฐวุติ จันทอง ป.6ดอนหลี่
1244thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571178 เด็กหญิงจิรัชยา ปานเลิศ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1245thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571179 เด็กหญิงณัฐณิชา จันทะนนตรี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1246thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571180 เด็กชายพีรวัส สอนสี ป.4เทศบาล1วัดเจียงอี
1247thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571181 เด็กหญิงชัญญานุช รองสุพรรณ ป.5มารีวิทยา
1248thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571182 เด็กหญิงพัทรพร ต๋องเรียน ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1249thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571183 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ อินทร์ขาว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1250thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571184 เด็กชายสกลวัฒน์ เรืองศรี ป.6อนุบาลวัดพระโต
1251thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571185 เด็กหญิงสุธิมา สกุลซ้ง ป.6บ้านแขว
1252thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571186 เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญขาว ป.6บ้านแขว
1253thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571187 เด็กชายศุภวิชญ์ บุญขาว ป.5บ้านแขว
1254thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571188 เด็กหญิงวิชุดา แสนสง่า ป.5บ้านแขว
1255thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571189 เด็กหญิงธนพร เจนสำโรง ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1256thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571190 เด็กหญิงมนัสนันท์ ณนาวีสำเภาทอง ป.6อนุบาลศีรขรภูมิ
1257thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571191 เด็กหญิงปภัสรา ศรียงยศ ป.6อนุบาลศรีาะเกษ
1258thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571192 เด็กชายชินธันย์ แสงแก้ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1259thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571193 เด็กหญิงภัทรนันท์ ในทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1260thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571194 เด็กหญิงพรรณรมณ ชำนิกุล ป.6อนุบาลนครศึกษา
1261thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571195 เด็กหญิงธนพร เกษร ป.4คำเกิ่งหนองจิก
1262thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571196 เด็กหญิงสุนิสา เกษร ป.4คำเกิ่งหนองจิก
1263thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571197 เด็กหญิงสุพิชญา สีทาหลอด ป.4คำเกิ่งหนองจิก
1264thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571198 เด็กหญิงปิยะพร สุทธาบุญ ป.6มารีวิทยา ศรีสะเกษ
1265thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571199 เด็กหญิงพรไพลิน ชิดมณี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1266thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571200 เด็กหญิงรัตติกาล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1267thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671201 เด็กชายพิชิตชัย วิมลสุข ป.5มารีวิทยา
1268thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671202 เด็กหญิงเพชรรัช แสงทับทิม ป.6มารีวิทยา
1269thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671203 เด็กหญิงชนาภา ทวีลาภ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1270thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671204 เด็กชายปิติ จตุพรพงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1271thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671205 เด็กหญิงรัตนมณี วงค์สีลา ป.6มารีวิทยา
1272thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671206 เด็กชายณัฐวัฒน์ กันแม้น ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1273thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671207 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ดาวเรือง ป.4ส้มป่อยวิทยาเสริม
1274thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671208 เด็กหญิงณิศามณี มุงคุณคำซาว ป.4บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)
1275thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671209 เด็กหญิงพีรดา บุญทัน ป.5บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)
1276thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671210 เด็กหญิงอนงพร แย้มยิ้ม ป.5บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)
1277thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671211 เด็กหญิงกิตติญา จันทร์โสภา ป.6บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)
1278thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671212 เด็กหญิงอริสา จันทร์เติบ ป.6บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)
1279thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671213 เด็กหญิงอมรรัตน์ วิเศษชาติ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1280thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671214 เด็กชายพิทักษ์ สีเเป้น ป.6บ้านกู่
1281thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671215 เด็กชายวรเมธ จันสมุทร ป.4บ้านศาลา
1282thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671216 เด็กหญิงพรสุดา อโนพันธ์ ป.5บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
1283thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671217 เด็กหญิงณัตินี โนนสูง ป.5บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
1284thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671218 เด็กหญิงรมย์ชลี หงษ์สุนทร ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
1285thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671219 เด็กหญิงธัญพร ประทุมวัน ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
1286thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671220 เด็กหญิงอารียา ภาสตโรจน์ ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
1287thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671221 เด็กหญิงพรทิพา จงราช ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
1288thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671222 เด็กหญิงธัญชนก ทองเปรม ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
1289thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671223 เด็กหญิงอภิญญา แก่นจันทร์ ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
1290thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671224 เด็กหญิงชนากานต์ รักษาวงค์ ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
1291thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671225 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ โพธิวัฒน์ ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
1292thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671226 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ไขแสง ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
1293thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671227 เด็กชายธีรภัทร พวงสวัสดิ์ ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
1294thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671228 เด็กหญิงณัฐกานต์ ประครองใจ ป.5บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
1295thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671229 เด็กหญิงพิมชญา บุตรเสมียน ป.4บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
1296thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671230 เด็กหญิงฐิติวรดา สมทิพย์ ป.4บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
1297thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671231 เด็กหญิงหนึ่งธิดา พรมบัวภา ป.4บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
1298thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671232 เด็กชายโชคชัย สาวคูณ ป.4บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
1299thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671233 เด็กหญิงกานต์ชนก เบ้าสมบูรณ์ ป.4บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
1300thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671234 เด็กหญิงพิไลวรรณ เกษแก้ว ป.6บ้านขมิ้น
1301thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671235 เด็กหญิงปวริศา พะวงษ์แสง ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1302thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671236 เด็กหญิงปวริศา พะวงษ์แสง ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1303thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671237 เด็กชายคณิศร จันทรา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1304thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671238 เด็กหญิงพลอยนภัส โพธิวัฒน์ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1305thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671239 เด็กหญิงจันทรัชนันท์ เมืองจันทร์ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1306thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671240 เด็กหญิงชาลิสา นวลงาม ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1307thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771241 เด็กหญิงพัชรพร แก้วแสน ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1308thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771242 เด็กหญิงณัฐกุลพร พานทอง ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1309thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771243 เด็กหญิงชนิสรา ศรีริเรือง ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1310thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771244 เด็กหญิงวิภากานต์ สมใจ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1311thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771245 เด็กหญิงปพิชญา โนนสูง ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1312thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771246 เด็กชายพีรันธร เจ เร มี เถาหอม ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1313thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771247 เด็กชายเกื้อชาติ บุญประดิษฐ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1314thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771248 เด็กชายกรวิชญ์ วิศิษฏ์สกุลพงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1315thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771249 เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีพล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1316thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771250 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พิมพัก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1317thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771251 เด็กชายกษิดิศ พิมพัก ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1318thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771252 เด็กชายชัยกฤตย์ คำตา ป.6บ้านโพนค้อ
1319thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771253 เด็กหญิงกัญชพร หัวดอน ป.6บ้านโพนค้อ
1320thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771254 เด็กหญิงจิรัชยา บุระกรณ์ ป.6บ้านโพนค้อ
1321thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771255 เด็กหญิงธีรดา มีผล ป.6บ้านโพนค้อ
1322thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771256 เด็กหญิงนิศารัตน์ มีสะอาด ป.6บ้านโพนค้อ
1323thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771257 เด็กหญิงพัชรมณ รอดสืบชาติ ป.6บ้านโพนค้อ
1324thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771258 เด็กหญิงทรัพย์มณี สามูล ป.6บ้านโพนค้อ
1325thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771259 เด็กหญิงณชนก บุญดี ป.6บ้านโพนค้อ
1326thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771260 เด็กชายวัชรากร คำผล ป.6บ้านโพนค้อ
1327thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771261 เด็กหญิงภรณ์ธิวา บุญมา ป.6บ้านโพนค้อ
1328thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771262 เด็กชายจิรวัฒน์ ไชยสมคุณ ป.6บ้านโพนค้อ
1329thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 936278 เด็กหญิงกานต์ธีรา ประจักจิต ม.3สตรีสิริเกศ
1330thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937506 เด็กหญิงบุณยานุช บุญเจริญ ม.1สตรีสิริเกศ
1331thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 936604 เด็กหญิงวิสสุตา สาระทา ม.2สตรีสิริเกศ
1332thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 936023 เด็กชายณัฎฐชัย ดีเลิศ ม.2สตรีสิริเกศ
1333thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 936929 เด็กชายภูริณัฐ บุญค่ำ ม.2สตรีสิริเกศ
1334thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937510 เด็กหญิงรมิตา สมพงษ์ ม.1สตรีสิริเกศ
1335thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937481 เด็กชายชลธาร บัวจันทร์ ม.1สตรีสิริเกศ
1336thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937511 เด็กหญิงรัตนประภา มากพยับ ม.1สตรีสิริเกศ
1337thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 936012 นางสาวเบญญาภา พิมสมาน ม.3สตรีสิริเกศ
1338thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937507 เด็กหญิงปานชีวา โพธิ์พันธ์ ม.1สตรีสิริเกศ
1339thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 936943 เด็กหญิงเขมิกา สาละ ม.2สตรีสิริเกศ
1340thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937431 เด็กหญิงสุชานันท์ โทนสูงเนิน ม.1สตรีสิริเกศ
1341thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 936938 เด็กหญิงกรชนก จันทร์หอม ม.2สตรีสิริเกศ
1342thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937609 เด็กหญิงชลธิฌา คำภักดี ม.1สตรีสิริเกศ
1343thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937610 เด็กหญิงชวัลรัตน์ กาญจนปิยะ ม.1สตรีสิริเกศ
1344thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937613 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ เศษคง ม.1สตรีสิริเกศ
1345thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937621 เด็กหญิงโสภิดา บัวภา ม.1สตรีสิริเกศ
1346thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937614 เด็กหญิงปพิชญา วันล้วน ม.1สตรีสิริเกศ
1347thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937617 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นนท์ตา ม.1สตรีสิริเกศ
1348thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937611 เด็กหญิงธิชาวดี จำปากุล ม.1สตรีสิริเกศ
1349thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937600 เด็กชายธนกฤต หยองหว้า ม.1สตรีสิริเกศ
1350thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937619 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ยงสุวัฒน์นนท์ ม.1สตรีสิริเกศ
1351thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937616 เด็กหญิงพัฑรา สุระเสน ม.1สตรีสิริเกศ
1352thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937608 เด็กหญิงชโนทัย แก้วพวง ม.1สตรีสิริเกศ
1353thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 936955 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ อุ่นญาติ ม.1สตรีสิริเกศ
1354thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937299 เด็กหญิงเปมิกา สรงแก้ว ม.1สตรีสิริเกศ
1355thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 936767 เด็กหญิงธัญญทิพย์ งามแสง ม.2สตรีสิริเกศ
1356thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 936939 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สายเเสง ม.2สตรีสิริเกศ
1357thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 936954 เด็กหญิงธนัญชนก ซามาตย์ ม.2สตรีสิริเกศ
1358thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937505 เด็กหญิงนลินธร พันธ์คำ ม.1สตรีสิริเกศ
1359thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937519 เด็กหญิงอินทิรา สุนิพัฒน์ ม.1สตรีสิริเกศ
1360thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937501 เด็กหญิงณัฐวรรณ เป้งทอง ม.1สตรีสิริเกศ
1361thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937810 เด็กชายชยพล เทพวงศ์ ม.1สตรีสิริเกศ
1362thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937503 เด็กหญิงธัญพิชชา จันทะเสน ม.1สตรีสิริเกศ
1363thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937485 เด็กชายพรหมรัตน์ ศุภดล ม.1สตรีสิริเกศ
1364thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937483 เด็กชายธนโชติ พรหมมาศ ม.1สตรีสิริเกศ
1365thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937495 เด็กหญิงกิรณา แก้วศรชัย ม.1สตรีสิริเกศ
1366thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937520 เด็กหญิงเอมิกา ศรีลาชัย ม.1สตรีสิริเกศ
1367thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937453 เด็กหญิงญานิศา รัตนา ม.1สตรีสิริเกศ
1368thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 722 - 937469 เด็กหญิงวรินทร เกี่ยวคุ้มภัย ม.1สตรีสิริเกศ
1369thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037466 เด็กหญิงภาวิดา กาหลง ม.1สตรีสิริเกศ
1370thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037478 เด็กหญิงอิสริยอุกฤษฎ์ วิเศษเสาร์ ม.1สตรีสิริเกศ
1371thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037450 เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเพลิง ม.1สตรีสิริเกศ
1372thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037443 เด็กชายพีรพล ศิลา ม.1สตรีสิริเกศ
1373thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037446 เด็กชายอนุชา ดูแล ม.1สตรีสิริเกศ
1374thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037470 เด็กหญิงวริศรา สงวนแก้ว ม.1สตรีสิริเกศ
1375thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037473 เด็กหญิงศุภาวรรณ คำเอี่ยม ม.1สตรีสิริเกศ
1376thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037464 เด็กหญิงพิชชานันท์ พลลาภ ม.1สตรีสิริเกศ
1377thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037442 เด็กชายพชรดนัย ศรีเจริญตา ม.1สตรีสิริเกศ
1378thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1036695 เด็กหญิงศุภาศิณี อินธรรม ม.2สตรีสิริเกศ
1379thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037462 เด็กหญิงปาริชาติ คงรักกิจ ม.1สตรีสิริเกศ
1380thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037451 เด็กหญิงกัลยา รัตนโสภา ม.1สตรีสิริเกศ
1381thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037430 เด็กหญิงศิรประภา อินทพันธ์ ม.1สตรีสิริเกศ
1382thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037406 เด็กชายศิริชัยมนตรี ศรีสมาน ม.1สตรีสิริเกศ
1383thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037414 เด็กหญิงชลิตา ไชยสุนทร ม.1สตรีสิริเกศ
1384thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1036950 เด็กหญิงชิษณุชา อ่อนโส ม.2สตรีสิริเกศ
1385thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037369 เด็กหญิงเกษราภรณ์ เเสงกล้า ม.1สตรีสิริเกศ
1386thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037382 เด็กหญิงพิชญา กาละเมฆ ม.1สตรีสิริเกศ
1387thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037179 เด็กชายปิยะวัฒน์ พบลาภ ม.1สตรีสิริเกศ
1388thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037295 เด็กหญิงนนทิญา ชมเชย ม.1สตรีสิริเกศ
1389thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037604 เด็กชายสุรพศ อนุมาตย์ ม.1สตรีสิริเกศ
1390thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1036960 เด็กหญิงรักษิณา จงรักษ์ ม.2สตรีสิริเกศ
1391thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037599 เด็กชายกิตติธัช บุญเฉลียว ม.1สตรีสิริเกศ
1392thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1035997 เด็กหญิงกิตติยาวดี พวงพลอย ม.3สตรีสิริเกศ
1393thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037292 เด็กหญิงจารุวรรณ เรืองศรี ม.1สตรีสิริเกศ
1394thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1036615 เด็กชายจารุกิตติ์ วรโพด ม.2สตรีสิริเกศ
1395thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1036630 เด็กหญิงกัญญานัฐ บุญรอง ม.2สตรีสิริเกศ
1396thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1036652 เด็กหญิงสุปรียา กันภัย ม.2สตรีสิริเกศ
1397thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1036653 เด็กหญิงหทัยชนก อุทัย ม.2สตรีสิริเกศ
1398thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037302 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ประหา ม.1สตรีสิริเกศ
1399thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037298 เด็กหญิงปริญญา จันทร์โท ม.1สตรีสิริเกศ
1400thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037455 เด็กหญิงฑิตยา ยืนยง ม.1สตรีสิริเกศ
1401thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037452 เด็กหญิงจิณฎาพัส คำโสภา ม.1สตรีสิริเกศ
1402thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037444 เด็กหญิงรัตติกาล สมาน ม.1สตรีสิริเกศ
1403thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037441 เด็กชายปวริศ บัวพันธ์ ม.1สตรีสิริเกศ
1404thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037447 เด็กชายอัครวัฒน์ ประศักดิ์พงษ์ ม.1สตรีสิริเกศ
1405thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037281 เด็กชายภาคภูมิ รัตนิจันทร์ ม.1สตรีสิริเกศ
1406thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037293 เด็กหญิงชนินาถ ไชยเดือน ม.1สตรีสิริเกศ
1407thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037303 เด็กหญิงภัทราวดี รัตโน ม.1สตรีสิริเกศ
1408thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037304 เด็กหญิงภูริชญา สอาดดี ม.1สตรีสิริเกศ
1409thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137306 เด็กหญิงวีระพัฒน์ วงษ์คำตา ม.1สตรีสิริเกศ
1410thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137307 เด็กหญิงศดานันท์ เสาเวียง ม.1สตรีสิริเกศ
1411thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137429 เด็กหญิงศศิพา ธรรมพระเวช ม.1สตรีสิริเกศ
1412thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136959 เด็กหญิงเมษยา ทรงกลด ม.2สตรีสิริเกศ
1413thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136831 เด็กชายกันธชาติ จันดาพืช ม.2สตรีสิริเกศ
1414thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136765 เด็กหญิงณัฏฐา อรุณโรจน์ ม.2สตรีสิริเกศ
1415thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136078 เด็กหญิงกมลพร ชิณะแขว ม.3สตรีสิริเกศ
1416thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137334 เด็กหญิงธนัญชนก ดีเสมอ ม.1สตรีสิริเกศ
1417thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137335 เด็กหญิงธยาณี คำโต ม.1สตรีสิริเกศ
1418thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137332 เด็กหญิงณัฐชยา กาหลง ม.1สตรีสิริเกศ
1419thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137352 เด็กหญิงอภิญญา บัวจันทร์ ม.1สตรีสิริเกศ
1420thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137350 เด็กหญิงวริศรา สีประหลาด ม.1สตรีสิริเกศ
1421thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137339 เด็กหญิงนิชาภัทร ศรีชมภู ม.1สตรีสิริเกศ
1422thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137344 เด็กหญิงพัชราภรณ์ พิมสอน ม.1สตรีสิริเกศ
1423thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137416 เด็กหญิงณฐภัทร ศิริเมล์ ม.1สตรีสิริเกศ
1424thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137400 เด็กชายปรัชญา นิ่มอนงค์ ม.1สตรีสิริเกศ
1425thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137316 เด็กชายฑีธายุ คำภิรมย์ ม.1สตรีสิริเกศ
1426thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137333 เด็กหญิงทัตชญา ดีพลงาม ม.1สตรีสิริเกศ
1427thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136280 เด็กหญิงชใบพัชร พะประโคน ม.3สตรีสิริเกศ
1428thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137314 เด็กชายจิรายุทธ กันตนะ ม.1สตรีสิริเกศ
1429thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137330 เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุพเต ม.1สตรีสิริเกศ
1430thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137349 เด็กหญิงวรกานต์ ไชยสิทธิ์ ม.1สตรีสิริเกศ
1431thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137329 เด็กหญิงกาญจนา ขาวสะอาด ม.1สตรีสิริเกศ
1432thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137428 เด็กหญิงยมลภัทร ไกรรักษ์ ม.1สตรีสิริเกศ
1433thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136619 เด็กชายนภทีป์ ยกพล ม.2สตรีสิริเกศ
1434thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136634 เด็กหญิงจิดาภา ศุภเลิศ ม.2สตรีสิริเกศ
1435thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136639 เด็กหญิงธีราพร ไชยพิมพ์ ม.2สตรีสิริเกศ
1436thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136647 เด็กหญิงมาลินา คำมานพ ม.2สตรีสิริเกศ
1437thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1135950 เด็กชายพิตตินันท์ ดาวสุข ม.3สตรีสิริเกศ
1438thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1135966 เด็กหญิงปรียาภรณ์ มณีวงษ์ ม.3สตรีสิริเกศ
1439thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1135977 เด็กหญิงสาริศา เข็มละทอง ม.3สตรีสิริเกศ
1440thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136073 นายฤทธิชัย นวลใส ม.3สตรีสิริเกศ
1441thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137347 เด็กหญิงเมธิตา สาระมู ม.1สตรีสิริเกศ
1442thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136568 เด็กชายกฤษณะพล สายลุน ม.2สตรีสิริเกศ
1443thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1135855 นายธนกฤต ฉัตรอมรวุฒิ ม.3สตรีสิริเกศ
1444thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137605 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ วงศ์เจริญ ม.1สตรีสิริเกศ
1445thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137815 เด็กชายสรศักดิ์ สะโสดา ม.1สตรีสิริเกศ
1446thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1135962 นางสาวนภัสวรรณ ผมพันธ์ ม.3สตรีสิริเกศ
1447thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136962 เด็กหญิงสรัลรัตน์ ฝากทอง ม.2สตรีสิริเกศ
1448thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136570 เด็กชายณภัทร อุ่นเรือน ม.2สตรีสิริเกศ
1449thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236481 เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ธุสาวัน ม.2สตรีสิริเกศ
1450thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236463 เด็กชายธนภัทร กองแก้ว ม.2สตรีสิริเกศ
1451thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236861 เด็กหญิงปรียาพร โสภาพันธ์ ม.2สตรีสิริเกศ
1452thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236864 เด็กหญิงมาฆวดี อำนวย ม.2สตรีสิริเกศ
1453thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236851 เด็กหญิงกิตติมา สีสลับ ม.2สตรีสิริเกศ
1454thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236470 เด็กหญิงกฤตภรณ์ ภูมิลำเนา ม.2สตรีสิริเกศ
1455thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236116 เด็กชายอรรถพล คำแสงดี ม.3สตรีสิริเกศ
1456thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236480 เด็กหญิงภิญญดา นิลจันทร์ ม.2สตรีสิริเกศ
1457thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1225356 นางสาวดุสิตา ดาวเรือง ม.3สตรีสิริเกศ
1458thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236695 เด็กหญิงศุภาศิณี อินธรรม ม.2สตรีสิริเกศ
1459thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236686 เด็กหญิงปิยดา มิสโรจน์ ม.2สตรีสิริเกศ
1460thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236694 เด็กหญิงยลรดา พันธ์ดี ม.2สตรีสิริเกศ
1461thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236655 เด็กชายเจตมงคล ดุจดา ม.2สตรีสิริเกศ
1462thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236691 เด็กหญิงพิมลพรรณ ปกป้อง ม.2สตรีสิริเกศ
1463thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236491 เด็กหญิงอินทิรา สืบบุตร ม.2สตรีสิริเกศ
1464thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1237227 เด็กหญิงภคพร เพ็งเภา ม.1สตรีสิริเกศ
1465thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236863 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พลขันธ์ ม.2สตรีสิริเกศ
1466thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236677 เด็กหญิงณัฏณิชา สุริโย ม.2สตรีสิริเกศ
1467thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236688 เด็กหญิงพัทธมน แก้วจินดา ม.2สตรีสิริเกศ
1468thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236117 เด็กหญิงณัตชากีรติป์ แก้ววิลัย ม.3สตรีสิริเกศ
1469thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236124 เด็กหญิงพรลภัส ดวงนิล ม.3สตรีสิริเกศ
1470thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236126 เด็กหญิงวรรณพร บุญโสม ม.3สตรีสิริเกศ
1471thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236130 เด็กหญิงเพ็ญนภา พวงสุวรรณ์ ม.3สตรีสิริเกศ
1472thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236131 เด็กหญิงจุฑามณี พิกุล ม.3สตรีสิริเกศ
1473thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236135 เด็กหญิงนิรากร มูลเมืองแสน ม.3สตรีสิริเกศ
1474thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236138 เด็กหญิงขวัญฤทัย ศรีภา ม.3สตรีสิริเกศ
1475thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236140 เด็กหญิงจุฑามาศ สีหะวงษ์ ม.3สตรีสิริเกศ
1476thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1237395 เด็กชายเขมินทร์ คำโพธิ์ ม.1สตรีสิริเกศ
1477thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236665 เด็กชายรพีภัทร จันทรังษี ม.2สตรีสิริเกศ
1478thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236692 เด็กหญิงภัสนากร ศรีบุญเรือง ม.2สตรีสิริเกศ
1479thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1237223 เด็กหญิงธัญญรัตน์ มหาลีวีรัศที ม.1สตรีสิริเกศ
1480thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236651 เด็กหญิงสิริยุพา อำนวย ม.2สตรีสิริเกศ
1481thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1237458 เด็กหญิงณัฐนิชา สุวรรณ์ไชยรบ ม.1สตรีสิริเกศ
1482thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1237468 เด็กหญิงรัสรินทร์ วิศาลศิริเจริญ ม.1สตรีสิริเกศ
1483thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1237499 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ จันทร์สอาด ม.1สตรีสิริเกศ
1484thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1237220 เด็กหญิงณัฐรดา เปรี่ยมรัตนชัย ม.1สตรีสิริเกศ
1485thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1237222 เด็กหญิงธนพร ศรีหล้า ม.1สตรีสิริเกศ
1486thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1237467 เด็กหญิงมณทิชา ปัชฌาบุตร ม.1สตรีสิริเกศ
1487thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1334717 นางสาวนภสิริ เสนาภูดิทกุล ม.5สตรีสิริเกศ
1488thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1335108 นางสาวกฤติมา เถกิงสุข ม.4สตรีสิริเกศ
1489thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1335126 นางสาวพัฒน์นรี กันแม้น ม.4สตรีสิริเกศ
1490thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1335407 นางสาวสุชานันท์ บัวสด ม.4สตรีสิริเกศ
1491thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1335093 นายกิตติศักดิ์ จำปาเรือง ม.4สตรีสิริเกศ
1492thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1335067 นางสาวจิตติภัทรา ช่างทำ ม.4สตรีสิริเกศ
1493thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1335092 นางสาวอิสริยาภรณ์ นนทะวงษ์ ม.4สตรีสิริเกศ
1494thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1335107 นางสาวกมลชนก ขันชะลี ม.4สตรีสิริเกศ
1495thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1335123 นางสาวปัทมพร ยะโส ม.4สตรีสิริเกศ
1496thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1335135 นางสาวสุธาสินี ประชาราษฎร์ ม.4สตรีสิริเกศ
1497thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1335389 นางสาวชฎาพร ผันอักษร ม.4สตรีสิริเกศ
1498thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1334377 นางสาวนภนภางค์ การะเกษ ม.5สตรีสิริเกศ
1499thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1334670 นางสาวธัญญาภรณ์ อาชีวปาริสุทธิ ม.5สตรีสิริเกศ
1500thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1334690 นางสาวอรกานต์ พันธ์ขาว ม.5สตรีสิริเกศ
1501thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1334686 นางสาววราภรณ์ สุดาจันทร์ ม.5สตรีสิริเกศ
1502thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1336984 นางสาวกัญญารัตน์ สุกกะตะ ม.5สตรีสิริเกศ
1503thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1334679 นางสาวปริฉัตร จันทะศิลา ม.5สตรีสิริเกศ
1504thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1335481 นางสาวรัศศิลักษณ์ น้อยพรหม ม.4สตรีสิริเกศ
1505thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1335480 นางสาวมนต์นภา วงค์นคร ม.4สตรีสิริเกศ
1506thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1335468 นางสาวณธร ภัทรทิวานนท์ ม.4สตรีสิริเกศ
1507thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1335475 นางสาวนิพาดา สันธนาคร ม.4สตรีสิริเกศ
1508thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1335474 นางสาวธนัชพร สุขประเสริฐ ม.4สตรีสิริเกศ
1509thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1335401 นางสาวมณฑิตา แสงสกุล ม.4สตรีสิริเกศ
1510thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1335078 นางสาวทักษอร สมใจ ม.4สตรีสิริเกศ
1511thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1337675 นายเทวาฤทธิ์ วงษ์ปลั่ง ม.4สตรีสิริเกศ
1512thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1337676 นายธนภัทร สมพร ม.4สตรีสิริเกศ
1513thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1335473 นางสาวธนพร เสวะนา ม.4สตรีสิริเกศ
1514thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1337766 นางสาวน้ำทิพย์ นิยม ม.4สตรีสิริเกศ
1515thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1337257 นางสาวมลฤดี เรืองสัตย์ ม.4สตรีสิริเกศ
1516thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1335476 นางสาวปณิฏฐา พงษ์พีระ ม.4สตรีสิริเกศ
1517thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1333596 นางสาววิปัสนา เทพขันธ์ ม.6สตรีสิริเกศ
1518thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1333999 นางสาวเนตรอัปสร บัวรอด ม.6สตรีสิริเกศ
1519thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1333071 นายสมเกียรติ วรรณะ ม.6สตรีสิริเกศ
1520thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1336971 นางสาวศศิภา ประเสริฐสังข์ ม.5สตรีสิริเกศ
1521thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1334558 นางสาวศศินันท์ วงศ์ประเทศ ม.5สตรีสิริเกศ
1522thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1334645 นางสาวสุนิสา จิตโชติ ม.5สตรีสิริเกศ
1523thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1336976 นางสาวณัฐธิชา มิ่งมิตรวัน ม.5สตรีสิริเกศ
1524thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1334456 นางสาวจันทิมา แสงอรุณ ม.5สตรีสิริเกศ
1525thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1334563 นางสาวอรปรียา ปัญญาคม ม.5สตรีสิริเกศ
1526thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 726-1334557 นางสาววีรวดี จงราช ม.5สตรีสิริเกศ
1527thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1435086 นางสาวพิชยดา เขียวแพร ม.4สตรีสิริเกศ
1528thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1434576 นายรัชพล คะตะวงค์ ม.5สตรีสิริเกศ
1529thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1437128 นางสาวปิยพร คุ้มกระโทก ม.5สตรีสิริเกศ
1530thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1437147 นางสาวชยาภา อารยะสิทธิ์ ม.5สตรีสิริเกศ
1531thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1437760 นายวรเมธ ดาวสุข ม.4สตรีสิริเกศ
1532thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1437650 นางสาวพิมภิกา ไกรศรีทุม ม.4สตรีสิริเกศ
1533thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1437236 นางสาวจันทร์ธิพรรณ แสงนิล ม.4สตรีสิริเกศ
1534thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1435269 นางสาวสุภาวดี จันทร์พราว ม.4สตรีสิริเกศ
1535thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1435226 นางสาวศุกลภัทร จันทาทิพย์ ม.4สตรีสิริเกศ
1536thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1436532 นางสาวสิรินทร์ธร บุรมณ์ ม.5สตรีสิริเกศ
1537thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1436530 นางสาววธิดา เพิ่มผล ม.5สตรีสิริเกศ
1538thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1434541 นางสาวชวัลรัตน์ ศรีนนท์ ม.5สตรีสิริเกศ
1539thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1434373 นางสาวชิชญา จังอินทร์ ม.5สตรีสิริเกศ
1540thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1434562 นางสาวอรจิรา ตามบุญ ม.5สตรีสิริเกศ
1541thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1436534 นางสาวสุรัสวดี สมพงษ์ ม.5สตรีสิริเกศ
1542thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1435082 นางสาวปรียานันต์ สายวงศ์ ม.4สตรีสิริเกศ
1543thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1435518 นางสาววิรัลพัชร วิเศษสังข์ ม.4สตรีสิริเกศ
1544thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1436391 นางสาวปวริศร สิงวงษา ม.6สตรีสิริเกศ
1545thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1435483 นางสาววรัสสิยา เทพาอภิรักษ์ ม.4สตรีสิริเกศ
1546thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1434548 นางสาวนิติกมล รอดช้าง ม.5สตรีสิริเกศ
1547thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1434589 นางสาวณัฐธิดา แสงกล้า ม.5สตรีสิริเกศ
1548thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1433970 นางสาวบุญสิตา บุญเหลือ ม.5สตรีสิริเกศ
1549thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1435178 นางสาวลักษิกา อูปทอง ม.4สตรีสิริเกศ
1550thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1434427 นางสาวเมยาวีร์ รินทร ม.5สตรีสิริเกศ
1551thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1435161 นางสาวกัญญานัฐ ไชยดะรุณ ม.4สตรีสิริเกศ
1552thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1434429 นางสาววรรณวิษา บุตรวงค์ ม.5สตรีสิริเกศ
1553thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1435094 นายเกียรติศักดิ์ ทองแพรว ม.4สตรีสิริเกศ
1554thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1435442 นางสาวพิมพรตา แก้วมา ม.4สตรีสิริเกศ
1555thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1435441 นางสาวพิชญธิดา ทองแพง ม.4สตรีสิริเกศ
1556thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1435302 นางสาวปารวีร์ มณฑาทิพย์ ม.4สตรีสิริเกศ
1557thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1435295 นางสาวจีรนันท์ ชาญชิตร ม.4สตรีสิริเกศ
1558thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1435434 นางสาวณัฐธิดา สีหะวงค์ ม.4สตรีสิริเกศ
1559thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1435450 นางสาวสุธิตา เพ็ชรโยยิ่ง ม.4สตรีสิริเกศ
1560thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1435443 นางสาวรติยา แสงสกุล ม.4สตรีสิริเกศ
1561thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1435311 นางสาววรินทญา สาดา ม.4สตรีสิริเกศ
1562thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1434534 นายสรศักดิ์ บัวจันทร์ ม.5สตรีสิริเกศ
1563thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1436539 นางสาวฐานิต สุตาพันธ์ ม.5สตรีสิริเกศ
1564thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1434497 นางสาวกรวรรณ ศรีสุข ม.5สตรีสิริเกศ
1565thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1433689 นางสาวอลิศรา นิรพันธ์ ม.6สตรีสิริเกศ
1566thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-1435144 นายเดชโสธร สุนันท์ ม.4สตรีสิริเกศ
1567thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1534409 นายสุทธิคม บัวสอนเจริญเลิศ ม.5สตรีสิริเกศ
1568thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1534492 นายภูดิส พลเหมือน ม.5สตรีสิริเกศ
1569thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1534466 นางสาวปพิชญานันท์ ช่วงชัย ม.5สตรีสิริเกศ
1570thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1534627 นางสาวโชติมณี มะโนรัตน์ ม.5สตรีสิริเกศ
1571thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1534556 นางสาววริศรา กุลสุข ม.5สตรีสิริเกศ
1572thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1534546 นางสาวธิติมา โกกะพันธ์ ม.5สตรีสิริเกศ
1573thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1537266 นางสาวปาลิตา พิเชฐโสภณ ม.4สตรีสิริเกศ
1574thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1537263 นางสาวณปภัช ห่อทรัพย์ ม.4สตรีสิริเกศ
1575thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1535505 นางสาวชุติจิราพัชรกาญจน์ กำจร ม.4สตรีสิริเกศ
1576thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1537262 นายธนกฤต สติมั่น ม.4สตรีสิริเกศ
1577thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1534406 นายวัฒนา จันทาทิพย์ ม.5สตรีสิริเกศ
1578thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1535409 นายคุณานนต์ คำเหลือ ม.4สตรีสิริเกศ
1579thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1535471 นางสาวดวงกมล ทิพย์สมบัติ ม.4สตรีสิริเกศ
1580thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1535512 นางสาวพีรดา ธุระพันธ์ ม.4สตรีสิริเกศ
1581thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1535484 นางสาววรางคณา ศุภกรพาณิชย์ ม.4สตรีสิริเกศ
1582thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1534723 นางสาวปุญญิศา สุเมธิวิทย์ ม.5สตรีสิริเกศ
1583thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1535394 นางสาวปรียานุช บุญภา ม.4สตรีสิริเกศ
1584thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1537663 นางสาวปัทมาพร บุตรมาลา ม.4สตรีสิริเกศ
1585thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1537664 นางสาวพรธิตา บำรุง ม.4สตรีสิริเกศ
1586thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1534495 นายศิวกร กาทอง ม.5สตรีสิริเกศ
1587thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1534472 นางสาวภัทรวดี ไกรรักษ์ ม.5สตรีสิริเกศ
1588thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1536987 นางสาวณัฐธิดา เพ็งแจ่ม ม.5สตรีสิริเกศ
1589thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1534709 นางสาวกรพัชรา พรหมพิลา ม.5สตรีสิริเกศ
1590thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1534719 นางสาวประภาสิริ สุขศรี ม.5สตรีสิริเกศ
1591thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1535462 นางสาวกัญญภัทร บุญธรรม ม.4สตรีสิริเกศ
1592thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1534675 นางสาวนันทิยา หนองม่วง ม.5สตรีสิริเกศ
1593thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1536537 นายศักรินทร์ ผิวงาม ม.5สตรีสิริเกศ
1594thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1534505 นางสาวชาลิสา ลักษวุธ ม.5สตรีสิริเกศ
1595thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1536550 นายสุรนันท์ แว่นแก้ว ม.5สตรีสิริเกศ
1596thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1535076 นางสาวดาวพระศุกร์ แสกระโทก ม.4สตรีสิริเกศ
1597thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1537144 นายอิสระ กันหา ม.5สตรีสิริเกศ
1598thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1534508 นางสาวดลยา พวงจำปา ม.5สตรีสิริเกศ
1599thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728-1535402 นางสาวลฎาภา โสพิม ม.4สตรีสิริเกศ
1600china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181001 เด็กหญิงชรัณรัตน์ กสิโสภา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1601china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181002 เด็กหญิงทิพกัญญา ไฮกัญญา ป.6มารีวิทยา
1602china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181003 เด็กหญิงสุธาทิพย์ สะโสภา ป.6มารีวิทยา
1603china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181004 เด็กหญิงสุชาดา แก้วล้วน ป.5เคียวนำ
1604china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181005 เด็กหญิงชัชชมน แจ้งสว่าง ป.5เคียวนำ
1605china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181006 เด็กชายฉัฐวัฒน์ อังคสกุลเกียรติ ป.5สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1606china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181007 เด็กชายกวินภพ แข่งขัน ป.5สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1607china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181008 เด็กชายกิตติภพ คำล้น ป.5สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1608china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181009 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์รัตน์ ทองแพง ป.4สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1609china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181010 เด็กชายอัครวัฒน์ อังคสกุลเกียรติ ป.4สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1610china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181011 เด็กชายสุพีรวุฒิ ทวีสุขศิริ ป.4สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1611china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181012 เด็กชายสุพุฒิชา ทวีสุขศิริ ป.4สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1612china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181013 เด็กชายฐิรวิชญ์ ศรีอุฬารวัฒน์ ป.4สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1613china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181014 เด็กชายสรรวริศ ศรีอุฬารวัฒน์ ป.4สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1614china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181015 เด็กหญิงภัคภิญญา ประสมกล้า ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1615china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181016 เด็กชายภัควัฒน์ พุทธา ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1616china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181017 เด็กชายธนภัทร ศิริบุตร ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1617china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181018 เด็กชายวชิรวิชญ์ จักรวรรณพร ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1618china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181019 เด็กชายณัฐนนท์ พลแก้ว ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1619china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181020 เด็กชายพุฒิภัทร พิพัฒน์กิจกูล ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1620china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181021 เด็กชายนราธิป จักรวรรณพร ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1621china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181022 เด็กชายธนพัทธ์ รัตนะวัน ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1622china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181023 เด็กชายณันทกร สมมุติ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1623china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181024 เด็กชายธกฤต เพชรจรุงพร ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1624china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181025 เด็กหญิงปวีร์รัศมิ์ชา ผ่องแผ้ว ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1625china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181026 เด็กหญิงบุญณิศา เผื่อแผ่ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1626china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181027 เด็กชายธนกฤต ส่งคุณธรรม ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1627china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181028 เด็กชายกรณ์ธณัฐ ตังสกุล ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1628china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181029 เด็กชายพชร บุญอินทร์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1629china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181030 เด็กชายภูมิพัฒน์ พรหมภา ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1630china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181031 เด็กหญิงพรรณมาศ กุลรัมย์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1631china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181032 เด็กชายศิริศักดิ์ พิมพ์ทอง ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1632china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181033 เด็กชายภูฟ้า อำนวย ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1633china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181034 เด็กหญิงมณิฐชญาณ์ เจริญทรัพย์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1634china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181035 เด็กหญิงกวิสรา พวงจำปี ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1635china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181036 เด็กชายธีรโรจน์ พารุ่งโรจน์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1636china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181037 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญส่ง ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1637china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181038 เด็กชายวัชรกรณ์ บุญช่วย ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1638china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181039 เด็กหญิงภควดี ลูกอินทร์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1639china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 722-181040 เด็กชายกรพล สีหะวงษ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1640china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281041 เด็กชายพีรศักดิ์ สีหะวงษ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1641china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281042 เด็กหญิงกิติยาภรณ์ พละศักดิ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1642china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281043 เด็กหญิงณริดา อุดเมืองคำ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1643china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281044 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ อยู่ยืนยง ป.5มารี์ย์นิรมล
1644china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281045 เด็กหญิงณัฐวิภา อกอุ่น ป.5มารี์ย์นิรมล
1645china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281046 เด็กหญิงชาอัญชัน ทองหล่อ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1646china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281047 เด็กชายชนาธิป ก้อนคำ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1647china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281048 เด็กชายทวีวัฒน์ ภักดีดินแดน ป.4ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1648china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281049 เด็กชายออสติน โดนัลด์ ไทบีเรียส เคิร์ก ป.4ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1649china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281050 เด็กชายกิตติคุณ สืบเสนาะ ป.4ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1650china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281051 เด็กชายภัทรดนัย รุ่งโรจน์นิมิตชัย ป.4ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1651china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281052 เด็กชายภูภูมิ คำมงคุล ป.4ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1652china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281053 เด็กหญิงธัญญทิพย์ ยศเรืองสา ป.4ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1653china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281054 เด็กหญิงณัฐฐ์พิชา อธิสินภัคนันท์ ป.4ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1654china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281055 เด็กหญิงชนิดาภา อนุพรรณสว่าง ป.4ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1655china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281056 เด็กหญิงคุณัญญา แสนอุบล ป.4ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1656china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281057 เด็กหญิงธิญดา สงวนสิน ป.4ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1657china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281058 เด็กหญิงขวัญณภัทร วุฒิชลภัทร์ ป.4ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1658china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281059 เด็กชายปัญญวัฒน์ เหรียญรักวงศ์ ป.5ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1659china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281060 เด็กหญิงปิยวริญฤดี เอี่ยมพริ้ง ป.5ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1660china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281061 เด็กหญิงสุธนัญญา กุรกนก ป.5ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1661china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281062 เด็กชายศิรวิชญ์ กัญญวิมล ป.6ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1662china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281063 เด็กชายกันต์ เสมาไชย ป.6ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1663china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281064 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พันธ์นิกุล ป.6ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1664china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281065 เด็กหญิงบุญนิสา แสนอุบล ป.6ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1665china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281066 เด็กหญิงกชพรรณ ลีล้อม ป.6ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1666china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281067 เด็กหญิงกุลภัฎ สีทอง ป.6ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1667china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281068 เด็กหญิงพรรณปพร วรรณจู ป.6ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1668china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281069 เด็กหญิงณัฐชนันท์ กุลอมรวิวัฒน์ ป.6ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1669china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281070 เด็กหญิงพรอนงค์ สิงทองคำ ป.6ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1670china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281071 เด็กชายพีรวิชญ์ ก้านจักร ป.6ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1671china01 : ประถมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 723-281072 เด็กชายพัฒน์สกุล นิลดา ป.5ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1672china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382001 นางสาวภัทรศิยา กลิ่นหอม ม.3เบ็ญจะมะมหาราช
1673china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382002 เด็กหญิงศุภรดา แก่นทิพย์ ม.1สตรีสิริเกศ
1674china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382003 เด็กหญิงอิงฟ้า จัยสิน ม.1สตรีสิริเกศ
1675china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382004 เด็กหญิงภัทราวดี พงษ์จันโอ ม.3สตรีสิริเกศ
1676china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382005 เด็กหญิงชนัญธิดา เสียงหวาน ม.2เบิดพิทยาสรรค์
1677china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382006 เด็กหญิงศศิวิมล เทศหริ่ง ม.1สตรีสิริเกศ
1678china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382007 เด็กหญิงณัชชาพัชร ศิริธาราสินธุ์ ม.3สตรีสิริเกศ
1679china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382008 เด็กหญิงพรทิวา ศรีบุญ ม.3เคียวนำ
1680china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382009 เด็กหญิงณัฐกรณ์ สันติเวศม์ ม.3เคียวนำ
1681china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382010 เด็กหญิงวรณิกา วรรณสุข ม.2เคียวนำ
1682china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382011 เด็กหญิงบุญรอด หอมกลาง ม.2เคียวนำ
1683china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382012 เด็กหญิงสิรินธร บุญเลิศ ม.2เคียวนำ
1684china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382013 เด็กชายสิทธิศักดิ์ คงบัว ม.2เคียวนำ
1685china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382014 เด็กชายณภัทร อุ่นเรือน ม.2สตรีสิริเกศ
1686china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382015 เด็กหญิงศศินิภา กล่อมปัญญา ม.3สตรีสิริเกศ
1687china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382016 เด็กหญิงนันท์นภัส เรืองรวง ม.2สตรีสิริเกศ
1688china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382017 เด็กหญิงสุธาสินี คำผง ม.2สตรีสิริเกศ
1689china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382018 เด็กหญิงสุภัสสรา ประกอบกิจ ม.2สตรีสิริเกศ
1690china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382019 เด็กชายเกรียงศักดิ์ นามวงศ์ ม.2สตรีสิริเกศ
1691china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382020 เด็กชายกันธชาติ จันดาพืช ม.2สตรีสิริเกศ
1692china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382021 เด็กหญิงฌาพร จันทร์งาม ม.2สตรีสิริเกศ
1693china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382022 เด็กชายกิตติพงษ์ แหล่งสนาม ม.2สตรีสิริเกศ
1694china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382023 เด็กหญิงอภิวันท์ รุ่งแสง ม.2สตรีสิริเกศ
1695china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382024 เด็กหญิงรัตนาวลี หงษ์อินทร์ ม.2สตรีสิริเกศ
1696china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382025 เด็กชายธิติวุฒน์ สุขไสยาสน์ ม.2สตรีสิริเกศ
1697china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382026 นางสาวปรียานิตย์ บุญรินทร์ ม.3สตรีสิริเกศ
1698china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382027 เด็กชายธีรภัทร วงศ์ทอง ม.2สตรีสิริเกศ
1699china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382028 เด็กชายเริงชัย ทาลุมพุก ม.2สตรีสิริเกศ
1700china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382029 เด็กหญิงเขมิกา สาละ ม.2สตรีสิริเกศ
1701china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382030 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สายแสง ม.2สตรีสิริเกศ
1702china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382031 เด็กหญิงกรชนก จันทร์หอม ม.2สตรีสิริเกศ
1703china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382032 เด็กชายภูริณัฐ บุญค่ำ ม.2สตรีสิริเกศ
1704china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382033 เด็กชายวโรดม หมีนอน ม.2สตรีสิริเกศ
1705china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382034 เด็กชายเจตพล เวียงคำ ม.2สตรีสิริเกศ
1706china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382035 เด็กชายพชรพล สายสงฆ์ ม.2สตรีสิริเกศ
1707china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382036 เด็กชายธีรเมธ หมั่นเพียร ม.2สตรีสิริเกศ
1708china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382037 เด็กหญิงกานต์ติมา แดงงาม ม.3สตรีสิริเกศ
1709china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382038 เด็กชายภัทรวดี ชัยอุบล ม.3สตรีสิริเกศ
1710china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382039 เด็กหญิงปริยากร ทิพย์รักษา ม.3สตรีสิริเกศ
1711china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724-382040 เด็กหญิงชนากา สมจันทร์ ม.3สตรีสิริเกศ
1712china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482041 เด็กหญิงสุณัฐชา ไชยสาร ม.3/9สตรีสิริเกศ
1713china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482042 เด็กหญิงเบญญาภา พลเหมือน ม.3/2สตรีสิริเกศ
1714china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482043 เด็กหญิงปัณดารีย์ ชำนิกล้า ม.1/3สตรีสิริเกศ
1715china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482044 เด็กหญิงศถาพร บุญเยี่ยม ม.2/8สตรีสิริเกศ
1716china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482045 เด็กชายภาคภูมิ สุดสงวน ม.2/8สตรีสิริเกศ
1717china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482046 เด็กชายกิิตติภพ คำต้น ม.2/8สตรีสิริเกศ
1718china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482047 เด็กหญิงณัฐจิราภา กาบทอง ม.2/8สตรีสิริเกศ
1719china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482048 เด็กหญิงศิรินทรา คำมะลุน ม.2/3สตรีสิริเกศ
1720china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482049 เด็กหญิงธัญพร จักษุคำ ม.2/3สตรีสิริเกศ
1721china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482050 เด็กหญิงชาลิสา สารมาตย์ ม.2/3สตรีสิริเกศ
1722china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482051 เด็กหญิงยลรดา พันธ์ดี ม.2/3สตรีสิริเกศ
1723china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482052 เด็กหญิงพิมลวรรณ ปกป้อง ม.2/3สตรีสิริเกศ
1724china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482053 เด็กหญิงกตัญญูตา เสาศิริ ม.2/5สตรีสิริเกศ
1725china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482054 เด็กหญิงปวันรัตน์ ป้องกัน ม.2/5สตรีสิริเกศ
1726china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482055 เด็กหญิงณัฏฐณิตา มูลมี ม.2/1สตรีสิริเกศ
1727china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482056 เด็กชายวรปรัชญ์ พงษ์ภา ม.2/1สตรีสิริเกศ
1728china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482057 เด็กชายอรรถพล คำแสงดี ม.3/5สตรีสิริเกศ
1729china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482058 เด็กหญิงเมธิตา สาระมู ม.1/2สตรีสิริเกศ
1730china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482059 เด็กหญิงธััญณิชา จิตรมาตร ม.1/2สตรีสิริเกศ
1731china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482060 เด็กหญิงนีรัมพร ประชาราษฎร์ ม.3/6สตรีสิริเกศ
1732china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482061 นายนครินทร์ คำแพทย์ ม.3/8สตรีสิริเกศ
1733china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482062 เด็กชายนภัส โคษาราษฎร์ ม.3/8สตรีสิริเกศ
1734china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482063 เด็กชายมนตรี สุดน้อย ม.3/8สตรีสิริเกศ
1735china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482064 เด็กชายศภวิชญ์ อนันตรังวณิช ม.3/8สตรีสิริเกศ
1736china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482065 เด็กชายศุภสวัสดิ์ โพธิ์คำ ม.3/8สตรีสิริเกศ
1737china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482066 เด็กหญิงนิวาริน อภัยพงษ์ ม.3/8สตรีสิริเกศ
1738china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482067 นางสาวภัิรัญญา หนองคู ม.3/8สตรีสิริเกศ
1739china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482068 เด็กหญิงวิภารัตน์ สุวรรณพันธ์ ม.3/8สตรีสิริเกศ
1740china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482069 เด็กหญิงสุดารัตน์ สุทาศรี ม.3/3สตรีสิริเกศ
1741china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482070 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ท้าวทำนอง ม.3/3สตรีสิริเกศ
1742china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482071 นายพิตตินันท์ ดาวสุข ม.3/1สตรีสิริเกศ
1743china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482072 เด็กหญิงเพชรดา ผลดี ม.2เคียวนำ
1744china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482073 เด็กหญิงจิตตมาส พลแสน ม.2เคียวนำ
1745china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482074 เด็กหญิงสุพิชญา สอนบุตรดี ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1746china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482075 เด็กหญิงรัตนากร แก้วสุข ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1747china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482076 เด็กหญิงญาณพร บุญศรี ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1748china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482077 เด็กชายอัยการ ศิลาขาว ม.2รัตนบุรี
1749china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482078 เด็กชายธนวัฒน์ แก้วภักดี ม.2สตรีสิริเกศ
1750china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482079 นางสาวชุติกาญจน์ ใยยอง ม.3สิรินธร
1751china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725-482080 นางสาวกชพร รู้จิตร ม.3สิรินธร
1752china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582081 เด็กหญิงดวงหทัย งามเด่น ม.3สิรินธร
1753china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582082 เด็กหญิงสรัลพร ไกยสวน ม.3สิรินธร
1754china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582083 นางสาวฐิติกาญจน์ จนุช ม.3สิรินธร
1755china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582084 นางสาวสุพัชรี กุลรัตน์ ม.3สิรินธร
1756china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582085 เด็กหญิงมัณฑิตา งามเปรี่ยม ม.1/3เคียวนำ
1757china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582086 เด็กหญิงเขมจีรานัชฐ์ จำดำ ม.1/3เคียวนำ
1758china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582087 เด็กหญิงฐิติมา จันทะเนตร ม.2/1เคียวนำ
1759china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582088 เด็กหญิงผ่องภัสสร เศรษฐีธัญหาร ม.2/1เคียวนำ
1760china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582089 เด็กหญิงชลธิชา บุตรตะกาล ม.2/1เคียวนำ
1761china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582090 เด็กหญิงวิลาสินี ใจมัน ม.1/3สตรีสิริเกศ
1762china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582091 เด็กหญิงพิชญา อาระยะวงศ์ชัย ม.1เบ็ญจะมะมหาราช
1763china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582092 เด็กหญิงสวรินทร์ โภคละทวีพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช
1764china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582093 นางสาวอรวรินทร์ เกษศรีรัตน์ ม.3สตรีสิริเกศ
1765china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582094 เด็กหญิงธมนวรรณ เสงี่ยมจิตต์ ม.2ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี2
1766china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582095 เด็กหญิงวรนารี ภักดีดินแดน ม.2ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี2
1767china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582096 เด็กหญิงกฤตวรรณ บุญก้อน ม.3ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี2
1768china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582097 เด็กหญิงพิมพิพัทธ์ ชินภาชน์ ม.3ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี2
1769china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582098 เด็กหญิงพัทธนันท์ สินวิวัฒนกุล ม.3ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี2
1770china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582099 เด็กชายผดุงเกียรติ พวงศรี ม.2เคียวนำ
1771china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582100 เด็กชายศรัณยวิชญ์ เกตษา ม.3วรคุณอุปถัมภ์
1772china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582101 เด็กชายศรัณยพงษ์ เกตษา ม.3วรคุณอุปถัมภ์
1773china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582102 เด็กหญิงศุภรัตน์ เหลืองอมรพิศาล ม.3สตรีสิริเกศ
1774china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683001 นางสาวชวัลรัตน์ ศรีนนท์ ม.5/11สตรีสิริเกศ
1775china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683002 นางสาวพิมหฤดา กิ่งแก้ว ม.5/11สตรีสิริเกศ
1776china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683003 นางสาวอรจิรา ตามบุญ ม.5/11สตรีสิริเกศ
1777china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683004 นางสาวศิริราชย์ ดีภักดิ์ ม.4ศรีสะเกษวิทยาลัย
1778china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683005 นางสาวอลิสา เพรชนอก ม.5/2สตรีสิริเกศ
1779china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683006 นางสาวณัฐริช จันทะเสน ม.5/2สตรีสิริเกศ
1780china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683007 นายภานุภัทร กลิ่นหอม ม.6/11เบ็ญจะมะมหาราช
1781china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683008 นางสาววธิดา เพิ่มผล ม.5/11สตรีสิริเกศ
1782china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683009 นางสาวชิชญา จังอินทร์ ม.5/11สตรีสิริเกศ
1783china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683010 นางสาวสิรินทร์ธร บุรมณ์ ม.5/11สตรีสิริเกศ
1784china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683011 นางสาวภาณุมาศ ฮาตะสุ้ย ม.5/11สตรีสิริเกศ
1785china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683012 นางสาวขวัญจิรา ศรีลาชัย ม.5/4สตรีสิริเกศ
1786china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683013 นายปิยพนธ์ สาธุกการ ม.6วัดหลวงวิทยา
1787china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683014 นางสาวสโรชา บำรัมย์ ม.5วัดหลวงวิทยา
1788china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683015 นายสรยุทธ สุมา ม.6เบิดพิทยาสรรค์
1789china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683016 นางสาวนันทิยา เพ็งพินิจ ม.5เบิดพิทยาสรรค์
1790china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683017 นางสาวนาดาว ห่อทอง ม.5เบิดพิทยาสรรค์
1791china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683018 นางสาวดลยา พวงจำปา ม.5/2สตรีสิริเกศ
1792china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683019 นางสาวจันทิมา แสงอรุณ ม.5/2สตรีสิริเกศ
1793china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683020 นางสาวกุลฑีรา ทองใบ ม.5/11สตรีสิริเกศ
1794china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683021 นางสาวภริตพร พรมสำลี ม.5/11สตรีสิริเกศ
1795china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683022 นางสาวธีรดา ประทุมวงศ์ ม.5/11สตรีสิริเกศ
1796china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683023 นางสาววธีรญา สาระรัตน์ ม.5/11สตรีสิริเกศ
1797china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683024 นางสาวชนม์ชนก ตรีชนะสมุทร ม.5/11สตรีสิริเกศ
1798china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683025 นางสาวรพิศา ดวงมาลา ม.5/11สตรีสิริเกศ
1799china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683026 นางสาวพรพรรณ วิเศษศร ม.5/11สตรีสิริเกศ
1800china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683027 นางสาวมลธิดา สะโสดา ม.5/11สตรีสิริเกศ
1801china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683028 นายศักดิ์ธนา ธนิสสิรินันท์ ม.4/2สตรีสิริเกศ
1802china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683029 นางสาวณัฐธิดา สีหะวงศ์ ม.4/2สตรีสิริเกศ
1803china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683030 นางสาวปวีณ์สุดา ไชยรักษา ม.4/2สตรีสิริเกศ
1804china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683031 นางสาวฉัตรนภา บุญพิมนต์ ม.5/11สตรีสิริเกศ
1805china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683032 นางสาวณัฐกานต์ พรหมคุณ ม.5/11สตรีสิริเกศ
1806china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683033 นายสมเกียรติ วรรณะ ม.6/8สตรีสิริเกศ
1807china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683034 นางสาวฐิตาภรณ์ สุฤทธิ์ ม.6/7สตรีสิริเกศ
1808china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683035 นายสุทธิคม บัวสอนเจริญเลิศ ม.5/12สตรีสิริเกศ
1809china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683036 นายภูดิส พลเหมือน ม.5/12สตรีสิริเกศ
1810china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683037 นายสรศักดิ์ บัวจันทร์ ม.5/12สตรีสิริเกศ
1811china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683038 นายกันตวิชญ์ ติระพงษ์ ม.5/12สตรีสิริเกศ
1812china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683039 นายศักรินทร์ ผิวงาม ม.5/12สตรีสิริเกศ
1813china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727-683040 นางสาวกนกวลัย จันทะพันธ์ ม.5/12สตรีสิริเกศ
1814china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783041 นางสาวปาลิตา มณีวงษ์ ม.5/12สตรีสิริเกศ
1815china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783042 นางสาวเมยาวีร์ รินทร ม.5/12สตรีสิริเกศ
1816china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783043 นางสาววรรณวิษา บุตรวงศ์ ม.5/12สตรีสิริเกศ
1817china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783044 นางสาวเมทิการ นามขุนทอง ม.5/12สตรีสิริเกศ
1818china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783045 นางสาวชาลิสา ลักษวุธ ม.5/12สตรีสิริเกศ
1819china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783046 นางสาวปรีดี หารบุรุษ ม.5/12สตรีสิริเกศ
1820china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783047 นางสาวออมทรัพย์ จวงพันธ์ ม.5/12สตรีสิริเกศ
1821china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783048 นางสาวนันทิยา หนองม่วง ม.5/12สตรีสิริเกศ
1822china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783049 นางสาวสลิลทิพย์ เรืองพร ม.5/12สตรีสิริเกศ
1823china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783050 นางสาวธีระนันท์ คมขันธ์ ม.5/12สตรีสิริเกศ
1824china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783051 นางสาวฐานิต สุตาพันธ์ ม.5/12สตรีสิริเกศ
1825china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783052 นางสาวปวีณา พลขันธ์ ม.5/12สตรีสิริเกศ
1826china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783053 นางสาวปารวีร์ นาคาแก้ว ม.5/12สตรีสิริเกศ
1827china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783054 นายสาริน อาจสาลี ม.6/13สตรีสิริเกศ
1828china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783055 นายอภิศักดิ์ ทิพย์รักษ์ ม.6/13สตรีสิริเกศ
1829china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783056 นายเจสัน ชาวสวน ม.6/13สตรีสิริเกศ
1830china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783057 นายภวิศรุจ วุฒิวีรกุล ม.6/13สตรีสิริเกศ
1831china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783058 นายรฐนนท์ จึงมหากิจเจริญ ม.6/13สตรีสิริเกศ
1832china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783059 นายอชิระ เรืองอมรวิวัฒน์ ม.6/13สตรีสิริเกศ
1833china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783060 นางสาวจารุวรรณ นวลสวย ม.6/13สตรีสิริเกศ
1834china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783061 นางสาววรัญญา ทองดี ม.6/13สตรีสิริเกศ
1835china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783062 นางสาวมินรญา พลโยธา ม.6/13สตรีสิริเกศ
1836china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783063 นางสาวปฏิทาภรณ์ พันธ์ขาว ม.6/13สตรีสิริเกศ
1837china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783064 นางสาวกัญญวีร์ พานพรหม ม.6/13สตรีสิริเกศ
1838china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783065 นางสาวธัญพร ชาญทะเล ม.6/13สตรีสิริเกศ
1839china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783066 นางสาวภัทรวดี วิลา ม.6/13สตรีสิริเกศ
1840china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783067 นางสาววิชญาภรณ์ ทองเบ้า ม.6/13สตรีสิริเกศ
1841china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783068 นายภัคนันท์ จรรยากรณ์ ม.6/13สตรีสิริเกศ
1842china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783069 นางสาวนันท์นิชา พวงเงิน ม 6/6สตรีสิริเกศ
1843china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783070 นางสาวพัฒน์นรี กันแม้น ม 4/12สตรีสิริเกศ
1844china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783071 นายกิตติศักดิ์ จำปาเรือง ม 4/12สตรีสิริเกศ
1845china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783072 นางสาวปรียานุช บุญภา ม.4/3สตรีสิริเกศ
1846china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783073 นางสาวปัทมาพร บุตรมาลา ม.4/3สตรีสิริเกศ
1847china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783074 นางสาวสุภัสสรา วงษ์นรา ม.4/3สตรีสิริเกศ
1848china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783075 นางสาวจินดาภร เทพอุเทน ม.4/3สตรีสิริเกศ
1849china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783076 นางสาวพรรณวิสา ไชยปัญญา ม.4/3สตรีสิริเกศ
1850china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783077 นางสาวสุดารัตน์ ชุมจันทร์ ม.4/3สตรีสิริเกศ
1851china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783078 นางสาวอชิรญาภรณ์ จำปาพันธ์ ม.4/3สตรีสิริเกศ
1852china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783079 นางสาวกรรฑิมาภรณ์ พิมพ์ทอง ม.4/3สตรีสิริเกศ
1853china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732-783080 นางสาวอัญชิสา ศรีมะณี ม.4/3สตรีสิริเกศ
1854china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883081 นายปฏิธาน ปองโอภาสกุล ม.6/3สตรีสิริเกศ
1855china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883082 นางสาวศิริรัตน์ วิไลย ม.4/11สตรีสิริเกศ
1856china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883083 นางสาวณวพร เฉลิมสุข ม.4/11สตรีสิริเกศ
1857china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883084 นางสาวทักษอร สมใจ ม.4/11สตรีสิริเกศ
1858china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883085 นางสาวศิริทิพย์ ศรีอ่อนนีม ม.4/11สตรีสิริเกศ
1859china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883086 นางสาวชลธิชา โพธิ์ศรี ม.4/11สตรีสิริเกศ
1860china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883087 นางสาวศุกลภัทร จันทาทิพย์ ม.4/11สตรีสิริเกศ
1861china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883088 นางสาวสิริวิมล ทองพันชั่ง ม.4/11สตรีสิริเกศ
1862china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883089 นางสาวสุภาวดี จันทร์พราว ม.4/11สตรีสิริเกศ
1863china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883090 นางสาวอธิชา มณีวงษ์ ม.4/11สตรีสิริเกศ
1864china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883091 นางสาวเฉลิมรัตน์ โกมณเฑียร ม.4/11สตรีสิริเกศ
1865china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883092 นางสาวพัชราภรณ์ จิตโชติ ม.4/11สตรีสิริเกศ
1866china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883093 นางสาวออมบุญ จวงพันธ์ ม.4/11สตรีสิริเกศ
1867china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883094 นางสาวมณฑิตา แสงสกุล ม.4/11สตรีสิริเกศ
1868china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883095 นางสาวณัฏฐ์กฤตา ขันเงิน ม.4/11สตรีสิริเกศ
1869china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883096 นางสาวชนิการต์ ติดขำ ม.4/11สตรีสิริเกศ
1870china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883097 นางสาวจันทร์ธิพรรณ แสงนิล ม.4/11สตรีสิริเกศ
1871china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883098 นายธนภูมิ ลุนสิน ม.4/11สตรีสิริเกศ
1872china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883099 นางสาวชนมล ศรีบุญเรือง ม.4/3สตรีสิริเกศ
1873china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883100 นางสาวพิชชานันท์ พละศักดิ์ ม.4/3สตรีสิริเกศ
1874china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883101 นางสาวอริยา แสงรูจี ม.5/3สตรีสิริเกศ
1875china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883102 นายฉัตรคะพัฒน์ ไชยสิทธิ์ ม.4/3สตรีสิริเกศ
1876china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883103 นายณฐกรณ์ ทองหยวก ม.4/3สตรีสิริเกศ
1877china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883104 นายกัณตธีร์ ประสาร ม.5/11สตรีสิริเกศ
1878china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883105 นายกรรชัย อามาตร์ ม.6ส้มป่อยพิทยาคม
1879china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883106 นางสาวกชมนพร นามแสง ม.6ส้มป่อยพิทยาคม
1880china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883107 นางสาวพัชรากร์ วะอาทิตย์ ม.6ส้มป่อยพิทยาคม
1881china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883108 นางสาวเบญญาภา จันทร์ขาว ม.6ส้มป่อยพิทยาคม
1882china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883109 นายศิวกาญ ตะละศักดิ์ ม.4ส้มป่อยพิทยาคม
1883china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883110 นายคฑาเทพ ศรีบริบูรณ์ ม.4ส้มป่อยพิทยาคม
1884china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883111 นางสาวเกวลิน อ่อนศรี ม.4ส้มป่อยพิทยาคม
1885china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883112 นางสาวเบญญาภา โพธิ์วัฒน์ ม.5ส้มป่อยพิทยาคม
1886china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883113 นางสาวนาสาวกัลยากร ลานทอง ม.5ส้มป่อยพิทยาคม
1887china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883114 นางสาวกัญญาภัค ทองติ่ง ม.5/1สตรีสิริเกศ
1888china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883115 นางสาวพิมพ์ประภา บัวชุม ม.4กันทรลักษ์วิทยา
1889china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883116 นางสาวชนิกานต์ เทียมราช ม.4กันทรลักษ์วิทยา
1890china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883117 นางสาวนวิยา บุญรักษา ม.4กันทรลักษ์วิทยา
1891china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883118 นางสาววนัฐชนันท์ คุพันธ์ ม.4กันทรลักษ์วิทยา
1892china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883119 นางสาวชยุดา คงทรัพย์ ม.4กันทรลักษ์วิทยา
1893china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733-883120 นางสาวกุญชร ถิ่นสูง ม.4กันทรลักษ์วิทยา
1894china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983121 นางสาวชุติกาญจน์ ยอดมาลี ม.4กันทรลักษ์วิทยา
1895china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983122 นางสาวนุชชุดา แก้วมูล ม.4กันทรลักษ์วิทยา
1896china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983123 นายกฤษฎา บุสดี ม.4กันทรลักษ์วิทยา
1897china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983124 นางสาวโสภิดา หนองหงอก ม.4กันทรลักษ์วิทยา
1898china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983125 นางสาวลลิตตา สิทธิผกาผล ม.4กันทรลักษ์วิทยา
1899china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983126 นางสาวกานต์สิริ ประสงค์ ม.5กันทรลักษ์วิทยา
1900china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983127 นางสาวสิริยากร ฝ่ายทาน ม.5กันทรลักษ์วิทยา
1901china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983128 นางสาวสิริประภา พิทักษ์ ม.5กันทรลักษ์วิทยา
1902china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983129 นางสาวกุลทิวา บุตะเคียน ม.5กันทรลักษ์วิทยา
1903china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983130 นางสาววิมลสิริ พลรักษ์ ม.5กันทรลักษ์วิทยา
1904china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983131 นายรัชพล คะตะวงค์ ม.5/3สตรีสิริเกศ
1905china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983132 นางสาวทิพยาภรณ์ ถือผล ม.5กันทรลักษ์วิทยา
1906china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983133 นางสาววรณพร คำภักดี ม.5กันทรลักษ์วิทยา
1907china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983134 นายจิรชัย พึมขุนทด ม.6กันทรลักษ์วิทยา
1908china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983135 นางสาวรุ่งธิวรรณ โสภาจันทร์ ม.6กันทรลักษ์วิทยา
1909china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983136 นางสาวตะวัน มูลแก้ว ม.6กันทรลักษ์วิทยา
1910china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983137 นางสาวธนภรณ์ บุญเรือง ม.6กันทรลักษ์วิทยา
1911china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983138 นางสาวมณฑิรา นิวาส ม.6กันทรลักษ์วิทยา
1912china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983139 นางสาวณัฐฐินันท์ หอมรวง ม.4กันทรลักษ์วิทยา
1913china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983140 นางสาวเนตรอัปสร บัวรอด ม.6สตรีสิริเกศ
1914china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983141 นางสาวปารวีร์ มณทาทิพย์ ม.4/8สตรีสิริเกศ
1915china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983142 นางสาวศิรประภา บุตรศรี ม.6บึงบูรพ์
1916china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983143 นางสาวณัฐกฤตา อารยะวงศ์ชัย ม.6เบ็ญจะมะมหาราช
1917china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983144 นายติณณภพ ขันทองคำ ม.4สตรีสิริเกศ
1918china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983145 นางสาวภาณิชา เอกศิริ ม.4สตรีสิริเกศ
1919china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983146 นางสาวณัชฌากรณ์ ฐิติสมบูรณ์ ม.4สตรีสิริเกศ
1920china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983147 นางสาวอารีรัตน์ หาระกุล ม.4สตรีสิริเกศ
1921china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983148 นางสาวขวัญข้าว ครรณา ม.4ศรีสะเกษวิทยาลัย
1922china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983149 นายภูชิน ฉัตรอมรวุฒิ ม.4ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1923china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983150 นางสาวพิชญ์สิณี พานิชวัฒนะ ม.5ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1924china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983151 นางสาวจารุณี ไชยบำรุง ม.5ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1925china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983152 นางสาวอาทิตยา แสนเจียม ม.5ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1926china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983153 นางสาวกชพรรณ ทองมา ม.5ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
1927china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983154 นางสาวสวรรยา แสนคำ ม.4ศรีสะเกษวิทยาลัย
1928china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983155 นางสาวมณีรัตน์ บำเพ็ญเพียร  ม.4ศรีสะเกษวิทยาลัย
1929china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983156 นางสาวสุวิมล บุญเยี่ยม ม.4ศรีสะเกษวิทยาลัย
1930china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983157 นางสาวเนตรนภาพร สาระวัลย์ ม.4ศรีสะเกษวิทยาลัย
1931china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983158 นายอาณัฐพล บุรพา ม.4ศรีสะเกษวิทยาลัย
1932china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983159 นางสาวภิรัญญา สมควร  ม.4ศรีสะเกษวิทยาลัย
1933china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734-983160 นายสุวรรณ สงวนตระกูล ม.5เบ็ญจะมะมหาราช
1934china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083161 นางสาวภัทรวริญฬ์ กองไพบูลย์ ม.6เบ็ญจะมะมหาราช
1935china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083162 นางสาวนิภาภัทร คำโคกกรวด ม.4ศรีสะเกษวิทยาลัย
1936china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083163 นางสาวธนพร เสวะนา ม.4สตรีสิริเกศ
1937china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083164 นางสาวฐิดาพร หอมหวาน ม.5สตรีสิริเกศ
1938china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083165 นายพีรภัทร บริสุทธิ์ ม.6ห้วยทับทันวิทยาคม
1939china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083166 นางสาววันวลี ชาวสวน ม.6ห้วยทับทันวิทยาคม
1940china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083167 นางสาวเมษิณี บุญทองแก้ว ม.4ศรีสะเกษวิทยาลัย
1941china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083168 นางสาวสุชานาท นันทสิงห์  ม.4ศรีสะเกษวิทยาลัย
1942china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083169 นายศิวกร พรมชาติ ม.4ศรีสะเกษวิทยาลัย
1943china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083170 นางสาวฐิติกานต์ พรมพิมพ์ ม.4ศรีสะเกษวิทยาลัย
1944china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083171 นางสาวพรพิมล เทวา ม.4ศรีสะเกษวิทยาลัย
1945china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083172 นางสาวสุวภัทร วงศ์งาม ม.4สิรินธร
1946china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083173 นางสาวปาณิศา โภคทรัพย์ ม.4สิรินธร
1947china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083174 นางสาวสุจิตรา ดวงจันทร์ ม.4สิรินธร
1948china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083175 นางสาวณภัสกรณ์ ศรีแก้ว ม.4สิรินธร
1949china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083176 นางสาวภูริดา มีภูมิรู้ ม.4สิรินธร
1950china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083177 นางสาวขรินทร์ทิพย์ จุลอักษร ม.4สิรินธร
1951china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083178 นายโชติพัฒน์ เหลี่ยมดี ม.4สิรินธร
1952china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083179 นางสาวนิศารัตน์ พ่อค้า ม.4สิรินธร
1953china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083180 นางสาวพรปวีณ์ อะทะเสน ม.4สิรินธร
1954china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083181 นางสาวฉัตรทริกา ยุติธรรม ม.4สิรินธร
1955china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083182 นางสาวณัฐฐาวี คะเนนอก ม.4สิรินธร
1956china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083183 นางสาวนันทชา บุตรบุราณ ม.4สิรินธร
1957china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083184 นางสาวนปภา สุปิงปรัส ม.4สิรินธร
1958china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083185 นางสาวพรพิมล จีนบุตร ม.5สิรินธร
1959china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083186 นางสาวณัฐวรา จุลหงษ์ ม.5สิรินธร
1960china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083187 นางสาวรุ้งไพลิน เขตจำนันท์ ม.5สิรินธร
1961china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083188 นางสาวณัฐยมล จุลหงษ์ ม.5สิรินธร
1962china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083189 นางสาวจีรณา ผลเกิด ม.5สิรินธร
1963china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083190 นางสาวจิราภา เพ็ชรน้อย ม.5สิรินธร
1964china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083191 นางสาวรัตนาภรณ์ กุลัดนาม ม.5สิรินธร
1965china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083192 นางสาวปุณณญา บุตรสวน ม.5สิรินธร
1966china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083193 นางสาวจิณณพัต คงกับพันธ์ ม.5สิรินธร
1967china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083194 นางสาวสุพิชชา เศรษฐนันท์ ม.5สิรินธร
1968china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083195 นางสาวปราณปรียา พุทธลา ม.5สิรินธร
1969china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083196 นางสาวธนาวดี แว่นทิพย์ ม.5สิรินธร
1970china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083197 นางสาวพรธีรา สังข์ลาย ม.5สิรินธร
1971china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083198 นางสาวฐิติรัตน์ บุญอุ่น ม.5สิรินธร
1972china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083199 นางสาวณัฏฐณิชา มิ่งขวัญ ม.5สิรินธร
1973china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 735-1083200 นางสาวปสุดา สิยาชีพ ม.5สิรินธร
1974china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183201 นางสาวกชพรรณ ปรุงเกียรติ ม.5สิรินธร
1975china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183202 นางสาวเอมิกา มีสุขสบาย ม.5สิรินธร
1976china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183203 นางสาวกชกร คลังใหญ่ ม.5สิรินธร
1977china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183204 นางสาวอวิศรา ตามสายสุด ม.5สิรินธร
1978china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183205 นางสาวนัชชา ปรุงเกียรติ ม.6สิรินธร
1979china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183206 นางสาวณัฐธยาน์ สระสิริ ม.6สิรินธร
1980china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183207 นางสาวกุสุมาลย์ ถาพรพาท ม.6สิรินธร
1981china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183208 นางสาวอภิญญา เเจ่มใส ม.6สิรินธร
1982china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183209 นางสาวสิรินภา บุตรสาลี ม.6สิรินธร
1983china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183210 นางสาวเกริดา ช่ำชอง ม.6สิรินธร
1984china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183211 นางสาวพิชญาวี ศรีนารางค์ ม.6สิรินธร
1985china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183212 นางสาวชนากานต์ ลายโถ ม.6สิรินธร
1986china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183213 นางสาวณิชมน เดชศิริ ม.6สิรินธร
1987china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183214 นางสาวณิชกุล หวังกลุ่มกลาง ม.6สิรินธร
1988china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183215 นางสาวสุรภา เมื่อประโคน ม.4สิรินธร
1989china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183216 นายณัฐนันท์ สาดา ม.4สตรีสิริเกศ
1990china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183217 นายภัทรวุฒิ ชัยศรี ม.4สตรีสิริเกศ
1991china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183218 นางสาวสุตาภัทร คงกล้า ม.5สิรินธร
1992china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183219 นางสาวฉัตรธิดา ตั้งสกุลวิโรจน์ ม.5สิรินธร
1993china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183220 นางสาวณัชเบญญา แสนโคตร ม.5สิรินธร
1994china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183221 นางสาวนิติภา บุหงา ม.5สิรินธร
1995china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183222 นางสาวปุณณภา มัดทุรี ม.5สิรินธร
1996china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183223 นางสาวกรกนก ทางดี ม.5สิรินธร
1997china03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 736-1183224 นางสาวบุญพรรษา บุญรับ ม.5สิรินธร
1998china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582103 เด็กชายณัฎฐชัย ดีเลิศ ม.2สตรีสิริเกศ
1999china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582104 เด็กหญิงชญานี พันธ์ที ม.2สิรินธร
2000china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582105 เด็กหญิงจันทกานต์ หอมนวล ม.2สิรินธร
2001china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582106 เด็กหญิงภัทรนันท์ นิลสุข ม.2สิรินธร
2002china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582107 เด็กหญิงสุชานันท์ ดอมไธสง ม.2สิรินธร
2003china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582108 เด็กหญิงศรีกัลยา ไหวดี ม.2สิรินธร
2004china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582109 เด็กหญิงไอซ์ริสา พิรารรัมย์ ม.2สิรินธร
2005china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582110 เด็กหญิงชิลี ว่าถูกใจ ม.2สิรินธร
2006china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582111 เด็กหญิงจรรย์เจ้าขา นอนชะนะ ม.2สิรินธร
2007china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582112 เด็กหญิงภัทรวดี ศรีทองสุข ม.2สิรินธร
2008china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582113 เด็กหญิงกชพรรณ ประพันธ์ ม.2สิรินธร
2009china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582114 เด็กหญิงธารมณี ภิรมย์ ม.2สิรินธร
2010china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582115 เด็กหญิงพิรญาณ์ หาญไชย ม.2สิรินธร
2011china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726-582116 เด็กหญิงนภสร สืบสาม ม.2สิรินธร