รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 40401 เด็กหญิงปัณณพร อ่อนหวาน บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 40402 เด็กหญิงศศิกาญจน์ โพธิ์ศรี เมืองโพนทราย
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 40403 เด็กหญิงกมลลักษณ์ โพธิ์ศรี เมืองโพนทราย
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 40404 เด็กหญิงสู่ขวัญ ศรีเสริม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 40405 เด็กหญิงกนกอร คำภิรมย์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 40406 เด็กหญิงจิตกมน แก้วปัตโชติ อนุบาลวัดพระโต
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 40407 เด็กหญิงจิตลดา แก้วปัตโชติ อนุบาลวัดพระโต
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 40408 เด็กหญิงชรัณรัตน์ กสิโสภา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 40409 เด็กหญิงพิชชาพร ศรีบุญเรือง อบุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 40410 เด็กหญิงณัฐธันยา กระแสโสม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 40411 เด็กชายศุภกฤต สระโสม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 40412 เด็กหญิงกนกลดา สมพงษ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 40413 เด็กหญิงจิดาภา รังษี จะกงวิทยา
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 40414 เด็กชายอัครพนธ์ ทองทั่ว อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 40415 เด็กชายภคิน มหาชานนท์ อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 135 ถัดไป »