วิชา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน พิมพ์
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 นางสาวเบญญาภา กสิโสภา อนุบาลศรีสะเกษ
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 MR.Hu Shengjia สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 นางสาวกรณ์ภัสสรณ์ วงษ์เศษ อนุบาลศรีสะเกษ
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 นายณรินทร์ ชินศรี อนุบาลศรีสะเกษ
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 นางสาวเกศยาวี สีปวน อนุบาลศรีสะเกษ
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 MissTian Wei wei อนุบาลศรีสะเกษ
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 นางสาวศิรินทรา พรมลิ อนุบาลศรีสะเกษ
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 นางสาววีรยา วีสี ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 นายภาณุวัฒน์ พิมพ์สวัสดิ์ ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 3
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 นางสาวกัญญาภัค ประสมกล้า อนุบาลศรีสะเกษ
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 นางสาวกัญจน์ชญา พุทธา อนุบาลศรีสะเกษ
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 นางสาววีรรณภร วรรณทวี อนุบาลศรีสะเกษ
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางสิริภัทรชา กลิ่นหอม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางวิมล เสียงหวาน เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางสาวกฤศวรรณ จันทร์เพ็ชร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
1 2 3 4