วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40429 เด็กชายเกื้อ เรืองเกียรติกุล ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 71 1 ชนะเลิศ
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40829 เด็กชายรชต สัมพันธ์ประเสริฐ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 68 2 รองชนะเลิศ อันดับ 1
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40111 เด็กชายวรัญญู ยุกต์วัฒนพงศ์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 67 3 รองชนะเลิศ อันดับ 2
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40233 เด็กหญิงศิรัชญากานต์ เลากิจวิรุฬห์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 67 3 รองชนะเลิศ อันดับ 2
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41016 เด็กหญิงพลอยลพรรษ กุลสิงห์ทอง ป.6 อนุบาลสุรินทร์ 65 5 ชมเชย
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40540 เด็กชายธัชกร ธรณ์ธันยทรัพย์ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 64 6 ชมเชย
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40924 เด็กหญิงพรปวีณ์ อินทรวงษ์โชติ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 64 6 ชมเชย
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40108 เด็กหญิงจิรภิญญา นาคกระโทก ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 63 8 ชมเชย
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40909 เด็กชายสถาปนา วงค์ละคร ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 63 8 ชมเชย
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40939 เด็กหญิงปณัฏฎา รัตนวงศ์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 63 8 ชมเชย
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40912 เด็กชายวรภพ เติบจันทึก ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 62 11 ชมเชย
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41004 เด็กชายธนกฤต แก้วพูล ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 61 12 ชมเชย
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40526 เด็กหญิงอาภาสิริ รักไทยแสนทวี ป.6 อนุบาลศรีประชานุกูล 60 13 ชมเชย
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40105 เด็กหญิงกุมุทมาส วราพุฒ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 60 13 ชมเชย
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40416 เด็กชายอรุษ พัทธวิภาส ป.6 อนุบาลสุรินทร์ 59 15 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 241 ถัดไป »