รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40101 เด็กหญิงจิราพร สุขโพธิ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40102 เด็กหญิงวชิรญาณ์ พรวาปี อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40103 เด็กชายกันตินันท์ พบลาภ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40104 เด็กหญิงจิณัฐตา ศรีฐาน อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40105 เด็กหญิงกุมุทมาส วราพุฒ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40106 เด็กชายสกลวัฒน์ เรืองศรี อนุบาลวัดพระโต2
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40107 เด็กชายณัชธฤต ทองไชย อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40108 เด็กหญิงจิรภิญญา นาคกระโทก อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40109 เด็กหญิงจิณัฐตา ศรีฐาน อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40110 เด็กหญิงเบญญาภา ประสงค์สุข อยุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40111 เด็กชายวรัญญู ยุกต์วัฒนพงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40112 เด็กชายณชพล วงษ์สามารถ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40113 เด็กชายธีพล สันธนาคร อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40114 เด็กหญิงทิพากร จินาพันธ์ มารีวิทยา
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 40115 เด็กหญิงทิพากร จินาพันธ์ มารีวิทยา
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 135 ถัดไป »