วิชา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน พิมพ์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางสุภาวดี ปฎิโย กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นายพิชญาพงษ์ พันธ์จันทร์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางสาวนิรชา ศรีบุรี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางสาวพรรษ์นลัท กาญจนาภา บึงบูรณ์ ศรีสะเกษ
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 MissLiu Mengqi ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2 อุบลราชธานี
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางสาวคัทลียา ปรีชม เบ็ญจะมะมหาราช ศรีสะเกษ
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นายอิสระ คำนนท์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางสิริภรณ์ อยู่ประเสริฐ สิรินธร สุรินทร์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางสาวพัชรินทร์ เสียงวังเวง สิรินธร สุรินทร์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางสาวภัทราวรรณ ผากา สิรินธร สุรินทร์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 MissXie Yufeng สิรินธร สุรินทร์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางสาวจารุวรรณ วงค์กลาง สิรินธร สุรินทร์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางสิริภรณ์ อยู่ประเสริฐ สิรินธร สุรินทร์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางสาวจารุวรรณ วงค์กลาง สิรินธร สุรินทร์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางน้องปู สาวีวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช ศรีสะเกษ
1 2 3 4