รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40206 เด็กชายปพนธีฑ์ สุขศรี อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40207 เด็กชายชยธร บุญอาสา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40208 เด็กชายอาณาจักร พันธ์จันทร์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40209 เด็กชายชนะษิต บุญนำ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40210 เด็กหญิงวันทนีย์ ตั้งวิริยะวรกุล อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40211 เด็กหญิงทิพย์รดา ศรีเลิศ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40212 เด็กหญิงธัญญามาศ สุขเกษม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40213 เด็กชายธนกร ทองโรจน์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40214 เด็กหญิงณัฐณิชา กาลเมฆ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40215 เด็กชายเจตน์ สมร่าง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40216 เด็กหญิงชญานิน โสดาลี อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40217 เด็กหญิงวราภรณ์ กิตติพันธ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40218 เด็กชายปัณณวิชญ์ สายุทธ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40219 เด็กชายศุภสิทธิ์ ปักษ๊ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40220 เด็กหญิงพีรดา ราษฎร์เจริญ อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 135 ถัดไป »